Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kohtuliku kokkuleppe projekti heakskiitmine Tallinna linna ja OÜ Vesiveski vahelisa kohtuvaidluse lõpetamiseks ja volituste andmine Toomas Sepale ning Tallinna Linnavalitsuse 17. märtsi 2004 korralduse nr 515-k ja 30. juuni 2004
Tallinna Linnavalitsus 31.05.2006 korraldus number 1132
Redaktsiooni kehtivus:31.05.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 31. mai 2006 nr 1132-k

 

 

Kohtuliku kokkuleppe projekti heakskiitmine Tallinna linna ja OÜ Vesiveski vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks ja volituste andmine Toomas Sepale ning Tallinna Linnavalitsuse 17. märtsi 2004 korralduse nr 515-k ja  30. juuni 2004 korralduse nr 1519-k muutmine ning mitteeluruumi hindamise akti kinnitamine.

 

 

 

Mitteeluruumide erastamise seaduse § 5 lg 2 ja 6, Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1996 määrusega nr 175 kinnitatud Mitteeluruumide erastamise korra punktide 33, 34 ja 35 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punktiga 2, Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2001 määruse nr 32 punktiga 1, Tallinna Linnavalitsuse  14. detsembri 2005  korralduse nr 2455-k punktiga 5 ning Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2001 määrusega nr 24 kehtestatud Tallinna linna kohtus esindamise korra punktiga 6.2:

 

 

1. Kiita heaks kohtuliku kokkuleppe projekt Tallinna linna ja OÜ Vesiveski vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks haldusasjas nr 3-2496/2004 pooli rahuldaval viisil vastavalt lisale 1.

2. Volitada linnasekretäri Toomas Seppa Tallinna linna nimel alla kirjutama korralduse punktis 1 nimetatud kohtulikule kokkuleppele.

3. Täiendada Tallinna Linnavalitsuse 17. märtsi 2004 korralduse nr 515-k “ Mitteeluruumide hindamine“ punkti 1 alapunktiga 1.5 alljärgnevas sõnastuses: “1.5 Finantsplaneerimise Osaühing (äriregistrikood 10304362)“.

4. Tühistada Tallinna Linnavalitsuse 30. juuni 2004 korralduse nr 1519-k “Mitteeluruumide hindamise aktide kinnitamine (Tallinna Kesklinna Valitsus)“ punkt 1.4.

5. Kinnitada Vene tn 1/Vanaturu kael 7 elamus asuvate mitteeluruumide hindamisakt: toitlustusruumid üldpinnaga 91,3 m², mitteeluruumile vastava elamu muu osa suurus on 913/19711 ja alghind 1 600 000 (üks miljon kuussada tuhat) krooni vastavalt lisale 2.

5. Tallinna Elamumajandusametil teha korraldus teatavaks OÜ-le Vesiveski ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

                                                                                                              Tallinna Linnavalitsuse 31. mai 2006  

korralduse nr 1132-k      

LISA 1

 

Kohtulik kokkulepe Tallinna linna ja OÜ Vesiveski vahelise kohtuvaidluse lõpetamiseks haldusasjas nr 3-2496/2004

 

 

 

Tallinna linn linnasekretäri Toomas Sepa isikus, kes tegutseb ………………….alusel ja OÜ Vesiveski, keda esindab vandeadvokaat Arvo Junti (edaspidi koos Pooled) sõlmivad kohtuliku kokkuleppe järgnevas:

 

1. Kohtuliku kokkuleppe eesmärk

 

Kohtuliku kokkuleppe sõlmimise eesmärgiks on lõpetada kohtuvaidlus Tallinna Halduskohtu haldusasjas nr 3-2496/2004 Pooli igakülgselt rahuldaval viisil.

 

2. Kohtuliku kokkuleppe sõlmimise asjaolud

 

2.1.Tallinna Halduskohtu menetluses on OÜ Vesiveski 19.11.2004 kaebus Tallinna Linnavalitsuse tegevusetuse õigusvastaseks tunnistamiseks, Tallinna Linnavalitsuse 30.06.2004 korralduse nr 1519-k punkti 1.4 tühistamiseks.

2.2.OÜ Vesiveski on teinud Tallinna linnale ettepaneku kohtuvaidluste lõpetamiseks Poolte kohtuliku kokkuleppega.

2.3.Pooled on paralleelselt kohtuvaidlusega pidanud võimalikuks asja lahendamist kohtuliku kokkuleppega, mille tingimustes on saavutatud üksmeel.

2.4. 25.10.2005 kohtumäärusega haldusasjas nr 3-2496/2004 on OÜ Vesiveski taotluse alusel lükatud haldusasja arutelu edasi kuni pooltevahelise kokkuleppe esitamiseni kohtule.

 

3.  Kohtuliku kokkuleppe tingimused

 

3.1.Pooled lahendavad Tallinna Halduskohtu menetluses oleva haldusasja nr 3-2496/2004 esemeks oleva vaidluse käesoleva kokkuleppega, millega paluvad Tallinna Halduskohut kinnitada Poolte kokkulepe kohtuasjas nr 3-2496/04.  

3.1.1.Kaebuse esitaja OÜ Vesiveski loobub haldusasjas nr 3-2496/2004 esitatud nõuetest Tallinna linna vastu, samuti kõigist muudest, ka tulevikus tekkivatest võimalikest nõuetest vastustaja vastu, mis võivad tuleneda eelnimetatud kaebuse esemeks olevatest asjaoludest.

3.1.2.Vastustaja Tallinna Linnavalitsus loobub kõigist nõuetest haldusasjas nr 3-2496/2004 OÜ Vesiveski vastu ning samuti kõigist muudest, ka tulevikus tekkivatest võimalikest nõuetest kaebuse esitaja vastu, mis võivad tuleneda nõude esemeks olevast asjaoludest.

3.1.3.Tallinna linn kohustub erastama OÜ-le Vesiveski mitteeluruumi aadressil Vene tn 1/Vanaturu kael 7 suurusega 91,3 m2  lähtuvalt Finantsplaneerimise Osaühingu poolt 17.04.2006 koostatud mitteeluruumi hindamisaktist nr TR 983/2006, milles ühe ruutmeetri maksumuseks on hinnatud 17 500 krooni.

3.1.4.OÜ Vesiveski kohustub tasuma erastamise ostu-müügi tehingu sõlmimisel mitteeluruumi omandamisel selle maksumuse täies ulatuses rahas s.o. eesti kroonides.

3.2.Pooled kinnitavad vastastikku, et alates kohtuliku kokkuleppe jõustumisest puuduvad neil igasugused nõuded teineteise vastu tulenevalt Vene tn 1/Vanaturu kael 7 asuva mitteeluruumi erastamisest. OÜ Vesiveski kinnitab, et pärast kohtuliku kokkuleppe jõustumist ning mitteeluruumi aadressil Vene tn 1/Vanaturu kael  7 erastamise ostu-müügi lepingu sõlmimist, ei ole temal Tallinna linna suhtes nimetatud aadressil mitteeluruumi erastamisega või selle kasutamisega seonduvalt mingeid uusi ega täiendavaid nõudeid.

3.3.Poolte kohtukulud jäävad nende endi kanda

3.4. Pooled paluvad kinnitada kohtulik kokkulepe ning lõpetada menetlus Tallinna Halduskohtu menetluses olevas haldusasjas nr 3-2496/2004. Pooled paluvad kohtul kohtulik kokkulepe kinnitada ilma istungit pidamata.

3.5.Kohtulik kokkulepe jõustub Tallinna Halduskohtu kokkulepet kinnitava kohtumääruse jõustumisel

3.6.Pooled on teadlikud Halduskohtumenetluse seadustiku § 24 lg 2 sätestatud menetluse lõpetamise tagajärgedest, so menetluse lõpetamisel ei saa kaebuse esitaja uuesti pöörduda kohtusse nõudega samas asjas.

 

4. Kohtulik kokkulepe on sõlmitud kolmes eksemplaris, millest Tallinna linn ja OÜ Vesiveski saavad kumbki ühe eksemplari ja üks eksemplar esitatakse Tallinna Halduskohtule.

 

Tallinna linna volitatud esindaja                                       OÜ Vesiveski volitatud esindaja

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

LISA 2