Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Merivälja tee 84A kinnistu Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnistule valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 31.05.2006 korraldus number 1108
Redaktsiooni kehtivus:31.05.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

31. mai 2006 nr 1108-k

 

 

Merivälja tee 84A kinnistu Tallinna linnale tasuta omandamine ja kinnistule valitseja määramine 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse § 64 lõikega 1, 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 11 ja 12, 20. juuni 2005 määrusega nr 40 kinnitatud Tallinna magistraaltänavavõrgu (teedeehitus ja rekonstrueerimine) arengusuunad 2005-2014 ning Merivälja tee rekonstrueerimise (Randvere tee – Ranna tee) ehitusprojektiga ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2005 korraldusega nr 2530-k moodustatud maaga seotud küsimuste lahendamiseks 2006. aastal ajutise komisjoni 16. märtsi 2006 koosoleku protokolli otsustusest ning Aktsiaselts TTP 7. veebruari 2006 kirjast nr 29:

 

 

1. Omandada tasuta Tallinna linnale Aktsiaseltsilt TTP (äriregistrikood 10093511, asukoht Mähe tee 1, Tallinn) Merivälja tee laienduse ehitamiseks vajalik Merivälja tee 84A kinnistu (kinnistusregistriosa nr 2515601, katastritunnus 78402:204:7950, pindala 633 m2, sihtotstarve transpordimaa) tingimusega, et  kinnistu otsene valdus läheb Tallinna linnale üle kinnistu võõrandamise lepingu sõlmimisega.

2. Nõustuda, et punktis 1 nimetatud kinnistut jäävad koormama kinnistusraamatusse kantud   Aktsiaseltsi TTP kasuks seatud tähtajatud ja tasuta isiklikud kasutusõigused vastavalt 2. juunil 2004 sõlmitud lepingus, Tallinna notar Aivar Mesikäpp´a notariaalregistri nr 3561, sätestatud tingimustega.

3. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud kinnistu valitsejaks kinnistu omandiõiguse Tallinna linnale üleminekust arvates.

4. Tallinna Maa-ametil:

4.1 tasuda kinnistu omandamisega seotud kulud – notaritasu ja riigilõiv;

4.2 teha korraldus teatavaks Aktsiaseltsile TTP ja Tallinna Kommunaalametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär