Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tartu mnt 56 kinnistu mõttelise osa Tallinna linnale tasuta omandamine, kinnistu kaasomandi kasutamise korra ja kinnistu valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 31.05.2006 korraldus number 1107
Redaktsiooni kehtivus:31.05.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 31. mai 2006 nr 1107-k

 

 

Tartu mnt 56 kinnistu mõttelise osa Tallinna linnale tasuta omandamine, kinnistu kaasomandi kasutamise korra ja kinnistu valitseja määramine

 

 

 

Planeerimisseaduse § 30, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5 ja Asjaõigusseaduse § 71 - 77, § 79 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lõikega 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud Linnavara valitsemise korra punktidega 11 ja 12 ning 18. juuni 1998 otsusega nr 83 kehtestatud Tartu mnt detailplaneeringuga lõigus Kaubamaja tn kuni Vaskjala-Ülemiste kanal:

 

 

1. Omandada tasuta Tallinna linnale Osaühingult Kinnisvaraekspert Tallinn (äriregistrikood 10708639, asukoht Ahtri 6a, Tallinn) Tartu maantee laienduse ehitamiseks vajalik Tartu mnt 56 kinnistu (kinnistusregistriosa nr 1638101, katastritunnus 78401:111:0550, sihtotstarve elamumaa, pindala 2442 m²) 17/2442 mõtteline osa tingimusega, et  kinnistu mõttelise osa otsene valdus läheb Tallinna linnale üle kinnistu mõttelise osa võõrandamise lepingu sõlmimisega.

 

2. Sõlmida Osaühinguga Kinnisvaraekspert Tallinn punktis 1 nimetatud kinnistu mõttelise osa valdamise ja kasutamise kokkulepe järgmiste tingimustega:

2.1 Tallinna linna ainuvaldusse ja -kasutusse jääb korralduse lisaks oleval skeemil tähemärkide  A, B, C ja O vaheline maa-ala, mille pindala on 17 m² ja mille kohta teha kanne kinnistusraamatusse;

2.2 Osaühingu Kinnisvaraekspert Tallinn valdusse ja kasutusse jääb korralduse lisaks oleval skeemil tähemärkide O, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M ja N vaheline maa-ala, mille pindala on 2425 m² ja mille kohta teha kanne kinnistusraamatusse;

2.3 Tartu mnt 56 kinnistule seatud hüpoteek ei jää koormama Tallinna linna poolt omandatava kinnistu mõttelist osa;

2.4 kaasomanikud kannavad nende valduses ja kasutuses oleval kinnistu mõttelise osa alalhoidmise, valdamise ja kasutamisega seotud kahjud ja kulutused;

2.5 kaasomanikud seavad eesmärgiks muuta kinnistu piire (jagada kinnistu) selliselt, et lõpetatakse kinnistu kaasomandid, mille tulemusena jääb Tallinna linna ainuomandisse kinnistu, mis tekib punktis 2.1 nimetatud kinnistu kaasomandi osast ning Osaühingu Kinnisvaraekspert Tallinn ainuomandisse jääb kinnistu, mis tekib punktis 2.2 nimetatud kinnistu kaasomandi osast, mille kohta teha märked kinnistusraamatusse;

2.6 kinnistu piiri muutmisega seotud kulud (maamõõdutööd, notari tasu ja riigilõivu) tasub Tallinna linn;

2.7 kinnistu piiri muutmise ja kaasomandi lõpetamise nõude tagamiseks kantakse Tallinna linna kasuks Osaühingu Kinnisvaraekspert Tallinn kinnistu mõttelisele osale eelmärge kinnistusraamatusse;

2.8 Osaühing Kinnisvaraekspert Tallinn annab nõusoleku Tallinna linna ainukasutusse jääva kinnistu osal asuva piirdeaia lammutamiseks ja Tartu maantee laienduse ning jalgtee ehitamiseks;

2.9 Tallinna linn ehitab Osaühingu Kinnisvaraekspert Tallinn kasutusse jäävale kinnistu Tartu maantee poolsele osale piirdeaia;

2.10 kanda kinnistu valdamise ja kasutamise kokkulepe kinnistusraamatusse.

 

3. Määrata punktis 1 nimetatud kinnistu mõttelise osa valitsejaks alates kinnistu mõttelise osa omandiõiguse Tallinna linnale üleminekust Tallinna Kommunaalamet.

 

4. Tallinna Maa-ametil:

4.1 korraldada punktis 1 nimetatud kinnistu mõttelise osa võõrandamise lepingu sõlmimine;

4.2 tasuda kinnistu mõttelise osa omandamisega ning kasutuskorra kokkuleppe sõlmimisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) ning punktis 2.5 nimetatud kinnistute piiride muutmisega seotud kulud;

4.3 teha korraldus teatavaks Osaühingule Kinnisvaraekspert Tallinn ning Tallinna Kommunaalametile.

 

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär