Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Valdeku tn 24 maa tagastamine ja nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine
Tallinna Linnavalitsus 31.05.2006 korraldus number 1093
Redaktsiooni kehtivus:31.05.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

31. mai 2006 nr 1093-k

 

 

Valdeku tn 24 maa tagastamine ja nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 12 lg 11, § 14 lg 4, lg 5, § 15 lg 1, lg 2, § 191, § 192 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 567, 569, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega  nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 18. augusti 1997 otsusest nr 9100, seadusjärgsest pärimisõiguse tunnistusest 2. oktoobrist 1997 notariaalregistri nr 4856, testamendijärgsest pärimisõiguse tunnistusest 13. veebruarist 1998 notariaalregistri nr 891, vara tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust 13. veebruarist 1998 notariaalregistri nr 938, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust 21. novembrist 2005 notari ametitoimingute raamatu registri nr 7345, Kaupo Türk´i avaldusest 23. jaanuarist 2006  ja maa tagastamise toimiku number 1309 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas (endine kinnistu nr 3389, pindala 2531 m2 nõudeõigus 1/2 mõttelises osas), millest 1251,5 m2 tagastatakse  nõudeõiguse osast suuremas ulatuses alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Valdeku tn 24;

1.2 pindala: 2517 m2;

1.3 sihtotstarve: ärimaa (Ä).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa järgmisele isikule:

Kaupo Türk, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn.

3. Tagastataval maal paiknev ehitis (saunahoone ehitisregistri koodiga 101009474) ja rajatised (katusealune ehitisregistri koodiga 220391257 ja piirded, väravad ehitisregistri koodiga 220396431) kuuluvad vastavalt 31.12.2002 Tallinna notar Egle Uri (notariaalakt notari ametitoimingute raamatus nr 819) poolt tõestatud ehitise müügi- ja pandilepingu alusel punktis 2 nimetatud isikule, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 25.04.2006.

4. Kinnitada Valdeku tn 24 nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramise 25.04.2006 akt nr 264.

5. Määrata Nõmme linnaosas, Valdeku tn 24, endisel kinnistul nr 3389  nõudeõiguse osast suurema pindalaga 1251,5 m2 maa tagastamise korral riigile tasutava võla maksumuseks 93863 (üheksakümmend kolm tuhat kaheksasada kuuskümmend kolm) krooni. Võlg tasuda erastamisväärtpaberitega Harju Maavalitsuse erastamisväärtpaberiarvele nr 71011645 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 40140104 või rahas Harju Maavalitsuse erastamise eriarvele nr 10052037576008 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, viitenumber 11112.

6. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud 15 päeva jooksul võla suuruse akti saamise päevast arvates teatama Tallinna Maa-ametile oma soovist tasuda võlasumma korraga või pikaajaliste maksetena. Võla korraga tasumisel peab teates olema tasumise kuupäev, mis ei tohi olla hilisem kui üks kuu võla suuruse määramise akti saamise päevast arvates.

7. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 254, telefon 640 4535.

8. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

8.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

8.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

8.3 tagada krundil asuvatele Eesti Energia Aktsiaseltsile kuuluvatele kaabelliinidele juurdepääs ja kaitsetsoon.

9. Tallinna Maa-ametil:

9.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

9.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär