Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raudtee tn 57 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 31.05.2006 korraldus number 1091
Redaktsiooni kehtivus:31.05.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

31. mai 2006 nr 1091-k

 

 

Raudtee tn 57 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, § 192, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1, Maakorraldusseaduse § 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 56, 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 18. septembri 1995 otsusest nr 6062, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust 22. veebruarist 2000 notariaalregistri nr 1371, seadusjärgsest pärimisõiguse tunnistusest 03. juunist 2002 notari ametitoimingute raamatu registri nr 3763 ja maa tagastamise toimiku nr 4577 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Raudtee tn 57;

1.2 pindala: 1749 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 680 N pindalaga 1632 m2)  järgmistele isikutele:

2.1 Rene Toome, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 3337/10000 mõttelises osas;

2.2 Andres Klemet, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 2221/10000 mõttelises osas;

2.3 Toomas Klemet, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 2221/10000 mõttelises osas;

2.4 Ester Koitmaa, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 2221/10000 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad hooned (elamu ehitisregistri koodiga 101032495 ja kuur ehitisregistri koodiga 101032496) kuuluvad vastavalt 03.06.2002 Tallinna notar Tea Türnpuu (notari ametitoimingute raamatu registri nr 3763) poolt tõestatud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistuse ja 10.10.1996 ostu-müügi lepingu nr 18298 alusel punktis 2 nimetatud isikutele, kontrollitud  Riiklikust ehitisregistrist 03.05.2006.

4. Lugeda endise kinnistu nr 680 N maa tagastatuks.

5. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

5.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

5.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

5.3 tagada krundil asuvale Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale kaablikanalisatsioonile juurdepääs ja kaitsetsoon;

5.4 järgida Looduskaitseseaduse §-s 45 ja Tallinna Linnavolikogu   25. augusti 2005 määrusega   nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“ sätestatatud tingimusi kõrghaljastuse säilitamisel.

6. Rene Toome on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 67 (kuuskümmend seitse) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 254, telefon 640 4535. Andres Klemet´ile, Toomas Klemet´ile ja Ester Koitmaa´le tagastatakse maa riigi kulul ja nad ei ole kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär