Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mardi tn 10 maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 31.05.2006 korraldus number 1089
Redaktsiooni kehtivus:31.05.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

31. mai 2006 nr 1089-k

 

 

Mardi tn 10 maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191 alusel ja kooskõlas Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega number 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561 ja 57,  Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega number 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 15. aprilli 1996 otsusest number 7297 ja 21. veebruari 2005 otsusest  number 12724, Tallinna notar Marika Rei poolt koostatud ja välja antud pärimisõiguse tunnistusest 25. oktoobrist 2004 notari ametitoimingute raamatu registri number 8743,  Rapla notar Kille Piibur`i poolt koostatud ja välja antud pärimisõiguse tunnistusest 02. jaanuarist 2006 notari ametitoimingute raamatu registri number 31, Tallinna notar Marika Rei poolt koostatud ja välja antud seadusjärgse pärimisõiguse tunnistusest 22. veebruarist 2006 notari ametitoimingute raamatu registri number 1718, Rapla notar Kille Piibur`i poolt koostatud ja tõestatud 23. veebruari 2006 maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust notari ametitoimingute raamatu registri number 1798 ja maa tagastamise toimiku nr 5987 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Mardi tn 10;

1.2 pindala: 698 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu 795 pindalaga 804,71 m2 ja endine kinnistu nr  797 pindalaga 238 m2) järgmisele isikule:

Osaühing Adventa Invest, registrikood 11157747, asukoht Rävala pst 15-13, Tallinn.

3. Tagastataval maal asuv ehitis (elamu ehitisregistri koodiga 101026274) ja kuur (ehitisregistri koodiga 220393206) kuuluvad vastavalt Rapla notar Kille Piibur`i (notariaalregistri nr 1797) poolt 23.02.2006 tõestatud ehitiste müügilepingu alusel Osaühingule Adventa Invest vastavalt Riikliku ehitisregistri 21.04.2006 elektroonilisele väljatrükile.

4. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti erastamise arvele          nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

5. Endiste kinnistute nr 795 ja nr 797 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala suurusega   344,71 m2 osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks Osaühingule Adventa Invest;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär