Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vanasadama ja Linnahalli vahelise maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Tallinna Linnavalitsus 24.05.2006 korraldus number 1079
Redaktsiooni kehtivus:24.05.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

24. mai 2006 nr 1079-k

 

 

 

Vanasadama ja Linnahalli vahelise maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 p 17, § 33 lg 1 p 3, § 34 lg 1, § 35 lg 5 ja Planeerimisseaduse § 9 lg 12 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. augusti 2005 määruse nr 224 “Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“ § 11 p 1, 2 ja § 13 p 2, Tallinna Linnavalitsuse 19. aprilli 2006 korraldusega nr 738-k ning tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad tegevused nagu sadamarajatiste ja rannakindlustuste rajamine ja täitetööde tegemine omavad eeldatavalt olulist keskkonnamõju:

 

 

1. Algatada Tallinna Linnavalitsuse 19. aprilli 2006 korraldusega nr 738-k algatatud Vanasadama ja Linnahalli vahelise maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kavandada planeeritavale maa-alale olemasolevate kinnistute jagamise ja piiride muutmise teel uued krundid, määrata ehitusõigus sadamahoonete ja sadamarajatiste ehitamiseks, äripindadega mitme korteriga elamute või eluruumideta ärihoonete või ühiskondlike hoonete rajamiseks, kvartalisiseste sõiduteede, jalgteede ja kergliikluse võrgu ning avalikult kasutatavate haljasalade rajamiseks.

2. Detailplaneeringu:

2.1  koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198, Tallinn);

2.2  koostamise ja koostamise rahastamise õigus on 6. märtsil 2006 sõlmitud lepinguga üle antud aktsiaseltsile TALLINNA SADAM (registrikood 10137319, aadress Sadama tn 25, 10111, Tallinn), kes korraldab keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja aruande avalikud väljapanekud ja arutelud ning esitab programmi ja aruande heakskiitmiseks Keskkonnaministeeriumile;

2.3  kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080, Tallinn).

3. Keskkonnaministeerium on esitanud seisukoha keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise vajalikkuse kohta kirjaga 31.08.2005 nr 13-3-1/8172-3, milles leitakse, et detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine tuleks läbi viia ja erilist tähelepanu vajab rannakindlustuse rajamise ja täitetööde keskkonnamõju ja Harjumaa Keskkonnateenistus on andnud oma seisukoha kirjaga 28.06.2005 nr 30-12-1/2574, milles leitakse, et detailplaneeringuga vajavad määratlemist tegevused ja maakasutused, milliste korral tuleb vastava projekti arendamisel arvestada keskkonnamõju hindamise läbiviimisega.

4. Vanasadama ja Linnahalli vahelise maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Keskkonnaametis, Harju tn 13 esmaspäeviti kella 14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00.

5. Keskkonnaametil korraldada keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsuse avaldamine 14 päeva jooksul otsuse tegemisest arvates ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja ajalehes, milles Tallinna linn avaldab oma ametlikke teadaandeid.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär