Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Korgi tn 16 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 24.05.2006 korraldus number 1037
Redaktsiooni kehtivus:24.05.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

24. mai 2006 nr 1037-k

 

 

Korgi tn 16 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel  ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34, Tallinna Linnavalitsuse korraldustega 22. märtsist 2000 nr 1262-k, 22. märtsist 2000 nr 1263-k, 21. juunist 2000 nr 2624-k, 21. juunist 2000 nr 2625-k ja 17. jaanuarist 2001 nr 89-k ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 7. novembri 1994 otsusest nr 4096, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust 22. augustist 2000 notariaalregistri nr 5025 ja maa tagastamise toimiku nr 9541 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Korgi tn 16;

1.2 pindala: 1070 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 15873 pindalaga 2393 m2)  järgmistele isikutele:

2.1 Taivo Lukats, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/2 mõttelises osas;

2.2 Peeter Püssim, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/2 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad hooned (elamu ehitisregistri koodiga 101021762, majandushoone ehitisregistri koodiga 101021764) ja rajatised (katusealune ehitisregistri koodiga 220391306, kaev ehitisregistri koodiga 220391307, piire, väravad ehitisregistri koodiga 220391308) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele, kontrollitud  Riiklikust ehitisregistrist 08.05.2006.

4. Lugeda endise kinnistu nr 15873 maa tagastatuks.

5. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

5.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

5.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

5.3 tagada krundil asuvale Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale õhuliinile juurdepääs ja kaitsetsoon.

6. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2001 korraldus nr 839-k.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär