Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Estonia pst 15 maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 24.05.2006 korraldus number 1035
Redaktsiooni kehtivus: - 16.10.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 16.10.2013 nr 1425

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

24. mai 2006 nr 1035-k

 

 

Estonia pst 15 maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, 192, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määruse nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord” punktidega 56, 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas” punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 01. veebruari 1993 otsusest number 149, ostu-müügi lepingust 01. novembrist 1996 notariaalregistri nr 14032, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust 06. märtsist 2000 notariaalregistri nr 917, täiendavast seadusjärgsest pärimisõiguse tunnistusest 02. septembrist 2002 notari ametitoimingute registri nr 11513, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust 19. maist 2005 notari ametitoimingute raamatu registri number 3757, pandi kustutamise avaldusest, ehitise mõttelise osa müügilepingust, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust, nõuete loovutamise lepingust ja pandilepingust 14. septembrist 2005 notari ametitoimingute raamatu registri number 6866 ja maa tagastamise toimiku number 1533 materjalidest:

 

 

     

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Estonia pst 15;

1.2 pindala: 1399 m2;

1.3 sihtotstarve: ärimaa (Ä).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1101 pindalaga 2598,14 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Anna-Mirjam Kaber, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/5 mõttelises osas;

2.2 aktsiaselts Sakax, äriregistri kood 10554716, asukoht Väike-Karja tn 12, Tallinn – 19/30 mõttelises osas;

2.3 Eduard Puhk, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Harjumaa – 1/30 mõttelises osas;

2.4 Klavdia Puhk, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Harjumaa – 1/30 mõttelises osas;

2.5 Aktsiaselts Pindi Kinnisvara, äriregistri kood 10677258, asukoht Estonia pst 15, Tallinn – 1/10 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuv hoone (ehitisregistri koodiga 101020291 büroohoone) kuulub punktis 2 nimetatud isikutele, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 27.04.2006.

4. Endise kinnistu nr 1101 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala, suurusega 1199,14 m2, osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.  

5. Punktis 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 nimetatud isikud on kohustatud tasuma vastavalt kaasomandi osa suurusele rahas kokku 160 (ükssada kuuskümmend) krooni Tallinna Maa-ameti arvele nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgneval:

5.1 aktsiaselts Sakax, 126 ( ükssada kakskümmend kuus) krooni ja 60 senti;

5.2 Eduard Puhk, 6 (kuus) krooni ja 70 senti;

5.3 Klavdia Puhk, 6 (kuus) krooni ja 70 senti;

5.4 Aktsiaselts Pindi Kinnisvara, 20 (kakskümmend) krooni.

Anna-Mirjam Kaber´ile tagastatakse maa riigi kulul ja ta ei ole kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 254, telefon 640 4535.

6. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada Ehitusseaduse § 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

6.3 tagada krundil asuvale Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale kaablikanalisatsioonile ja maakaablile, krunti läbivatele Eesti Energia Aktsiaseltsile kuuluvatele kesk- ja madalpinge kaablitele,  OÜ-le Asto Vara kuuluvale soojatorustikule ning Tallinna Kommunaalametile kuuluvatele tänavavalgustuse mastidele, valgustitele ja maakaablitele juurdepääs ja kaitsetsoon;

6.4 järgida muinsuskaitseala kaitsevööndis Muinsuskaitseseaduses ja Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruses sätestatud tingimusi.

7. Avalikult kasutatavalt teelt:

7.1 on seni toimunud juurdepääs Estonia pst 15b maaüksusele läbi Estonia pst 15 maaüksuse;

7.2 juurdepääsu tagamiseks Estonia pst 15b maaüksusele avalikult kasutatavalt teelt, on Estonia pst 15 ja Estonia pst 15b kinnisasjade omanikel võimalik sõlmida Asjaõigusseaduse § 156 nimetatud kokkulepe või seada servituut Asjaõigusseaduse § 172 kohaselt.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär