Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kokkuleppe projekti heakskiitmine Tallinna linna ja Maire Karmo ning Meelis Semiskari vahelise vaidluse lõpetamiseks, raha eraldamine ning voliuste andmine Toomas Sepale
Tallinna Linnavalitsus 17.05.2006 korraldus number 1022
Redaktsiooni kehtivus:17.05.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. mai 2006 nr 1022-k

 

 

Kokkuleppe projekti heakskiitmine Tallinna linna ja Maire Karmo ning Meelis Semiskari vahelise vaidluse lõpetamiseks, raha eraldamine ning volituste andmine Toomas Sepale

 

 

 

Valla- ja linnaeelarve seaduse § 17 ja Riigivastutuse seaduse § 7 lg 1, § 8 lg 1, § 12 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra p 4.1.1, Tallinna Linnakohtu 27. augusti 2004 jõustunud kohtuotsusega tsiviilasjas nr 2/3/19-2267/02 ning tulenevalt Maire Karmo 03. oktoobri 2005 ning Meelis Semiskari 12. detsembri 2005 avaldustest:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud kokkuleppe projekt Tallinna linna ja Maire Karmo ning Meelis Semiskari vahelise vaidluse lõpetamiseks.

2. Volitada linnasekretär Toomas Seppa Tallinna linna nimel alla kirjutama käesoleva korralduse punktis 1 nimetatud kokkuleppele.

3. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna linna kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete täitmiseks ettenähtud vahendite arvelt Tallinna Linnakantseleile 57 601 (viiskümmend seitse tuhat kuussada üks) krooni ja 50 (viiskümmend) senti punktis 1 nimetatud  kokkuleppe täitmiseks sh 23 354 (kakskümmend kolm tuhat kolmsada viiskümmend neli) krooni Maire Karmo nõude katteks ning 34 247 (kolmkümmend neli tuhat kakssada nelikümmend seitse) krooni ja 50 (viiskümmend) senti Meelis Semiskari nõude katteks.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Maire Karmole, Meelis Semiskarile ja Nõmme Linnaosa Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2006

korralduse nr 1022-k      

LISA

 

Kokkulepe Tallinna linna ja Maire Karmo ning Meelis Semiskari vahelise vaidluse lõpetamiseks

 

 

 

Tallinna linn Tallinna linnasekretär Toomas Sepa isikus, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse_______________ korralduse  nr ______-k alusel, Maire Karmo ning Meelis Semiskar (edaspidi ühiselt nimetatud Pooled) sõlmivad kokkuleppe järgnevas:

 

Kokkuleppe sõlmimise eesmärk

Kokkuleppe sõlmimise eesmärgiks on Tallinna linna ja Maire Karmo ning Meelis Semiskari vahelise, Õie tn 37 eluruumide nr 1 ja 2 erastamisel ja sellest tulenevates kohtuvaidlustes kantud kulutuste hüvitamise nõude lahendamine ja vaidluse lõpetamine.

 

Kokkuleppe sõlmimise eeldused

 

1.    Tallinna Linnakohtu 07. septembri 2004 jõustunud kohtuotsusega tsiviilasjas nr 2/3/19-2267/02 tunnustati 16. veebruaril 1996 sõlmitud Õie tn 37 eluruumi nr 2 ning 16. mail 1996 sõlmitud Õie tn 37 eluruumi nr 1 ostu-müügilepingu tühisust.

2.    Maire Karmo esitas 30. septembril 2005 ning Meelis Semiskar 12. detsembril 2005 Tallinna Linnavalitsusele nõuded eelnevas punktis nimetatud eluruumide erastamise menetluses kantud kulutuste hüvitamiseks.

3.    Pooled on pidanud võimalikuks küsimuse lahendamist kokkuleppega, mille tingimustes on saavutatud üksmeel.

 

Kokkuleppe tingimused

 

Pooled sõlmivad kokkuleppe alljärgnevas:

4.    Pooled lepivad kokku, et lahendavad vaidlusaluse küsimuse pooli rahuldaval viisil.

5.    Tallinna linn kohustub hüvitama Maire Karmole Õie tn 37 eluruumi nr 2 erastamisel kantud kulud summas 23 354 krooni ning Meelis Semiskarile Õie tn 37 eluruumi nr 1 erastamisel kantud kulud summas 34 247 krooni ja 50 senti arvestades, et Tallinna Linnakohtu 27. augusti 2004 jõustunud kohtuotsusega tsiviilasjas nr 2/3/19-2267/02 tunnustati eluruumide ostu-müügilepingute tühisust.

6.    Tallinna linn kohustub punktis 5 nimetatud summa kandma Maire Karmo arveldusarvele nr ___________________ning Meelis Semiskari arveldusarvele nr___________________seitsme tööpäeva jooksul arvates kokkuleppe sõlmimise päevale järgnevast päevast.

7.    Pooled kinnitavad vastastikku, et alates kokkuleppe sõlmimisest puuduvad neil igasugused nõuded Tallinna linna vastu seonduvalt Õie tn 37 notariaalselt kinnitatud eluruumide ostu-müügilepingute sõlmimisega 1996. aastal. Maire Karmo ja Meelis Semiskar kinnitavad, et pärast käesoleva kokkuleppe sõlmimist ei ole neil Tallinna linna suhtes seonduvalt Õie tn 37 paiknevate eluruumide tühiste erastamistehingutega mingisuguseid uusi ega täiendavaid nõudeid, ka neid, mida saaks esitada teistel alustel.

8.    Tallinna linn on teadlik, et kokkuleppes sätestatud kohustuste mittekohasel täitmisel on Maire Karmol õigus pöörata sellest tulenev nõue täitmisele Täitemenetluse seadustikus ettenähtud korras. 

 

 

Kokkulepe on sõlmitud _________________2006.a. kolmes eksemplaris, millest igaüks saab ühe eksemplari.

 

 

 

 

…………………                                   ……………………                          ……………………….                                                                         

Toomas Sepp                                         Maire Karmo                                     Meelis Semiskar                         

Linnasekretär

Tallinna linna volitatud esindaja

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär