Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Aktsiaseltsi Ida-Tallinna Keskhaigla aktsiakapitali suurendamine ja volituse andmine Merike Martinsonile
Tallinna Linnavalitsus 17.05.2006 korraldus number 1013
Redaktsiooni kehtivus:17.05.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. mai 2006 nr 1013-k

 

 

Aktsiaseltsi Ida-Tallinna Keskhaigla aktsiakapitali suurendamine ja volituse andmine Merike Martinsonile

 

 

 

Äriseadustiku § 248, § 298 lg 1 p 2, § 338 ja § 342 alusel, kooskõlas Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 3, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2, Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 1998 määrusega nr 32 kinnitatud Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu ja sihtasutuse asutamine ja nendes osalemise korra punktiga  8.1 ning 20. aprilli 2006 otsusega nr 136 “Linnavara tasuta üleandmine aktsiakapitali suurendamiseks mitterahalise sissemaksena aktsiaseltsile Ida-Tallinna Keskhaigla“ ning tulenevalt asjaolust, et Tallinna Linnavalitsus tegutseb aktsiaseltsi Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise üldkoosolekuna:

 

1. Suurendada aktsiaseltsi Ida-Tallinna Keskhaigla, äriregistrikood 10822068, (edaspidi aktsiaselts) aktsiakapitali 146 100 000 (ühesaja neljakümne kuue miljoni ühesaja tuhande) krooni võrra 116 051 000 (ühesaja kuueteistkümne miljoni viiekümne ühe tuhande) kroonilt  262 151 000 (kahesaja kuuekümne kahe miljoni ühesaja viiekümne ühe tuhande) kroonini.

2. Tasuda aktsiate eest mitterahalise sissemaksega rahalises väärtuses 146 100 000 (ükssada nelikümmend kuus miljonit ükssada tuhat) krooni. Mitterahalise sissemakse eseme moodustavad:

2.1 Energia tn 8 kinnistu, pindala 27 801 m², kinnisturegistri registriosa nr 13100201, katastritunnus 78407:703:0009, sihtotstarve sotsiaalmaa;

2.2 Ravi tn 18 kinnistu, pindala 65 974 m², kinnisturegistri registriosa nr 19291501, katastritunnus 78401:110:0011, sihtotstarve sotsiaalmaa.

3. Lasta välja täiendavalt 146 100 (ükssada nelikümmend kuus tuhat ükssada) ühte liiki nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega 1000 (üks tuhat) krooni, mis loetakse märgituks Tallinna linna poolt mitterahaliseks sissemakseks olevate kinnistute omandiõiguse üleminekul.

4. Volitada abilinnapead Merike Martinsoni, sündinud 9. 10. 1940, alla kirjutama Tallinna linna nimel punktis 2 nimetatud mitterahalise sissemakse eseme üleandmise- ja asjaõiguslepingule.

5. Aktsiaseltsi juhatusel korraldada nõutavate dokumentide esitamine Harju Maakohtu  registriosakonnale aktsiakapitali suurendamise kandmiseks äriregistrisse 146 100 000 (ühesaja neljakümne kuue miljoni ühesaja tuhande) krooni võrra 116 051 000  (ühesaja kuueteistkümne miljoni viiekümne ühe tuhandelt) kroonilt  262 151 0000 (kahesaja kuuekümne kahe miljoni ühesaja viiekümne ühe tuhande) kroonini.

6. Aktsiaseltsi aktsiakapital loetakse suurendatuks vastavasisulise kande tegemisest äriregistrisse.

7. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile ja aktsiaseltsi juhatusele.

8. Tallinna Ettevõtlusametil teha korraldusest tulenevad muudatused Tallinna linna osalust kajastavas raamatupidamises arvates aktsiakapitali suurendamise kohta kande tegemisest  Harju Maakohtu registrikonnas.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Taavi Aas

Abilinnapea

Toomas Sepp

linnapea ülesannetes

Linnasekretär