Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Saviliiva tee 8A ja Vabaõhumuuseumi tee 95B kinnistutele ehitatavate eluruumide omandamise eesõiguse kasutamiseks taotluse esitamise, taotluse läbivaatamise ning ehitatavate eluruumide omandamise eesõigust omavate isikute
Tallinna Linnavalitsus 17.05.2006 korraldus number 1007
Redaktsiooni kehtivus:17.05.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. mai 2006 nr 1007-k

 

 

Saviliiva tee 8A ja Vabaõhumuuseumi tee 95B kinnistutele ehitatavate eluruumide omandamise eesõiguse kasutamiseks taotluse esitamise, taotluse läbivaatamise ning  ehitatavate eluruumide omandamise eesõigust omavate isikute nimekirja kinnitamise korra kinnitamine ja volituste andmine Margus Kruusmäele

 

 

 

Asjaõigusseaduse § 241 – 2551, Ehitusseaduse § 13  alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määrusega nr 28 “Tallinna linna omandis olevate kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord“, Tallinna Linnavalitsuse 18. juuli 1997 määrusega nr 59 kinnitatud hoonestusõiguse seadmise lepingu tüüpvormiga, Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punktiga 2,  Tallinna Linnavolikogu 18. aprilli 2002 otsusega nr 175 “Tallinna elamuehitusprogramm “5000 eluaset Tallinnasse“, Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 2003 korraldusega nr 1867-k “Saviliiva tee 8 A ja Vabaõhumuuseumi tee 95 B kinnistutele hoonestusõiguse seadmise tingimuste määramine“, 17. detsembri 2003 korraldusega nr 2909-k „Saviliiva tee 8 A ja Vabaõhumuuseumi tee 95 B kinnistutele hoonestusõiguste seadmise eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamine ja hoonestusõiguste seadmise tingimuste määramine“ ning tulenevalt Tallinna linna ja Aktsiaseltsi Merko Ehitus vahel sõlmitud 10. augusti 2004 hoonestusõiguse seadmise eellepingust:

 

 

1. Kinnitada “Saviliiva tee 8A ja Vabaõhumuuseumi tee 95B kinnistutele ehitatavate eluruumide omandamise eesõiguse kasutamiseks taotluse esitamise, taotluse läbivaatamise ning  ehitatavate eluruumide omandamise eesõigust omavate isikute nimekirja kinnitamise kord“ vastavalt lisale 1.

2. Volitada Tallinna Elamumajandusameti juhatajat Margus Kruusmäge Tallinna linna nimel alla kirjutama hoonestusõigus(t)e seadmise lepingu(te)le, kusjuures:

2.1 kinnistutele ehitatavate korterelamute üldpinna ühe ruutmeetri kaalutud keskmiseks maksumuseks on 18 341 (kaheksateist tuhat kolmsada nelikümmend üks) krooni ning eramute üldpinna ühe ruutmeetri kaalutud keskmiseks maksumuseks on 19 417 (üheksateist tuhat nelisada seitseteist) krooni. Hoonestusõiguste või korterihoonestusõiguste võõrandamise tasu suurused eramute või korterite erinevate tüüpide kohta on esitatud lisas 2;

2.2 detailplaneeringuga ettenähtud avalikult kasutatavate teede koos tänavavalgustuse ja liikluskorralduse süsteemidega ja vihmaveekanalisatsiooni, drenaaži kuni ehituskrundini ning üldkasutatava haljastuse koos võimaliku planeeritava ala pinnase tõstmisega projekteerimis- ja ehitusmaksumuse tasub hoonestaja oma vahendite arvelt.

3. Kõik hoonestusõigus(t)e seadmise lepingu(te)ga seotud kulud tasub hoonestaja.

4. Tallinna Elamumajandusametil teha korraldus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ning Aktsiaseltsile MERKO EHITUS.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2006

korralduse nr 1007-k      

LISA 1

 

Saviliiva tee 8A ja Vabaõhumuuseumi tee 95B kinnistutele ehitatavate eluruumide omandamise eesõiguse kasutamiseks taotluse esitamise, taotluse läbivaatamise ning  ehitatavate eluruumide omandamise eesõigust omavate isikute nimekirja kinnitamise kord

 

 

 

1. Hoonestaja poolt ehitatavate eluruumide omandamise eesõigus on Tallinna linnas asuva tagastatud eluruumi praegusel või endisel üürnikul või ühel temaga alaliselt koos elaval täisealisel perekonna liikmel tingimusel, et nad alustasid eluruumi kasutamist enne selle tagastamist ja noortel peredel. Eluruumi omandamise eesõigust ei ole tagastatud eluruumi endisel üürnikul või ühel temaga alaliselt koos elaval täisealisel perekonna liikmel, kellele on antud Tallinna linnale kuuluv eluruum.

2. Noor pere on perekond või üksikvanem, kes kasvatab vähemalt ühte alla 16 aasta vanust last.

3. Taotlus ehitatavate eluruumide omandamise eesõiguse kasutamiseks esitatakse kirjalikult Tallinna Elamumajandusametile (edaspidi elamumajandusamet) alates 01. augustist 2006 kuni 31. augustini 2006. Taotluse esitaja isikuandmed peavad olema kantud rahvastiku registrisse Tallinna linnaosa valitsuses. Taotlus esitatakse isiklikult või seadusliku esindaja või volitatud esindaja poolt või saadetakse posti teel. Posti teel saadetud taotluse puhul loetakse taotluse esitamise ajaks postitempli kuupäev. Saabunud taotlused registreeritakse. Taotluse esitanud isikule väljastatakse elamumajandusameti poolt kinnitus taotluse vastuvõtmise kohta. Taotluses tuleb ära näidata isik, kes taotleb ehitatavate eluruumide omandamise eesõiguse kasutamist: ees- ja perekonnanimi, sünniaeg; kui ehitatava eluruumi omandamise eesõiguse kasutamist taotleb tagastatud eluruumi praegune või endine üürnik või üks temaga alaliselt koos elav täisealine perekonna liige, siis tagastatud eluruumi aadress; kui ehitatavate eluruumide omandamise eesõiguse kasutamist taotleb noor pere, siis notariaalselt kinnitatud koopia lapse sünnitunnistusest või laste sünnitunnistustest; kontaktandmed (aadress, telefon, faks, E-posti aadress jms). Elamumajandusamet võib vajadusel nõuda, et taotlusele lisatakse teisi dokumente, mis on olulised otsustamaks, kas isik omab eluruumi omandamise eesõigust. Täiendavate dokumentide nõudmisest informeerib elamumajandusamet taotlejat kas suuliselt avalduse esitamisel või kirjalikult (ka E-postiga).

4. Ehitatavate eluruumide omandamise eesõiguse kasutamiseks võib taotleja esitada ühe taotluse.

5. Elamumajandusamet kontrollib isiku poolt esitatud andmete õigsust ning kas taotluse esitanud isik vastab käesoleva korra nõuetele ning teatab kirjalikult hiljemalt 02. oktoobriks 2006 taotluse esitanud isikule ehitatavate eluruumide omandamise eesõigust omavate isikute nimekirja lülitamise või taotluse rahuldamata jätmise kohta.

6. Taotluste läbivaatamist ja eluruumide omandamise eesõigust omavate isikute nimekirja kinnitamist korraldab elamumajandusameti poolt eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimiseks moodustatud komisjon.

7. Eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimiseks moodustatud komisjoni ettepanekul kinnitab elamumajandusameti juhataja käskkirjaga eluruumi omandamise eesõigust omavate isikute nimekirja.

8. Andmed ehitatavate eluruumide omandamise eesõigust omavate isikute kohta esitatakse elamumajandusameti poolt Aktsiaseltsile MERKO EHITUS (edaspidi hoonestaja), kes tagab informatsiooni kättesaadavuse ehitatavate eluruumide kohta ning tutvustab omandamise eesõigust omavatele isikutele eluruume. Omandamise eesõigust omav isik esitab hoonestajale taotluse eluruumi omandamiseks. Koos taotlusega tuleb taotlejal esitada dokumendid tagatisraha tasumise kohta Aktsiaseltsi MERKO EHITUS arvelduskontole nr 10002011714001 Eesti Ühispangas. Tagatisraha suuruseks on 15 % omandatava eluruumi ostuhinnast. Sissemakstud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel eluruumi ostuhinna tasumisel. Kui taotleja ei täida eelnimetatud kohustust, siis tema taotlust ei arvestata. Eluruumi eesõigust omavatele isikutele, kellega ei ole hoonestusõiguse võõrandamise leping sõlmitud, tagastab hoonestaja nende makstud tagatisraha täies ulatuses hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates hoonestusõiguse võõrandamise lepingu sõlmimisest eluruumide omandajatega.

9. Hoonestaja esitab eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimiseks moodustatud komisjonile kinnitamiseks eluruumide omandajate nimekirja. Eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimiseks moodustatud komisjoni ettepanekul kinnitab elamumajandusameti juhataja käskkirjaga eluruumide omandajate nimekirja.

10. Tallinna Elamumajandusamet esitab hoonestajale kinnitatud eluruumide omandajate nimekirja.

11. Kui hoonestajast sõltumatutel põhjustel ei õnnestu sõlmida ostu-müügilepingut kinnitatud eluruumide omandajatega, on hoonestajal õigus eluruum realiseerida vabaturul.

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 17. mai  2006

korralduse nr 1007-k      

LISA 2

 

Hoonestusõiguste või korterihoonestusõiguste võõrandamise tasu suurused eramute või korterite erinevate tüüpide kohta

 

 

 

 

Hoonestusõiguste või korterihoonestusõiguste võõrandamise tasu suurused eramute või korterite erinevate tüüpide kohta

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär