Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Külmallika tn 15a asuva seikluspargi rendile andmine (Seikluspark OÜ)
Tallinna Linnavalitsus 17.05.2006 korraldus number 1006
Redaktsiooni kehtivus:17.05.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

17. mai 2006 nr 1006-k

 

 

Külmallika tn 15a asuva seikluspargi rendile andmine (Seikluspark OÜ)

 

 

 

Võlaõigusseaduse § 339, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud Linnavara kasutusse andmise korra punktide 4, 5.2, 6.1-6.7, 6.9, 10, 17.2, 18.4, 19, 57, 59, 62 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg 4, Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2002 määrusega nr 77 kinnitatud Tallinna linna heakorra eeskirja punktiga 2 ning tulenevalt asjaolust, et Seikluspark OÜ-l on ainuõigus seda tüüpi seiklusradade rajamiseks Eestis ja pidades vajalikuks lõpetada linna asutuse Nõmme Spordikeskus territooriumil asuvate seiklusradade väljaehitamine seikluspargiks ja arvestades Seikluspark OÜ 20. märtsi 2006 avaldust:

 

 

 

1. Anda otsustuskorras Seikluspark OÜ-le (äriregistrikood 11227787) viieks aastaks rendile linna asutuse Nõmme Spordikeskus territooriumil, aadressil Külmallika tn 15a asuv seikluspark, mis koosneb seiklusradadest ja paviljonist (pinnaga 16 m2) vastavalt lisadele 1 ja 2.

2. Nõmme Linnaosa Valitsuse hallataval asutusel Nõmme Spordikeskus sõlmida Seikluspark OÜ-ga punktis 1 nimetatud  vara kasutamiseks rendileping järgmistel tingimustel:

2.1 seiklusparki kasutatakse ekstreemsporditeenuse osutamiseks;

2.2 rentnik tasub vastavalt rendileandja poolt esitatud arvetele igakuiselt:

2.2.1 seikluspargi kasutamise eest renti 5000 krooni;

2.2.2 seikluspargiga seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

2.3 rentnik kohustub investeerima seikluspargi lõpuni väljaehitamiseks 800 000 krooni, mis rendilepingu lõppedes jääb rendileandjale;

2.4 rentnik kohustub Nõmme linnaosa lasteaedadele, koolidele ja linnaosa valitsusele võimaldama seitsmel päeval aastas seikluspargi tasuta külastamist;

2.5 rendi suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele;

2.6 seikluspargi allkasutusse andmine on keelatud;

2.7 rentnik tagab rendile võetud vara ja selle ümbruse heakorra vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale.

3. Seikluspark OÜ-l on õigus seikluspargi rendilepingu sõlmimisele punktis 2 sätestatud tingimustel ühe kuu jooksul arvates talle korralduse teatavakstegemisest, kuid mitte enne viie tööpäeva möödumisel korralduse teatavakstegemisest ajalehes vastavalt punktile 5. Kui Seikluspark OÜ ei sõlmi nimetatud tähtaja jooksul rendilepingut, kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele, linna asutusele Nõmme Spordikeskus ja Seikluspark OÜ-le.

5. Nõmme Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

LISA 1. Seikluspargi maa-ala plaan

LISA 2. Paviljon