Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Rannamõisa tee 22 ja Rannamõisa tee 22c maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 17.05.2006 korraldus number 962
Redaktsiooni kehtivus:17.05.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. mai 2006 nr 962-k

 

 

Rannamõisa tee 22 ja Rannamõisa tee 22c maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, p 4, § 6 lg 1, § 14 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 192 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 56, 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse  19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Harku Vallavalitsuse 29. augusti 2000 korraldusest nr 1075 ja          14. augusti 2001 korraldusest nr 835, Tallinna Linnavalitsuse 8. juuni 2005 korraldusest nr 1111-k, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 27. mai 1996 otsusest nr 7485 ja 29. märtsi 1999 otsusest nr 10629, seadusjärgsest pärimisõiguse tunnistusest 19. maist 1999 notariaalregistri nr 3850, 04. juuni 2004 kokkuleppest notariaalregistri nr 4199 ning maa tagastamise toimiku number 3208 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Haabersti linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Rannamõisa tee 22;

1.2 pindala: 3013 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1909 pindalaga 65360 m2)  järgmisele isikule:

Salme-Amalie Urb, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikule, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 04.04.2006.

4. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Haabersti linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

4.1 asukoht: Rannamõisa tee 22c;

4.2 pindala: 13740 m2;

4.3 sihtotstarve: sihtotstarbeta maa (S).

5. Tagastada punktis 4 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1909 pindalaga 65360 m2)  järgmistele isikutele:

5.1 Salme-Amalie Urb, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 2838/13740 mõttelises osas;

5.2 Õie Rohusaar, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 2127/13740 mõttelises osas;

5.3 Tiiu Rohusaar, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 2925/13740 mõttelises osas;

5.4 Pilvi Liiv, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 2925/13740 mõttelises osas;

5.5 Eevi Kuld, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 2925/13740 mõttelises osas.

6. Tagastataval maal ehitised puuduvad, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 04.04.2006.

7. Punktis 5 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 159 (ükssada viiskümmend üheksa) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

7.1 Õie Rohusaar, 30 (kolmkümmend) krooni;

7.2 Tiiu Rohusaar, 43 (nelikümmend kolm) krooni;

7.3 Pilvi Liiv, 43 (nelikümmend kolm) krooni;

7.4 Eevi Kuld, 43 (nelikümmend kolm) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 254, telefon 640 4535. Salme-Amalie Urb´ile tagastatakse maa riigi kulul ja ta ei ole kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu.

8. Lugeda endise kinnistu nr 1909 maa tagastatuks.

9. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

9.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

9.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

9.3 järgida Looduskaitseseaduse §-s 37, §-s 38, Veeseaduse §-s 10 ja §-s 29 sätestatud tingimusi Tiskre oja kaitsel;

9.4 järgida Rannamõisa tee 22c krundil Looduskaitseseaduse §-s 45 ja Tallinna Linnavolikogu   25. augusti 2005 määrusega nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord“ sätestatatud tingimusi kõrghaljastuse säilitamisel;

9.5 tagada Rannamõisa tee 22c krundil asuvale AKTSIASELTS´ile TALLINNA VESI kuuluvale maa-alusele kanalisatsioonitorustikule ja Rannamõisa tee 22 krunti läbivale osaühingule Jaotusvõrk kuuluvale õhuliinile juurdepääs ja kaitsetsoon.

10. Avalikult kasutatavalt teelt:

10.1 on seni toimunud juurdepääs Rannamõisa tee 22 maaüksusele läbi Rannamõisa tee 22c maaüksuse;

10.2  juurdepääsu tagamiseks Rannamõisa tee 22 maaüksusele avalikult kasutatavalt teelt, on Rannamõisa tee 22 ja Rannamõisa tee 22c kinnisasjade omanikel võimalik sõlmida Asjaõigusseaduse § 156 nimetatud kokkulepe või seada servituut Asjaõigusseaduse § 172 kohaselt.

11. Tallinna Maa-ametil:

11.1 teha korraldus teatavaks punktis 5 nimetatud isikutele;

11.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

12. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär