Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kannikese tn 5 maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 17.05.2006 korraldus number 961
Redaktsiooni kehtivus:17.05.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. mai 2006 nr 961-k

 

 

Kannikese tn 5

maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 12 lg 1 alusel ja kooskõlas Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 56, 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34  ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni  9. juuni 1997 otsusest nr 8970, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust 26. aprillist 2006 notari ametitoimingute raamatu registri number 4703 ja maa tagastamise toimiku number 8446 materjalidest:

 

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kristiine linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Kannikese tn 5;

1.2 pindala: 688 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 871 pindalaga 1145 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Vello-Kaarel Vachtel, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 8/24 mõttelises osas;

2.2 Anne-Mari Vachtel, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 11/24 mõttelises osas;

2.3 Elgi Vahtel, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 5/72 mõttelises osas;

2.4 Aivar Vahtel, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 5/72 mõttelises osas;

2.5 Maarika Vahtel, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 5/72 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal paiknevad hooned (eluhoone ehitisregistri koodiga 101017015, kasvuhoone ehitisregistri koodiga 101017016 ja garaaž ehitisregistri koodiga 101017017) kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 05.05.2006.

4. Endise kinnistu nr 871 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala, suurusega 457 m2, osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

5. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

5.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

5.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

5.3 tagada krundil asuvale Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale kaablikanalisatsioonile juurdepääs ja kaitsetsoon.

6. Anne-Mari Vachtel, Elgi Vahtel, Aivar Vahtel ja Maarika Vahtel on vastavalt kaasomandi osa suurusele  kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 133 (ükssada kolmkümmend kolm) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

6.1 Anne-Mari Vachtel, 91 (üheksakümmend üks) krooni;

6.2 Elgi Vahtel, 14 (neliteist) krooni;

6.3 Aivar Vahtel, 14 (neliteist) krooni;

6.4 Maarika Vahtel, 14 (neliteist) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 254, telefon 640 4535. Vello-Kaarel Vachtel´ile tagastatakse maa riigi kulul ja ta ei ole kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär