Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Akadeemia tee 31a ja Kadaka tee 64a maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 17.05.2006 korraldus number 960
Redaktsiooni kehtivus:17.05.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

17. mai 2006 nr 960-k

 

 

Akadeemia tee 31a ja Kadaka tee 64a

maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2 alusel ja kooskõlas Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 56, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 25. aprilli 1994 otsusest nr 2740 ja 10. septembri 2001 otsusest nr 12213 ning  maa tagastamise toimiku number 616 materjalidest:

 

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Mustamäe linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Akadeemia tee 31a;

1.2 pindala: 951 m2;

1.3 sihtotstarve: sihtotstarbeta maa (S).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 20 pindalaga 173900 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Luule Dunaiskaja, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

2.2 Viive Järve, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/3 mõttelises osas;

2.3 Juhan Järve, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/3 mõttelises osas;

2.4 Heino Junmann, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Harju maakond – 1/6 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal ehitised puuduvad, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 02.05.2006.

4. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Mustamäe linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

4.1 asukoht: Kadaka tee 64a;

4.2 pindala: 1428 m2;

4.3 sihtotstarve: sihtotstarbeta maa (S).

5. Tagastada punktis 4 nimetatud maa (endine kinnistu nr 20 pindalaga 173900 m2) järgmistele isikutele:

5.1 Luule Dunaiskaja, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/6 mõttelises osas;

5.2 Viive Järve, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/3 mõttelises osas;

5.3 Juhan Järve, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn – 1/3 mõttelises osas;

5.4 Heino Junmann, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Harju maakond – 1/6 mõttelises osas.

6. Tagastataval maal ehitised puuduvad, kontrollitud Riiklikust ehitisregistrist 02.05.2006.

7. Endise kinnistu nr 20 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala, suurusega 171521 m2, osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

8. Maa taotlejaid teavitatakse vajadusest:

8.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

8.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või –rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses;

8.3 tagada Veeseaduse §-s 28 sätestatud tingimustel Akadeemia tee 31a krundil sanitaartsoon Kadaka tee 148/Akadeemia tee 31b krundil asuvale puurkaevule;

8.4 tagada Akadeemia tee 31a krundil asuvale Elion Ettevõtted Aktsiaseltsile kuuluvale kaablikanalisatsioonile ja krunti läbivatele osaühingule Jaotusvõrk kuuluvatele kaablitele juurdepääs ja kaitsetsoon.

9. Luule Dunaiskaja ja Heino Junmann on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimikute koostamise tasu rahas 134  (ükssada kolmkümmend neli) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

9.1 Luule Dunaiskaja, 67 (kuuskümmend seitse) krooni;

9.2 Heino Junmann, 67 (kuuskümmend seitse) krooni.

Viive Järve´le ja Juhan Järve´le tagastatakse maa riigi kulul ja nad ei ole kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimikute koostamise tasu. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 254, telefon 640 4535.

10. Tallinna Maa-ametil:

10.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele;

10.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

11. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär