Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus, Tallinna linna ja Viimsi valla vahel sõlmitava lepingu projekti hakskiitmine ja volituse andmine Andres Harjo´le
Tallinna Linnavalitsus 10.05.2006 korraldus number 952
Redaktsiooni kehtivus:10.05.2006 - ...

 

 

 


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. mai 2006 nr 952-k

 

 

Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus, Tallinna linna ja Viimsi valla vahel sõlmitava lepingu projekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Harjo`le

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 ja § 62 lg 1 p 1,  Ühistranspordiseaduse § 5 lg 1 p 8 ja lg 2 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 8 ja § 44 lg 1 p 2, Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 kinnitatud Tallinna Transpordiameti põhimääruse punktidega 2.1.10 ja 2.1.22  ning Tallinna Linnavolikogu 23. veebruari 2006 määrusega nr 10 “Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi Tallinn-Viimsi sõidupiletite hinnad ja sõidu eest tasumise kord“:

 

 

1. Kiita heaks Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus, Tallinna linna ja Viimsi valla vahel sõlmitav lepingu projekt vastavalt lisale.

2. Volitada Tallinna Transpordiameti juhatajat Andres Harjo`t Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Viimsi vallale ja Mittetulundusühingule Harjumaa Ühistranspordikeskus.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 10. mai 2006

korralduse nr 952-k      

LISA

 

 

 

 

 

 

 

 

LEPING

Tallinna linna ja Viimsi valda ühendava maakonnaliini rahastamiseks

 

Tallinnas,          .mai 2006

Arvestades, et

 

1. Tallinna linna ja Viimsi valla elanike huvide arvestamise ja ühistranspordi otstarbeka korralduse vajadusest ning sõitjatevoogude piirkondlikest iseärasustest lähtuvalt on vajalikud maakonna bussiliinid, mis ühendavad Tallinna linna ja Viimsi valla haldusterritooriume.

 

2. Tallinna linn, Viimsi vald ja MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus, kellele Harju Maavalitsus andis 29.12.2004 sõlmitud halduslepingu nr 4.1-37/202 punktide 1.1, 2.1.4, 2.1.13, 2.1.19 ja 2.1.21 alusel käesoleva lepingu sõlmimise pädevuse, soovivad tagada ülalnimetatud eesmärkide saavutamist läbi Tallinna linna ja Viimsi valda ühendavate maakonna bussiliinide rahastamise Tallinna linna ja Viimsi valla poolt.

 

3. Ühistranspordiseaduse § 15 lõike 2 punkti 2 kohaselt toetatakse omavalitsusüksuse eelarvest avalikku liinivedu maakonna bussiliinil Ühistranspordiseaduse § 5 lõikes 3 nimetatud juhul.

 

4. Ühistranspordiseaduse § 5 lõike 3 kohaselt võivad piirnevate haldusterritooriumidega omavalitsusorganid toetada nende haldusterritooriume ühendavaid maakonnaliine oma eelarvest ja riigieelarve sihtotstarbelisest toetusest omavahelisel ja nende asukohajärgse maavalitsusega kokkuleppel.

 

ja võttes arvesse, et

 

5. Tallinna Linnavolikogu on võtnud vastu 23. veebruaril 2006 määruse nr 10 “Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi Tallinn-Viimsi projekti sõidupiletite hinnad ja sõidu eest tasumise kord“.

 

6. Preambula punktis 5 nimetatud määruse § 1 lg 1 järgi on heaks kiidetud sõidupiletite hinnad ja kehtestatud sõidu eest tasumise kord Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi Tallinn-Viimsi projekti autobussiliinidel.

 

7. Preambula punktis 5 nimetatud määruse § 2 punkt 1 sätestab Tallinn-Viimsi 30 päeva ühiskaardi. Tallinn-Viimsi 30 päeva ühiskaart on elektrooniline sõidudokument, mis annab sõitjale õiguse sõita projekti 1. ja 2. tsooni liinidel piiramatu arv kordi kaardil aktiveeritud perioodi jooksul.

 

8. Preambula punktis 5 nimetatud määruse § 2 punkti 1 kohaselt moodustavad projekti 1. ja 2. tsooni Tallinna linna (1. tsoon) ja Viimsi valla (2. tsoon) haldusterritooriumid,

 

9. MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus on Viimsi vallale esitanud projekti Viimsi valla ja Tallinna linna ühistranspordi ühtse piletisüsteemi ja liinivõrgu loomiseks.

 

10. Preambula punktis 9 nimetatud projekti kohaselt moodustavad Tallinna linn 1.tsooni ja Viimsi vald 2. tsooni.

 

11. Viimsi Vallavolikogu 14. juuni 2005 otsuse nr 41 “Ühistranspordi ühtse piletisüsteemi ja liinivõrgu käivitamine pilootprojektina“ punktidega 1 ja 2 pidas Viimsi vald vajalikuks luua Viimsi valla ja Tallinna linna ühistranspordi ühtne piletisüsteem ja liinivõrk ning kiita heaks preambula punktis 9 nimetatud projekt.

 

12. Viimsi Vallavalitsus on Ühistranspordiseaduse § 5 ja preambula punktis 11 nimetatud otsuse alusel kehtestanud 30. detsembril 2005.a määruse nr 84 “Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi sõidu eest tasumise kord ja sõiduõiguse hind Viimsi vallas“.

 

13. Preambula punktis 12 nimetatud määruse punkti 2.1.3 kohaselt tõendavad sõiduõigust Viimsi vallas lisaks 2. tsooni talongidele Tallinn-Viimsi ühiskaardid, milleks on 1. ja 2. tsooni 30 päeva ühiskaart ning 1. ja 2. tsooni 30 päeva soodusühiskaart. Nimetatud kaardid annavad sõiduõiguse 1. ja 2. tsooni kõikidel liinidel kaardil aktiveeritud perioodi jooksul piiramatu arv kordi.

 

14. Ühistranspordiseaduse § 6 lõike 1 punkti 10 kohaselt tagab maavalitsus koos vedajatega sõidupiletite müügikorralduse ja korraldab piletikontrolli maakonnaliinidel.

 

15. Ühistranspordiseaduse § 6 lõike 2 kohaselt täidetakse Ühistranspordiseaduse § 6 lõikes 1 punktis 10 loetletud ülesandeid koostöös maakonnas asuvate omavalitsusüksustega ja omavalitsusüksuste liiduga ning maakonnaga piirnevate maakondade maavalitsustega.

 

16. Tallinna linn, Viimsi vald ja MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus leiavad, et preambula punktis 1 nimetatud eesmärkide ning punktides 7 ja 13 nimetatud ühiskaartide efektiivse müügikorralduse tagamiseks on vajalik, et nimetatud ühiskaartide müüki korraldab MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus sõlmisid

 

Viimsi vald (edaspidi: Viimsi),  valla põhimääruse  ja vallavolikogu  14. juuni 2005 otsuse nr 41      alusel  tegutseva  vallavanem  Urmas Arumäe isikus

 

ja

 

Tallinna linn (edaspidi: Tallinn), Tallinna Linnavalitsuse     . mai 2006 korralduse nr   -k alusel Tallinna linna esindaja Transpordiameti juhataja Andres Harjo isikus

 

ja

 

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus (edaspidi: Keskus) vastavalt Harju Maavalitsuse ja MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse vahel 29.12.2004 sõlmitud halduslepingu nr 4.1-37/202 punktidele 1.1, 2.1.4, 2.1.13, 2.1.19 ja 2.1.21, volikirja alusel tegutseva tegevdirektori  Pärt Põldemaa  isikus,

 

edaspidi koos: Lepingupool või eraldi: Lepingupooled,

 

käesoleva lepingu (edaspidi: Leping) alljärgnevas:

 

1.         Lepingu eesmärk

1.1       Lepingu eesmärgiks on Tallinna linna ja Viimsi valla elanike huvide, sõitjatevoogude piirkondlikest iseärasustest ning ühistranspordi otstarbeka korralduse vajaduse arvestamiseks tagada bussiliinide ühendus Tallinna linna ja Viimsi valla haldusterritooriumite vahel.

1.2              Lepingu punktis 1.1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks:

1.2.1    rahastatakse Lepingu punktis 1.1 nimetatud bussiliine ühiselt;

1.2.2    korraldab Tallinn-Viimsi ühiskaartide müüki Keskus.

 

2.         Rahastamine

2.1              Viimsi ja Tallinn võtavad endale kohustuse ühiselt rahastada Viimsi ja Tallinna haldusterritooriume ühendavaid maakonnaliine (edaspidi: Ühisliinid).

2.2              Ühisliinide Viimsi poolt rahastatav osa 2006. aastal on 1 180 000 (üks miljon ükssada kaheksakümmend tuhat) krooni. 

2.3              Viimsi korraldab Lepingu punktis 2.2 nimetatud summa tasumise Tallinnale iga kuu 20 kuupäevaks. Viimsi tagab enne seda rahaliste vahendite laekumise Keskuse arveldusarvele. Esimene makse tehakse 17. mail 2006 aastal summas 494 000 (nelisada üheksakümmend neli tuhat) krooni. Järgnevatel kuudel on summa 98 000 (üheksakümmend kaheksa tuhat ) krooni.

2.4       Kui Lepingut ei jõuta kõikide Lepingupoolte poolt allkirjastada enne 12. maid, tehakse esimene makse viie päeva jooksul peale Lepingu allkirjastamist kõikide Lepingupoolte poolt.

2.5       Lepingupooled võivad kirjalikus vormis kokku leppida Ühisliinide täiendavas rahastamises.

 

3.         Ühisliinid

3.1              Ühisliinid ja nende liikumistee on määratud kindlaks Lepingu punktides 8.1.1 ja 8.1.2.

3.2              Ühisliini sõiduplaani (edaspidi: Sõiduplaan), sealhulgas Ühisliini peatused ja liikumistee, kinnitab Tallinna Transpordiamet.

3.3              Lepingu punktis 3.2 nimetatud Sõiduplaani muutmise  vajaduse korral esitab Lepingupool Sõiduplaani muutmise ettepaneku kooskõlastamiseks teistele Lepingupooltele. Lepingupooled kooskõlastavad või põhjendavad kooskõlastamata jätmist kirjalikult seitsme (7) kalendripäeva jooksul, arvates Sõiduplaani  muutmise ettepaneku saamisele järgnevast päevast.

3.4              Kui Keskus Lepingu punktis 3.3 nimetatud Sõiduplaani muutmise ettepanekut ei kooskõlasta, jätab Tallinn Sõiduplaani muudatused kinnitamata. Kui Sõiduplaani muutmise ettepanekut ei kooskõlasta üksnes Viimsi, kinnitab Tallinn Sõiduplaani muudatused ning põhjendab Viimsi seiskohtadega arvestamata jätmist kirjalikult seitsme (7) kalendripäeva jooksul arvates Viimsilt muutmise ettepaneku kooskõlastamata jätmise põhjenduste saamisest.

3.5              Kui Lepingu punktis 3.3 nimetatud Sõiduplaani muutmise ettepaneku esitab Keskus, kuid teised Lepingupooled ettepanekut ei kooskõlasta, kinnitab Tallinn Sõiduplaani muudatused seitsme (7) kalendripäeva jooksul alates Keskuse ettepaneku saamisest, kui Keskus on ettepanekute kooskõlastamata jätmisel jätkuvalt arvamusel, et Sõiduplaani muutmine on põhjendatud.

3.6              Tallinn võib jätta Lepingupoole esitatud Sõiduplaani muutmise ettepaneku alusel Sõiduplaani muudatused kinnitamata, kui muudetud Sõiduplaan tooks Tallinnale seoses Ühisliiniga kaasa senisest planeeritust suuremad kulud ning Lepingupooled ei lepi kokku Ühisliini täiendavas rahastamises.

 

4.         Ühiskaardi müük

4.1              Keskus korraldab Tallinn-Viimsi ühiskaardi müüki Keskuse ja Harju Maavalitsuse vahel 29. detsembril 2004 sõlmitud halduslepingu nr 4.1-37/202 punkti 2.1.13 alusel. Lepingupooled täpsustavad, et Keskus korraldab:

4.1.1        Viimsi Vallavalitsuse 30 detsembri 2005 määruse nr  84 punktis 2.1.3 nimetatud Tallinn-Viimsi ühiskaartide müüki;

4.1.2        Tallinna Linnavolikogu 23. veebruari 2006 määruse nr 10 paragrahvis  3 nimetatud Tallinn-Viimsi ühiskaartide müüki.

4.2       Ühiskaardi müügi tulust, millest on maha arvatud Keskusele seoses Lepingu punktides 4.1.1 ja 4.1.2 sätestatud ülesannetega seotud kulud,  kuulub Tallinnale viiskümmend üheksa (59) protsenti ning Viimsile nelikümmend üks (41) protsenti.

4.3       Lepingu punkti 4.2 kohaselt Tallinnale kuuluva Ühiskaardi müügi tulu osa tasub Keskus Tallinnale hiljemalt kaheksandal (8) kuupäeval pärast müügiperioodi lõppu. Lepingupooled käsitlevad müügiperioodina käesoleva punkti tähenduses kalendrikuud.

4.4       Lepingu punkti 4.3 kohaselt Viimsile kuuluva Ühiskaardi müügi tulu osa jätab Keskus endale ja kasutab seda Keskuse ja Viimsi vahel 23. augustil 2005 sõlmitud halduslepingust ja halduslepingu alusel kinnitatud tegevuskavadest tulenevate kohustuste täitmiseks.

 

5.         Aruandlus ja teavitamine

5.1              Tallinn esitab teistele Lepingupooltele hiljemalt iga kuu 10. päevaks liiniläbisõidu kuuaruande eelmisel kuul Lepingu punktis 8.4 nimetatud kohustuse täitmise kohta.

5.2              Tallinn annab Lepingu punktis 5.1 nimetatud aruande ning Lepingu punktis 8.4 nimetatud kohustuse täitmisega seotud kulude kohta teiste Lepingupoolte taotlusel täiendavaid selgitusi ja esitab asjakohaseid dokumente.

5.3       Keskus esitab teistele Lepingupooltele aruande Lepingu punktis 4.1 sätestatud ülesande täitmisest ning Lepingu punktis 4.3  nimetatud  tuludest,  kuludest ja Tallinnale  ja Viimsile kuuluvatest summadest hiljemalt  8. kuupäeval pärast Lepingu punktis 4.3 nimetatud müügiperioodi lõppu.

5.4       Lepingupooled peavad teineteist kirjalikult teavitama kõigist Lepingu täitmisega seotud olulistest asjaoludest.

 

6.         Lepingu tähtaeg ja jõustumine

6.1       Leping on sõlmitud tähtajalisena ja kehtib kuni 31. detsember  2006.

6.2       Leping on koostatud ja allakirjutatud kolmes (3) identses võrdset juriidilist jõudu  omavas eesti keelses eksemplaris, millest üks (1) jääb Tallinnale, üks (1) Viimsile ja üks (1)  Keskusele.

6.3              Leping loetakse sõlmituks selle allkirjastamisest Lepingupoolte poolt.

6.4       Lepinguosalistel on õigus Lepingut muuta või lõpetada õiguskorras toimuvate oluliste muutuste korral.

7.         Vastutus

7.1       Kui Viimsi jätab täitmata Lepingu punktides 2.2, 2.3 või 2.4 nimetatud kohustuse kahel Lepingu punktis 2.3 nimetatud tähtajal on Tallinnal õigus, täiendavat tähtaega määramata, Leping ühepoolselt lõpetada ja nõuda kahju hüvitamist.

7.2                   Lepingupooled vabanevad vastutusest  vääramatu jõu puhul, mis takistab Lepingust tulenevate kohustuste täitmist. Vääramatu jõud on selline pärast Lepingu sõlmimist juhtunud Lepingupooltest sõltumatu ettenägematu olukord, mis takistab või teeb Lepingupooltel võimatuks Lepingul põhinevate kohustuste täitmise (force majore).

7.3       Lepingupool ei tohi arvestada vääramatu jõuga kui ta ei ole andnud teistele Lepingupooltele kirjalikku teadet vääramatust jõust kahe nädala jooksul pärast seda kui ta sai sellest teada või pidi teada saama.

7.4       Tallinna poolt Lepingu kohustuste mittetäitmisel tekib Keskusel õigus vähendada Lepingu punktis 2.3 nimetatud summat 50 (viiekümne) krooni võrra  ühisliinide teenindaja süül iga ärajäänud ja Keskusele Tallinna poolt teatatud veootsa eest. Arvestus toimub Lepingu punkti 5.1 alusel liinide kaupa ja veootsade arvu ületamine mingil liinil ei kompenseeri teise liini ärajäänud veootsi.

 

8.         Rakendussätted

8.1       Lepingu punktis 2.1 nimetatud Ühisliinideks on:

8.1.1    Viru keskus - Viimsi haigla (Hobujaama tn, A.Laikmaa tn, Gonsiori tn, Narva mnt, Pirita tee, Merivälja tee, Ranna tee, Aiandi tee, Nelgi tee, Aiandi tee, Randvere tee, Ravi tee), mis on enne Lepingu sõlmimist kinnitatud Tallinna Transpordiameti poolt liini 1A sõiduplaanis 1A liiniks;

8.1.2    Viru keskus - Muuga (Hobujaama tn, A.Laikmaa tn, Gonsiori tn, Narva mnt, Pirita tee, Merivälja tee, Kloostrimetsa tee, Pärnamäe tee, Randvere tee, Muuga tee), mis on enne Lepingu sõlmimist kinnitatud Tallinna Transpordiameti poolt liini 38 sõiduplaanis 38 liiniks.

8.2       Lepingupooled käsitlevad Lepingu punktides 8.1.1 ja 8.1.2 nimetatud 23. augustil 2005 Keskuse poolt kooskõlastatud ning Tallinna Transpordiameti poolt  kinnitatud liinide 1A ja 38 laupäeva ja pühapäeva sõiduplaane ning 28. septembril 2005 Keskuse poolt kooskõlastatud ning Tallinna Transpordiameti poolt  kinnitatud liinide 1A ja 38 tööpäeva sõiduplaane kinnitatud Sõiduplaanidena Lepingu punkti 3.2 tähenduses.

8.3       Tallinn ja Viimsi tagavad, et enne Lepingu ja Lepingu punktides 4.1.1 ja 4.1.2 nimetatud määruste jõustumist õiguspäraselt soetatud, Lepingu punktides 4.1.1 ja 4.1.2 nimetatud ühiskaartidega samaväärse sõiduõiguse andvad sõiduõigust tõendavad dokumendid kehtivad vastavalt nimetatud dokumentide soetamise tingimustele.

8.4       Tallinn tagab Ühisliinidel liiniveo korraldamise vastavalt Lepingu punktis 3.2  nimetatud Sõiduplaanile.

8.5       Tallinn ei ole kohustatud järgima Lepingu punktis 8.4 sätestatud kohustust osas, milles ei ole tagatud Ühisliinide ühissõidukite liikumistee sõidetavus või liiklusohutus Viimsi haldusterritooriumil.

8.6       Viimsi tagab Lepingu punktis 8.4 nimetatud liiniveo korraldamiseks:

8.6.1    Ühisliinide ühissõidukite liikumistee sõidetavuse kohalikel teedel Viimsi haldusterritooriumil;

8.6.2    Lepingupoolte teavitamise Ühisliinide liikumistee ajutistest plaanilistest sulgemistest Viimsi haldusterritooriumil, millega kaasneb liinide töö ümberkorraldamine, ette vähemalt 35 päeva.

8.7       Lepingu punktides 4, 5 ja 8 sätestatud kohustusi kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2006. Kui Lepingus sätestatud kohustuse täitmise tähtaeg on käesoleva punkti alusel saabunud, ei ole Lepingupool viivitusse sattunud, kui ta täidab nimetatud kohustuse kahekümne (20) tööpäeva jooksul arvetes Lepingu allkirjastamisest Lepingupoolte poolt järgnevast päevast.

8.8       Juhul, kui üks Lepingupool ei teata teistele Lepingupooltele 15 kalendripäeva enne lepingu tähtaja möödumist kirjaliku teatega, et ta ei soovi lepingu pikendamist, pikeneb leping 1 aasta võrra. Lepingu pikenemisel 1 aasta võrra vormistatakse käesoleva Lepingu lisana selle 2007. aasta Viimsi poolt rahastatav osa, ühiskaartide müügist saadava tulu jaotus, ühisliinides toimunud muudatused ja muud täpsustamist vajavad Lepingupoolte õigused ning kohustused. Lepingupoolte poolt kokkuleppe mittesaavutamisel eelnimetatud tingimuste osas, Lepingu pikendamist ei toimu ja Leping loetakse lõppenuks 31. detsembrist  2006. aastast.

 

9.         Lepingupoolte andmed:

 

Viimsi vald

Tallinna linn

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus

Registrikood  75021250

Tallinna Transpordiamet

Registrikood 80213342

Nelgi tee 1, Viimsi vald,

74001, Harjumaa

Vabaduse väljak 10

10146, Tallinn

Rävala pst 8, C-110

10143, Tallinn

Telefon: 6066 860

Telefon: 640 4618

Telefon: 640 6780

Faks: 6066 800

Faks: 640 4617

Faks: 640 6789

e-post: info@viimsivv.ee

e-post: tta@tallinnlv.ee

e-post: info@harjuytk.ee

Hansapank

a/a 221010936477

SEB Eesti Ühispank

a/a 10220028916014

SEB Eesti Ühispank

a/a 10220041254012

Kontaktisik:

Kontaktisik:

Kontaktisik:

kommunaalameti juhataja Indrek Mäeküngas

peaspetsialist

Gunnar Hannus

sõitjateveo spetsialist

Kadri Krooni

telefon 6 066 827; 5052086

telefon 640 4614

telefon 640 6783

e-post:

indrek@viimsivv.ee

e-post: gunnar.hannus@tallinnlv.ee

e-post: kadri.krooni@harjuytk.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................                           .................................               ........................................

 

Viimsi vald                                            Tallinna linn                               MTÜ Harjumaa

Ühistranspordikeskus

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär