Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Paldiski mnt 24 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine korteriomandi seadmiseks
Tallinna Linnavalitsus 10.05.2006 korraldus number 910
Redaktsiooni kehtivus:10.05.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

Tallinn

10. mai 2006 nr 910-k

 

 

 

Paldiski mnt 24 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine korteriomandi seadmiseks

 

 

 

 

Maareformi seaduse § 20 lg 3, Eluruumide erastamise seaduse § 211, § 212, § 216, § 23 lg 2 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 12. veebruari 2001 määrusega nr 54 kinnitatud “Vabariigi Valitsuse 1. juuli 1993. a määruse nr 198 “Eluruumide erastamise korraldamine“ muutmine“ § 2, enne 1. jaanuari 2001 kehtinud Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 1995 määrusega nr 117 kinnitatud “Korteriomandi seadmise kord“, Vabariigi Valitsuse 30. juuni 1998 määrusega nr 144 ning tulenevalt Osaühing M.K.Konsultatsioonid koostatud katastriüksuse plaanist töö nr 227-419 ja toimiku materjalidest:

 

 

1. Määrata ehitiste teenindamiseks vajalik maa korteriomandi seadmiseks Põhja-Tallinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Paldiski mnt 24;

1.2 pindala: 748 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E);

1.4 maksustamishind: 224400 krooni vastavalt maa maksustamishinna 02.05.2006 aktile nr 2943.

2. Isik, kelle taotlusel ehitiste teenindamiseks vajalik maa määratakse:

2.1 nimi: PALDISKI MNT 24 Korteriühistu;

2.2 registrikood: 80176919;

2.3 asukoht: Paldiski mnt 24, 10149 Tallinn.

3. Korteriomanikud on kohustatud tasuma korteriomandi seadmise käigus katastriüksuse moodustamisel katastrimõõdistamise teel kohaliku omavalitsuse kantud kulude katteks 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti erastamise arvele nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Kulud tasuvad korteriomanikud rahas enne korteriomandi kinnistamist proportsionaalselt, lähtudes korteriomandi mõtteliseks osaks oleva maa mõttelise osa suurusest.

4. Korteriomanikke teavitatakse vajadusest:

4.1 tagada Ehitusseaduse § 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis ei ole kinnisasja oluline osa Asjaõigusseaduse § 158 tähenduses.

4.2 järgida Muinsuskaitseseaduse § 24 ja § 25 sätestatud tingimusi, kuna Paldiski mnt 24 katastriüksus on osa arheoloogiamälestisest nr 2598 (13.-16. sajandi asulakoht) ja asub Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis.

5. Avalikult kasutatavalt teelt:

5.1 on seni toimunud juurdepääs Paldiski mnt 24 maaüksusele läbi Paldiski mnt 26 ja Paldiski mnt 26a kinnistute;

5.2 on seni toimunud läbi Paldiski mnt 24 maaüksuse juurdepääs Paldiski mnt 26 kinnistule;

5.3 juurdepääsude tagamiseks on Paldiski mnt 24, Paldiski mnt 26 ja Paldiski mnt 26a kinnisasjade omanikel võimalik sõlmida Asjaõigusseaduse § 156 nimetatud kokkulepe või seada servituut Asjaõigusseaduse § 172 kohaselt.

6. Tallinna Maa-ametil:

6.1 teha korraldus teatavaks PALDISKI MNT 24 Korteriühistule;

6.2 kanda käesolevast korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär