Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Tulumaksuseaduse § 23² muutmise kohta
Tallinna Linnavolikogu 04.05.2006 otsus number 150
Redaktsiooni kehtivus:04.05.2006 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

4. mai 2006 nr 150

 

 

 

 

Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Tulumaksuseaduse § 23² muutmise kohta

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 65 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 40,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Esitada Vabariigi Valitsusele Tulumaksuseaduse § 23² muutmise seaduse eelnõu koos seletuskirjaga vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil edastada linnavolikogu otsus Eesti Vabariigi Valitsusele ja teha otsus teatavaks ajalehes Postimees.

3. Text Box: Eelnõu esitaja: Keskfraktsiooni liige ning sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimees Gennadi Vihman

Eelnõu koostaja: Liina Kilemit, linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiunõunik, 694 221
Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 4. mai 2006
otsuse nr 150
LISA

 

Tulumaksuseaduse § 23² muutmise seaduse eelnõu 

 

 

 

§ 1.  Tulumaksuseaduse (RT I 1999, 101, 903; 2005, 57, 451) § 23² muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“§ 23² Eesti riigi poolt seaduse alusel makstavat pensioni või kogumispensionide seaduses sätestatud kohustuslikku kogumispensioni saava residendist füüsilise isiku tulust arvatakse täiendavalt maha maksuvaba tulu nimetatud pensionide summa ulatuses, kuid mitte rohkem kui kahekordne maksuvaba tulu maksustamisperioodil“.

 

 

 

 

Toomas Varek

Riigikogu esimees

 

 

Tallinn, 2006

 

 

Seletuskiri

Tulumaksuseaduse § 23² muutmise
seaduse eelnõu juurde

 

 

 

 

Tulumaksuseaduse § 23² muutmise seaduse eelnõu esitab Tallinna Linnavolikogu ning selle on koostanud Gennadi Vihman, kes on Keskerakonna fraktsiooni liige ja sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimees (tel 55 14836, e-post: info@habsot.ee)

Eelnõu eesmärgiks on tõsta täiendavat maksuvaba tulu pensioni korral.

Eelnõuga muudetakse tulumaksuseaduse § 23²  „Eesti riigi poolt seaduse alusel makstavat pensioni või kogumispensionide seaduses sätestatud kohustuslikku kogumispensioni saava residendist füüsilise isiku tulust arvatakse täiendavalt maha maksuvaba tulu nimetatud pensionide summa ulatuses, kuid mitte rohkem kui 36 000 krooni maksustamisperioodil“ ja asendatakse eelnimetatud sõnastus uue sõnastusega: “Eesti riigi poolt seaduse alusel makstavat pensioni või kogumispensionide seaduses sätestatud kohustuslikku kogumispensioni saava residendist füüsilise isiku tulust arvatakse täiendavalt maha maksuvaba tulu nimetatud pensionide summa ulatuses, kuid mitte rohkem kui kahekordne maksuvaba tulu maksustamisperioodil“.

Alates 1. aprillist 2006 tõusis Eestis pension. Keskmiseks vanaduspensioniks kujunes senise 2 743 krooni asemel 3 136 krooni (44‑aastase pensionistaaži puhul).

Pensioni tõus 1. aprillist 2006 puudutab vabariigis hinnanguliselt ligi 191 400 pensionäri, kelle pension ületas 3 000 krooni. Praegu kehtiva maksuseaduse alusel hakkab riik koheselt 3 000 krooni ületavalt pensioniosalt kinni pidama tulumaksu. Vaid avalduse esitamise korral pensioniametile jõustub pensionärile tulumaksuvaba miinimum, mis sel aastal on 2 000 krooni.

Ülemaksustatud tulu eest saab küll järgmisel aastal tulumaksu tagasi, kuid paljud pensionärid ei teagi seda võimalust, unustavad selle või lahkuvad siit ilmast enne ning siis jääb neil osa pensioni saamata ja see läheb riigi tuludesse.

Tallinnas on umbes 60 000 vanaduspensionäri pensioni suurus peale 1. aprilli 2006 üle 3 000 krooni. Neist paljudel, hinnanguliselt umbes 35 000‑ 40 000 pensionäril tuleb minna avaldusega pensioniametisse, et saada tulumaksuvabastust või siis loota infole ja saatusele, et järgmisel aastal oma saamata pensioniosa maksuameti kaudu tagasi saada. Avalduse esitamine hiljem tagasiulatuvalt ei kehti.

Vesteldes Tallinna Pensioniameti ja Sotsiaalkindlustusameti spetsialistidega selgus, et sajad pensionärid käivad käesoleval ajal paaniliselt vormistamas avaldusi, et saada tulumaksuvabastus. Kuna on teada, et tõenäoliselt tõstetakse käesoleval aastal veelkord pensioni, esitame pensionäride hulgas tekkivate arusaamatuste vältimiseks käesoleva eelnõu pensioni tulumaksuvaba miinimumi tõstmiseks.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

 

Tallinna Linnavolikogu esimees