Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele
Tallinna Linnavolikogu 04.05.2006 otsus number 149
Redaktsiooni kehtivus:04.05.2006 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

4. mai 2006 nr 149

 

 

 

 

Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele

 

 

 

Lähtudes ÜRO Stockholmi elukeskkonna deklaratsiooni esimesest printsiibist, ÜRO Peaassamblee poolt heaks kiidetud Maailma looduse hartast, Arhusi konventsioonist ja Kemikaaliseaduse § 13 lg 2 p 3 ning juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 65 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 40,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Teha Vabariigi Valitsusele ettepanek lõpetada riigile kuuluva AS Tallinna Sadam Paljassaare sadama territooriumil plahvatusohtliku ammooniumnitraadi käitlemine alates 1. jaanuarist 2007.

2. Teha Vabariigi Valitsusele ettepanek keelustada ammooniumnitraadi käitlemine kõigis Tallinna territooriumil asuvates sadamates.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil edastada linnavolikogu otsus Vabariigi Valitsusele.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 4. mai 2006
otsuse nr 149
LISA

 

Seletuskiri

 

 

 

Käesoleva otsusega tehakse Vabariigi Valitsusele ettepanek lõpetada hiljemalt 1. jaanuariks 2007 plahvatusohtliku ammooniumnitraadi käitlemine Paljassaare sadamas.

Paldiski linn esitas käesoleva aasta veebruaris ettepaneku Vabariigi Valitsusele keelustada ammooniumnitraadi käitlemisega seotud tegevus Paldiski Sadamas. Tulemuseks on, et alates käesoleva aasta märtsist lõpetati Paldiski sadamas ammooniumnitraadi käitlemine.

KS Stivideerimise AS on Põhja- Tallinnas Paljassaare sadamas asuv ettevõte, mis käitleb oma tegevuses ammooniumnitraati. Tallinna Kriisikomisjoni 22. septembri 2004 istungil heaks kiidetud riskianalüüs näitab, et võimaliku õnnetuse puhul, mille võib põhjustada inimlik eksimus või tehniline rike, on ammooniumnitraadi plahvatuse ohuala suure ulatusega, mille mõju ulatub kindlasti ettevõtte asukohast linnani. Suurõnnetuse korral on ettevõtte ohuala piir kuni 5 000 meetrit. Ühtlasi loetakse üheks suuremaks ohuallikaks ammooniumnitraadiga vaguneid Põhja- Tallinna läbival raudteel. Kemikaaliseaduse § 6 lg 3 ja lg 4 ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. juuni 2005 määruse nr 67 alusel on KS Stivideerimise AS B‑ kategooria suurõnnetusohuga ettevõte.

Tallinna Linnavolikogu (edaspidi volikogu) 28. oktoobri 2004 otsusega nr 218 moodustati Tallinna ohtlike raudteevedude riskifaktorite ja ‑määrade kindlakstegemise ajutine komisjon (edaspidi komisjon). Komisjon tegutses ajavahemikul 4. november 2004 kuni 1. juuni 2005. Komisjon veendus oma töö käigus, et kõige suuremat ohtu elanikkonnale ja elukeskkonnale Tallinnas kujutab ohtlike kemikaalide transiit Tallinna läbival raudteel ja ohtlikud autoveosed mööda Tallinna elava liiklusega tänavaid. Raudteevedude põhiliseks riskiteguriks on ammooniumnitraadiga laaditud vagunite kuhjumine Kopli ja Ülemiste jaamas. Tallinna linnas on kõige ohtlikumaks ohtlike kemikaalide transiitvedudest raudteel KS STIVIDEERIMISE AS terminaali veetav ammooniumnitraat.

Volikogu poolt teadmiseks võetud komisjoni lõpparuandes tegi komisjon ettepaneku pöörduda Vabariigi Valitsuse poole taotlusega lõpetada alates 1. jaanuarist 2007 plahvatusohtliku ammooniumnitraadi käitlemine Paljassaare sadamas.

Kuna Paldiski sadam on lõpetanud ammooniumnitraadi käitlemise, siis kasvab surve vedada seda ohtlikku ainet läbi Paljassaare sadama ja ka läbi Kopli ja Ülemiste kaubajaama. Selle aine käitlemise määrus on vastu võetud alles 2005. aastal ja käitlemise kontrolli ei ole vastavalt nõuetele veel jõutud teha. Ammooniumnitraadi käitlemise ja veo lõpetamisel väheneks Kopli kaubajaama ohuala kaks korda. Ammooniumnitraati võib kasutada ja on kasutatud lõhkekehade tegemisel.

Ammooniumnitraat vaikses või uinuvas olekus ei ole ohtlik, kuid põlengusse sattudes ja plahvatades on tema keskmine ohuala 1 600 meetrit.  

Kõike seda arvestades on õige ohtu ennetavalt anda volikogu otsusega sõnum firmadele ja üldsusele selle ohtliku aine käitlemise ja veo peatse lõpetamise kohta.

Ettepaneku eesmärgiks on kõrvaldada võimaliku suurõnnetuse risk Tallinnas inimeste elukeskkonnale. Ammooniumnitraadi käitlemise lõpetamine on kiireim viis riskide likvideerimiseks.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees