Raha eraldamine Tallinna Kommunaalametile 25 ajutise välikäimla paigaldamiseks

Tallinna Linnavalitsus 03.05.2006 korraldus number 895

Redaktsiooni kehtivus 03.05.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

3. mai 2006 nr 895-k

 

 

Raha eraldamine Tallinna Kommunaalametile  25 ajutise välikäimla paigaldamiseks

 

 

 

Valla- ja linnaeelarve seaduse § 17  ja  Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega  nr 6 kinnitatud Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra punkti 4.1.1 alusel  ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 kinnitatud Tallinna Kommunaalameti põhimääruse punktiga  2.1.13:

 

 

1. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna Kommunaalametile 100 000 (ükssada tuhat) krooni 25 ajutise välikäimla paigaldamiseks.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kommunaalametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär