Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Üldkasutatavate supelrandade ettevalmistamine suveperioodiks
Tallinna Linnavalitsus 03.05.2006 korraldus number 881
Redaktsiooni kehtivus:03.05.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

3. mai 2006 nr 881-k

 

Üldkasutatavate supelrandade ettevalmistamine suveperioodiks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, Veeseaduse § 3 lg 2 p 2 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. juuli 2000 määruse nr 247 “Tervisekaitsenõuded supelrannale ja suplusveele“ § 4, 6, 7 ja 11, Tallinna põhimääruse § 87 lg 1 ning Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2002 määrusega nr 77 kinnitatud Tallinna linna heakorra eeskirja p 4.3, 10.5 ja 10.7:

 

 

1. Haabersti Linnaosa Valitsusel, Pirita Linnaosa Valitsusel ja Põhja-Tallinna Valitsusel  määratleda ja tähistada üldkasutatavad supelrannad.

2. Haabersti Linnaosa Valitsusel, Pirita Linnaosa Valitsusel ja Põhja-Tallinna Valitsusel:

2.1 tagada supelrandade nõuetekohane ettevalmistus puhkajate vastuvõtmiseks alljärgnevalt:

2.1.1  Harku järve supelrand               15. maiks 2006;

2.1.2  Kakumäe supelrand                  15. maiks 2006;

2.1.3  Pirita supelrand                         15. maiks  2006;

2.1.4  Stroomi supelrand                     15. maiks  2006;

2.2 taotleda supelranna avamiseks Tallinna tervisekaitsetalituse nõusolek;

2.3 kindlustada puhkajad suplushooaja vältel teabega suplusvee kvaliteedi kohta;

2.4 tagada rannas vajalikud koristus- ja hooldustööd kogu suvehooaja vältel;

2.5 tagada rannas joogivesi;

2.6 tagada supelrandade kasutatava vee laboratoorne kontroll kogu suvehooaja vältel;

2.7 tagada rannas rannainventari ja üldkasutatavate WC-de ja/või käimlate olemasolu.

3. Tallinna Kommunaalametil korraldada  punktis 2.1 nimetatud supelrandades:

3.1 rannapäästeteenistus;

3.2 suplusakvatooriumi tähistamine poidega;

3.3 vajalikud päästevahendid, teave vee- ja õhutemperatuuri kohta;

3.4 suplusakvatooriumi pidev kontrollimine ja puhastamine.

4. Supelrandade suvehooaeg lõpeb 15. septembril 2006.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Haabersti Linnaosa Valitsusele, Pirita Linnaosa Valitsusele, Põhja-Tallinna Valitsusele ning Tallinna Kommunaalametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

 

Jüri Ratas

Linnapea

 

Toomas Sepp

 

Linnasekretär