Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tehnika tn 61 osaline maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 03.05.2006 korraldus number 818
Redaktsiooni kehtivus:03.05.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

3. mai 2006 nr 818-k

 

 

Tehnika tn 61 osaline maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2 ja p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, § 191 lg 1 p 3, lg 2, lg 4, § 221 lg 5, Muinsuskaitseseaduse § 24, § 25 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 562, 563, 57, Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määrusega nr 155 kinnitatud “Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 1. septembri 1997 otsusest nr 9177, seadusjärgsest pärimisõiguse tunnistusest 23. novembrist 1998 notariaalregistri nr 8019, ehitiste kinkelepingust ja nõudeõiguse loovutamise lepingust 17. juunist 2005 notari ametitoimingute raamatu numbriga 3008/2005 ning maa tagastamise toimiku nr 5674 materjalidest:

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Tehnika tn 61;

1.2 pindala: 1460 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada osaliselt punktis 1 nimetatud maa 19722/25332 mõttelises osas (endine kinnistu nr 904 pindalaga 1547 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Jarmo Kiik, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Lääne-Viru maakond, 1/8 mõttelises osas;

2.2 Sirje Lillepõld, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 1/8 mõttelises osas;

2.3 Olev Roosma, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 6574/25332 mõttelises osas;

2.4 Sulev Roosma, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 6815/25332 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele 19722/25332 mõttelises osas vastavalt Riikliku ehitisregistri 20.03.2006 elektroonilisele väljatrükile.

4. Lugeda endise kinnistu nr 904 maa tagastatuks.

5. Punktis 2.1 ja 2.2 nimetatud isikud on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas kokku 50 (viiskümmend) krooni Tallinna Maa-ameti arvele nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

5.1 Jarmo Kiik – 25 (kakskümmend viis) krooni;

5.2 Sirje Lillepõld – 25 (kakskümmend viis) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

6. Maa taotlejal tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid;

6.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada maaüksus alaliste piirimärkidega;

6.2  maaüksus paikneb Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis ning maaüksusele kehtivad Muinsuskaitseseadusest § 24 ja § 25 ning Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusest tulenevad kitsendused.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks Jarmo Kiik`ile, Sirje Lillepõld`ile, Olev Roosmale, Sulev Roosmale ja Rasmus Adussonile, Innar Vesperile ning Aiðat Viðnjakovale;

7.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär