Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tööstusomandi esemetele patendikaitse vormistamise toetuse taotlemise ja menetlemise kord
Tallinna Linnavolikogu 20.04.2006 määrus number 23
Jõustumine:27.04.2006
Kehtetuks tunnistamine:09.11.2012
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - 09.11.2012

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 01.11.2012 nr 25, jõustumine 09.11.2012

REDAKTSIOON:

Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

20. aprill 2006 nr 23

 

 

Tööstusomandi esemetele patendikaitse vormistamise toetuse taotlemise ja menetlemise kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, Konkurentsiseaduse § 301, § 33 ja Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 23. veebruari 2006 määrusega nr 12 kinnitatud Tallinna väikeettevõtluse arendamise programmiga aastateks 2006-2009 ja 22. detsembri 2005 määruse nr 65 “Tallinna linna 2006. aasta eelarve” lisaga 5.

 

 

     

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Määruse reguleerimisala

(1) Tööstusomandi esemetele patendikaitse vormistamise toetuse taotlemise ja menetlemise kord (edaspidi kord) reguleerib Tallinna Ettevõtlusameti (edaspidi Ettevõtlusamet) kaudu leiutiste, disainilahenduste ja mikrolülituse topoloogiate (edaspidi lahendus) kui innovaatiliste lahenduste ärilise rakendamise toetamise meetmeks (edaspidi Toetus) eraldatud rahaliste vahendite kasutamist.

(2) Toetuse andmise eesmärgiks on innovaatilistele lahendustele välisriikides tööstusomandi kaitse saamise hõlbustamine ning lahenduste ärilise rakendamise stimuleerimine Tallinnas.

§ 2.  Mõisted

(1) Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

1) leiutis – uus, leiutustaset omav ja tööstuslikult kasutatav tehniline lahendus, mille objektiks võib olla seade, meetod, aine, kaasa arvatud bioloogiline aine, või nende kombinatsioon;

2) tööstusdisainilahendus – toote tasapinnaline või ruumiline väliskujundus, mis on uus ja eristatav ning mille järgi on võimalik tööstuslikult või käsitöönduslikult valmistada tooteid;

3) mikrolülituse topoloogia – mikrolülituse elementide ning kõigi või osa elementide vaheliste ühenduste mis tahes viisil väljendatud kolmemõõtmelise paigutuse kujutis või selline kolmemõõtmelise paigutuse kujutis, mis on ette nähtud kasutamiseks mikrolülituse valmistamisel, kusjuures vähemalt üks element on aktiivelement;

4) Toetus – tagastamatu abi, v.a § 5 lõikes 6 ja § 8 lõikes 2 toodud juhtudel;

5) abikõlblik tehing – otseselt rahvusvahelise patenditaotluse siseriikliku ja rahvusvahelise menetlemise (edaspidi menetlemine) kulude (lõivud ja vormistamiskulud) katmiseks tehtav soetus hankijalt, kelle põhitegevusalaks põhikirja alusel on antud teenuse pakkumine või müük;

6) projekt – toetust taotleva äriühingu, füüsilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja rahvusvahelise patenditaotluse siseriikliku ja rahvusvahelise menetlemisega otseselt seotud tegevused ja kulutused;

7) Toetuse taotleja – nõuetekohase taotluse esitanud äriühing, füüsiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja;

8) Toetuse saaja – Toetuse taotleja, kelle taotlus on rahuldatud ja kellega on Ettevõtlusamet sõlminud toetuslepingu Toetuse kasutamiseks.

§ 3.  Nõuded Toetuse taotlejale

(1) Toetuse taotlejaks (edaspidi taotleja) võib olla:

1) äriühing;

2) füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi FIE);

3) füüsiline isik.

(2) Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:

1) füüsilise isiku rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;

2) FIE rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn ja peamine tegevuskoht on Tallinnas;

3) äriühing on registreeritud Tallinnas ja tema peamine tegevuskoht on Tallinnas;

4) äriühingust taotleja omanikeringi kuuluvad ainult eraisikud;

5) äriühingu ja FIE töötajate arv on kuni 20 (kakskümmend);

6) taotlejal puuduvad maksuvõlad;

7) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust.

2. peatükk
TAOTLUSE MENETLEMISE PROTSEDUUR

§ 4.  Taotluste esitamine

(1) Toetuse taotluste vastuvõtuks kuulutatakse Ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga välja avalik konkurss, mille minimaalne kestus on 30 (kolmkümmend) päeva. Konkursside arv aastas sõltub linna eelarves toetuseks eraldatud vahendite mahust.

(2) Taotleja esitab vormikohase taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega (sealhulgas lahenduse kirjelduse, joonised ja eeluuringu tulemused) Ettevõtlusameti ettevõtja infopunkti (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn; linnavalitsuse teenindusbüroo). Taotluse vastuvõtmisel allkirjastatakse taotleja ja Ettevõtlusameti volitatud töötaja poolt konfidentsiaalsuse tagamise kokkulepe.

(3) Toetuse taotlemise kord, taotluse ankeet ja lisadokumentide loetelu on kättesaadavad Tallinna kodulehel www.tallinn.ee, Ettevõtlusameti ettevõtja infopunktis (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn; linnavalitsuse teenindusbüroo).

(4) Toetuse taotluse ankeedi vormi ja lisadokumentide loetelu kinnitab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 5.  Nõuded taotlusele

(1) Toetuse ülemmääraks on 6391,16 eurot.

(Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

(2) Toetuse andmisel arvestab Ettevõtlusamet ainult neid abikõlbulikke tehinguid, mis taotleja on teinud peale toetuslepingu sõlmimist Ettevõtlusametiga.

(3) Abikõlblikeks ei loeta tehinguid taotlejaga seotud äriühingute või isikute vahel (Tulumaksuseaduse mõistes). Samuti ei loeta abikõlblikeks soetusi hankijatelt, kelle põhitegevusalaks põhikirja alusel ei ole antud teenuste pakkumine või müük. Taotleja on kohustatud esitama Ettevõtlusameti esimesel nõudmisel 3 sõltumatute ettevõtjate poolt koostatud hinnapakkumise koopiat kulutuste korral, mis ületavad ilma käibemaksuta arvestuses 3195,58 euro piirmäära ühe tarnija kohta.

(Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

(4) Taotleja omafinantseeringu suurus peab olema vähemalt 1/3 projekti kogumahust.

(5) Projekti kaasfinantseerimise korral kolmanda(te)st allika(te)st ei arvestata võõrvahendeid omafinantseeringuna ja sellised kaasfinantseeringud peavad olema ära näidatud taotluses või selle lisas koos kaasfinantseerija(te) kirjalike kinnitus(t)ega.

(6) Toetust antakse ainult sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja tuleb tagastada, kui:

1) Toetust on kasutatud mittesihipäraselt;

2) ilmneb, et Toetuse saaja on esitanud valeinformatsiooni oma ettevõtte, projekti või Toetuse kasutamise kohta või keeldub vastavat infot andmast.

(7) Toetust võib taotleda ainult konkreetsete projektiga põhjendatud kulude katteks, so rahvusvahelise patenditaotluse siseriikliku ja rahvusvahelise menetlemise (edaspidi menetlemine) kulude (lõivud ja vormistamiskulud) katmiseks.

(8) Toetust ei anta järgmiste valdkondade projektidele:

1) põllumajanduslik tootmine;

2) kalanduslik tootmine;

3) transport;

4) jae- ja hulgikaubandus v.a Euroopa Liidu nõuetega vastavusse viimine ja Eesti omamaise põllumajandusliku toodangu kaubastamine;

5) finantsteenused ja kinnisvara arendus;

6) alkoholi- ja tubakatoodete tootmine ja vahendus;

7) hasartmängude korraldamine.

§ 6.  Taotluse läbivaatamine ja hindamine

(1) Taotluse esmast läbivaatust korraldab hindamiskomisjon, kes laekunud taotluste hulgast valib välja need taotlused, mille kohta tellitakse patendiuuring ning äripotentsiaali hindamine. Hindamiskomisjon teeb Ettevõtlusametile ettepaneku nimetatud uuringu ja hindamise teostaja(te) kohta. Nimetatud uuringuid ja hindamist rahastab Ettevõtlusamet, kuid mitte enam kui 1278,23 eurot ühe taotluse kohta.

(Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

(2) § 6 lõikes 1 sätestatud uuringu ja hindamise tulemuste alusel teeb hindamiskomisjon lõpliku otsuse taotluse rahastamise kohta.

(3) Otsuse tegemisel hindab hindamiskomisjon taotlust § 6 lõikes 1 nimetatud uuringu ja hindamise aruannete tulemuste põhjal ja alljärgnevate kriteeriumite alusel:

1) tehnilise lahenduse uudsus, leiutustase, tööstuslik rakendatavus;

2) kujutisliku lahenduse (disaini) uudsus ja eristatavus, selle tööstuslik või käsitöönduslik toodetavus;

3) lahenduse kommertssuutlikkus;

4) lahenduse ekspordipotentsiaal.

(4) Eelise annavad:

1) suurema ekspordipotentsiaaliga lahendused;

2) uue või oluliselt täiustatud toote või teenuse turule toomine, samuti uue või oluliselt täiustatud tootmisprotsessi (sealhulgas tehnoloogiliste lahenduste) rakendamine;

3) eelkokkuleppe või -lepete olemasolu lahenduse rakendamiseks olemasolevas äriettevõttes.

§ 7.  Hindamiskomisjon

(1) Hindamiskomisjoni kuulub 5 (viis) kuni 7 (seitse) liiget. Hindamiskomisjoni liikmeteks on Tallinna Linnavolikogu ja linnavalitsuse esindajad, intellektuaalse omandi kaitse spetsialistid ja eksperdid. Hindamiskomisjoni koosseisu kinnitab linnavalitsus.

(2) Hindamiskomisjon teeb tähtajaks laekunud nõuetekohaste taotluste kohta § 6 lõikes 1 sätestatud patendiuuringu ja äripotentsiaali hindamise otsused hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates konkursi lõpptähtajast.

(3) Hindamiskomisjon teeb patenteerimistoetuse otsused 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul pärast uuringu- ja hindamistulemuste kättesaamist Ettevõtlusameti poolt.

(4) Ettevõtlusamet informeerib taotlejat hindamiskomisjoni otsusest kirjalikult 1 (ühe) nädala jooksul arvates otsuse tegemisest.

(5) Hindamiskomisjoni istungid protokollitakse. Hindamiskomisjoni protokoll on Ettevõtlusametile aluseks toetuslepingu sõlmimiseks. Toetuslepingu tüüpvormi kinnitab linnavalitsus.

(6) Hindamiskomisjoni positiivne rahastamisotsus on kehtiv 2 (kahe) kuu jooksul arvates otsuse tegemise päevast, millise aja jooksul peab Toetuse taotleja sõlmima Ettevõtlusametiga toetuslepingu (edaspidi toetusleping).

§ 8.  Toetuse väljamaksmine

(1) Käesoleva korra alusel antud Toetuse kasutamist ja väljamaksmist reguleerib Ettevõtlusameti ja Toetuse saaja vahel sõlmitav toetusleping.

(2) Toetuse mittesihtotstarbelisel kasutamisel, Toetuse saaja poolt käesoleva korra või toetuslepingu tingimuste rikkumisel või valeandmete esitamisel on Ettevõtlusametil õigus toetusleping ühepoolselt üles öelda. Ettevõtlusametil on õigus juhul, kui ta on Toetuse saajale või tema eest teinud Toetuse osas väljamakseid, nõuda saadud Toetuse kas täielikku või osalist tagastamist.

3. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 9.  Aruandlus ja kontroll

(1) Toetuse saaja on kohustatud toetuslepingus sätestatud korras esitama aruandeid. Aruannete vormid on toetuslepingu lahutamatud lisad. Aruannete vormid kinnitab linnavalitsus.

(2) Ettevõtlusametil on õigus igal ajal nõuda Toetuse saajalt lisainformatsiooni ja täiendavaid dokumente menetlemise käigu kohta.

(3) Toetuse saaja peab lisama aruandele aruandlusperioodil tehtud menetlemisega seotud kulusid tõendavad dokumendid ja/või nende koopiad.

(4) Toetuse saaja koostatud lõpparuande kinnitab Ettevõtlusamet.

(5) Menetlemise käigus muudatuste tegemisel võrreldes taotlusega on Toetuse saaja kohustatud taotlema Ettevõtlusametilt muudatuste heakskiitmist, kui eelarve muudatus on suurem kui 20% eelarve kirje mahust ja samas ei muutu eelarve kogusumma või kui muutub menetlemise kestus, tegevused või eesmärgid. Iga muudatus, millega kaasneb Toetuse saaja omafinantseeringu vähendamine alla toetuslepingus sätestatud määra, tuleb kooskõlastada Ettevõtlusametiga.

(6) Ettevõtlusamet teostab kontrolli Toetuse kasutamise üle.

(7) Toetuse sihtotstarbelise kasutamise kontrollimisel lähtub Ettevõtlusamet toetuslepingust, taotlusest, hindamiskomisjoni otsusest, nendega kaasnevast dokumentatsioonist ja vajadusel kohapealse kontrolli tulemustest.

(8) Ettevõtlusamet korraldab rahastatud taotluste, taotluste kohta tehtud otsuste ja menetlemise aruannete säilitamise.

§ 10.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 27. aprillil 2006.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees