Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord
Tallinna Linnavolikogu 20.04.2006 määrus number 22
Jõustumine:27.04.2006
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2008
Redaktsiooni kehtivus:28.02.2007 - ...

 Redaktsioonid

KEHTETU:

Tvk m 13.12.2007 nr 51 jõust. 01.01.2008

REDAKTSIOON:

Tlv m 22.02.2007 nr 5 jõust. 28.02.2007

 

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

20. aprill 2006 nr 22

 

 

Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, Konkurentsiseaduse § 301, § 33 ja Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 23. veebruari 2006 määrusega nr 12 kinnitatud Tallinna väikeettevõtluse arendamise programmiga aastateks 2006-2009 ja 22. detsembri 2005 määruse nr 65 “Tallinna linna 2006. aasta eelarve“ lisaga 5.

 

 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1.  Määruse reguleerimisala

(1) Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord (edaspidi kord) reguleerib Tallinna Ettevõtlusameti (edaspidi Ettevõtlusamet) kaudu uute töökohtade loomise toetamise meetmeks (edaspidi Toetus) eraldatud rahaliste vahendite kasutamist.

(2) Toetuse andmise eesmärgiks on uute töökohtade loomise stimuleerimine ja selle kaudu väikeettevõtluse toetamine ja arendamine Tallinnas.

§ 2.  Mõisted

(1) Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

1) uus töökoht – toetust taotleva äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja poolt loodav töökoht, mida seni ei ole Toetuse taotleja ega temaga Tulumaksuseaduse mõistes seotud äriühingus varem olnud;

2) Toetus – tagastamatu abi, v.a korra § 5 lõikes 7 ja § 8 lõikes 2 toodud juhtudel;

3) abikõlblik tehing – otseselt uute töökohtade loomiseks põhivarainvesteeringuna tehtav soetus hankijalt, kelle põhitegevusalaks põhikirja alusel on antud soetuse valmistamine või müük;

4) projekt – toetust taotleva äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja tegevuse laienemisega ning uute töötajate töölevõtmisega otseselt seotud tegevused ja kulutused;

5) Toetuse taotleja – nõuetekohase taotluse esitanud äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja;

6) Toetuse saaja – Toetuse taotleja, kelle taotlus on rahuldatud ja kellega on Ettevõtlusamet sõlminud toetuslepingu Toetuse kasutamiseks.

7) Töötleva tööstuse ettevõte – ettevõte, kelle põhitegevusala majandusaastaaruande alusel kuulub Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoris (EMTAK, avaldatud Statistikaameti veebilehel) jaotise D “Töötlev tööstus“ alla.

(Tlv m 22.02.2007 nr 5 jõust. 28.02.2007)

 

§ 3.  Nõuded Toetuse taotlejale

(1) Toetuse taotlejaks (edaspidi taotleja) võib olla:

1) äriühing;

2) füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi FIE).

(2) Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:

1) taotleja on registreeritud Tallinnas ja tema peamine tegevuskoht (FIE-del ka elukoht rahvastikuregistris) on Tallinnas ning Toetuse abil tehtavad investeeringud on suunatud ettevõtluse edendamisele Tallinnas;

2) taotleja põhikohaga töötajate arv on 3 kuni 30 ja taotleja on tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat;

(Tlv m 22.02.2007 nr 5 jõust. 28.02.2007)

3) äriühingust taotleja omanikeringi kuuluvad ainult eraisikud;

4) taotlejal puuduvad maksuvõlad;

5) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust.

2. peatükk
TAOTLUSE MENETLEMISE PROTSEDUUR

§ 4.  Taotluse esitamine

(1) Toetuse taotluste vastuvõtuks kuulutatakse Ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga välja avalik konkurss, mille minimaalne kestus on 30 (kolmkümmend) päeva. Konkursside arv aastas sõltub linna eelarves toetuseks eraldatud vahendite mahust.

(2) Taotleja esitab vormikohase taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega Ettevõtlusameti ettevõtja infopunkti (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn; linnavalitsuse teenindusbüroo). Taotleja peab kas esitama või saatma taotluse paberkandjal ning saatma koopia elektrooniliselt või saatma taotluse elektrooniliselt digitaalallkirjaga varustatult.

(3) Toetuse taotlemise kord ja taotluse ankeet on kättesaadavad Tallinna kodulehel www.tallinn.ee, Ettevõtlusameti ettevõtja infopunktis (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn; linnavalitsuse teenindusbüroo).

(4) Toetuse taotluse ankeedi vormi kinnitab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 5.  Nõuded taotlusele

(1) Toetuse ülemmääraks on 100 000 (ükssada tuhat) krooni. Töötleva tööstuse ettevõttele on toetuse ülemmääraks 200 000 (kakssada tuhat) krooni.

(Tlv m 22.02.2007 nr 5 jõust. 28.02.2007)

(2) Kuni 100 000 kroonise toetuse abil luuakse vähemalt 3 (kolm) uut töökohta. Üle 100 000 kroonise toetuse taotlemise korral luuakse vähemalt 5 (viis) uut töökohta. Töötajad võetakse tööle põhikohaga ja nendega sõlmitakse tähtajatu tööleping. Loodavad töökohad on uued, st uuteks töökohtadeks ei loeta taotleja poolt loodud töökohti, mis on loodud teise äriühingu või selle osa omandamise või ülevõtmise teel, uued töötajad ei ole varem olnud töösuhetes taotleja ega temaga tulumaksuseaduse mõistes seotud äriühingutega. Uued töökohad luuakse maksimaalselt 6 (kuue) kuu jooksul alates § 8 lõikes 1 nimetatud toetuslepingu sõlmimise kuupäevast ja loodud töökohad säilivad vähemalt 3 (kolme) aasta jooksul alates nende loomise päevast, st uue töötajaga töölepingu sõlmimise kuupäevast.

(Tlv m 22.02.2007 nr 5 jõust. 28.02.2007)

(3) Toetuse andmisel arvestab Ettevõtlusamet ainult neid abikõlblikke tehinguid, mis taotleja on teinud peale taotluse vastuvõttu Ettevõtlusameti poolt.

(4) Abikõlblikeks ei loeta tehinguid taotlejaga seotud äriühingute või isikute vahel (Tulumaksuseaduse mõistes). Samuti ei loeta abikõlblikeks soetusi hankijatelt, kelle põhitegevusalaks põhikirja alusel  ei ole antud soetuste valmistamine või müük. Taotleja on kohustatud esitama Ettevõtlusameti esimesel nõudmisel 3 (kolm) sõltumatute ettevõtjate poolt koostatud hinnapakkumise koopiat kulutuste korral, mis ületavad ilma käibemaksuta piirmäära 100 000 (ükssada tuhat) Eesti krooni ühe tarnija kohta.

(5) Taotleja omafinantseeringu suurus peab olema vähemalt 50% projekti kogumahust.

(6) Projekti kaasfinantseerimise korral kolmanda(te)st allika(te)st ei arvestata võõrvahendeid omafinantseeringuna ja sellised kaasfinantseeringud peavad olema ära näidatud taotluses või selle lisas (projektis) koos kaasfinantseerija(te) kirjalike kinnitus(t)ega.

(7) Toetust antakse ainult sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja tuleb kas täielikult või osaliselt tagastada, kui:

1) saadud Toetust on kasutatud mittesihipäraselt;

2) Toetuse abil loodud töökohti ei ole loodud taotluses näidatud mahus 6 (kuue) kuu jooksul alates § 8 lõikes 1 nimetatud toetuslepingu sõlmimise kuupäevast või loodud töökohad ei ole säilinud 3 (kolme) aasta pärast alates nende loomise päevast, st uue töötajaga töölepingu sõlmimise kuupäevast;

3) ilmneb, et taotleja on esitanud valeinformatsiooni oma ettevõtte, projekti või Toetuse kasutamise kohta või keeldub vastavat infot andmast.

(8) Toetust võib taotleda ainult konkreetsete töökohtade loomisega otseselt seotud põhjendatud kulude katteks, so:

1) investeeringuteks (masinate, seadmete ja muu tööstuslikku või teeninduslikku laadi põhivara soetamiseks);

2) hoonete ostmiseks või renoveerimiseks.

(9) Toetust ei anta järgmiste valdkondade projektidele:

1) põllumajanduslik ja kalanduslik tootmine;

2) transport, jae- ja hulgikaubandus (va Eesti omamaise põllumajandusliku toodangu kaubastamine);

3) finantsteenused ja kinnisvara arendus;

4) alkoholi- ja tubakatoodete tootmine ja vahendus;

5) hasartmängude korraldamine;

6) koolitus ja konsultatsioon;

7) energeetika, gaasi ja veevarustus.

§ 6.  Taotluse läbivaatamine ja hindamine

(1) Hindamiskomisjon teeb tähtajaks laekunud nõuetekohaste taotluste kohta otsused hiljemalt 30 (kolmekümne) tööpäeva jooksul alates konkursi lõpptähtajast.

(2) Ettevõtlusamet informeerib taotlejat hindamiskomisjoni otsusest kirjalikult 1 (ühe) nädala jooksul arvates otsuse tegemisest.

(3) Hindamiskomisjoni istungid protokollitakse. Hindamiskomisjoni protokoll on Ettevõtlusametile aluseks toetuslepingu sõlmimiseks. Toetuslepingu tüüpvormi kinnitab linnavalitsus.

(4) Hindamiskomisjoni positiivne rahastamisotsus on kehtiv 2 (kahe) kuu jooksul arvates otsuse tegemise päevast, millise aja jooksul peab taotleja sõlmima Ettevõtlusametiga toetuslepingu (edaspidi leping).

(5) Finantseerimisotsuse tegemisel hinnatakse taotlust alljärgnevate kriteeriumite lõikes:

1) loodav uute töökohtade arv ja nende palgatase (võrreldes Tallinna ettevõtete keskmise palgaga antud tegevusvaldkonnas (võrdluse aluseks on Statistikaameti andmebaas);

2) ettevõtte poolt viimase kahe majandusaasta jooksul loodud lisandväärtus võrreldes antud valdkonna keskmisega (võrdluse aluseks on Statistikaameti andmebaas);

3) prognoositud lisandväärtus võrreldes antud valdkonna keskmisega (võrdluse aluseks on Statistikaameti andmebaas).

(Tlv m 22.02.2007 nr 5 jõust. 28.02.2007)

 

§ 7.  Hindamiskomisjon

(1) Toetuse taotluse esmast läbivaatust korraldab Ettevõtlusamet, kes edastab selle koos omapoolse hinnangu ja ettepanekuga hindamiskomisjonile lõpliku otsuse tegemiseks.

(2) Hindamiskomisjoni kuulub 5 (viis) kuni 7 (seitse) liiget. Hindamiskomisjoni liikmeteks on  Tallinna Linnavolikogu ja linnavalitsuse esindajad ning ettevõtluse spetsialistid. Komisjoni koosseisu kinnitab linnavalitsus.

§ 8.  Toetuse väljamaksmine

(1) Käesoleva korra alusel antud Toetuse kasutamist ja väljamaksmist reguleerib Ettevõtlusameti ja Toetuse saaja vahel sõlmitav toetusleping.

(2) Toetuse mittesihtotstarbelisel kasutamisel, Toetuse saaja poolt käesoleva korra või toetuslepingu tingimuste rikkumisel või valeandmete esitamisel on Ettevõtlusametil õigus toetusleping ühepoolselt üles öelda. Ettevõtlusametil on õigus juhul, kui ta on Toetuse saajale või tema eest teinud Toetuse osas väljamakseid, nõuda saadud Toetuse kas täielikku või osalist tagastamist.

3. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 9.  Aruandlus ja kontroll

(1) Toetuse saaja on kohustatud toetuslepingus sätestatud korras esitama aruandeid. Aruannete vormid on toetuslepingu lahutamatud lisad. Aruannete vormid kinnitab linnavalitsus.

(2) Ettevõtlusametil on õigus igal ajal nõuda Toetuse saajalt lisainformatsiooni ja täiendavaid dokumente projekti teostamise kohta.

(3) Toetuse saaja peab lisama aruandele aruandlusperioodil tehtud projektiga seotud kulusid tõendavad dokumendid ja/või nende koopiad.

(4) Projekti lõpparuande kinnitab Ettevõtlusamet.

(5) Projekti teostamise käigus esialgses projektis muudatuste tegemisel on Toetuse saaja kohustatud taotlema Ettevõtlusametilt muudatuste heakskiitmist juhul, kui eelarve muudatus on suurem kui 20% eelarve kirje mahust ja samas ei muutu eelarve kogusumma või kui muutub projekti kestus, tegevused või eesmärgid. Iga muudatus, millega kaasneb Toetuse saaja omafinantseeringu vähendamine alla lepingus sätestatud määra, tuleb kooskõlastada Ettevõtlusametiga.

(6) Ettevõtlusamet teostab kontrolli Toetuse kasutamise üle. Ettevõtlusamet võib nimetatud kontrolliõigusi üle anda kolmandatele isikutele.

(7) Toetuse sihtotstarbelise kasutamise kontrollimisel lähtub Ettevõtlusamet või Ettevõtlusameti nimel tegutsev kolmas isik toetuslepingust, taotlusest, otsusest, nendega kaasnevast dokumentatsioonist ja vajadusel kohapealse kontrolli tulemustest.

(8) Ettevõtlusamet korraldab rahastatud taotluste, taotluste kohta tehtud otsuste ja projekti aruannete säilitamise.

§ 10.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 27. aprillil 2006.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees