Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linnaosade halduskogude haldamise komisjoni töökord
Tallinna Linnavolikogu 20.04.2006 määrus number 21 [RT IV, 07.08.2013, 31]
Jõustumine:01.05.2006
Redaktsiooni kehtivus:16.10.2017 - ... [RT IV, 28.04.2017, 48]
Märkus: Pealkiri kuni 12.02.2016: "Tallinna linnaosade halduskogude koosseisude kinnitamise ja seal muudatuste tegemise komisjoni töökord"

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk m 20.04.2017 nr 7 [RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 16.10.2017]
Tvk m 28.01.2016 nr 1 [RT IV, 09.02.2016, 20 - jõust. 12.02.2016]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn

20. aprill 2006 nr 21

Tallinna linnaosakogude haldamise komisjoni töökord
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 16.10.2017]

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 16 lõike 41 alusel.
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 16.10.2017]

§ 1. Üldsätted

(1) Tallinna linnaosakogude haldamise komisjon (edaspidi komisjon) moodustatakse Tallinna Linnavolikogu otsuse alusel.
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 16.10.2017]

(2) Komisjon juhindub oma tegevuses Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, Tallinna põhimäärusest ja käesolevast töökorrast.

§ 2. Komisjoni moodustamine

(1) Komisjonis on üksteist liiget. Komisjoni esimees on linnasekretär ning ülejäänud liikmed on linnaosade haldussekretärid, üks linnavolikogu kantselei ja üks linnakantselei esindaja.
[RT IV, 09.02.2016, 20 - jõust. 12.02.2016]

(2) Komisjoni moodustab ja koosseisu kinnitab, ning teeb selles muudatusi Tallinna Linnavolikogu.

§ 3. Komisjoni pädevus

(1) Komisjoni ülesanneteks on:

1) linnavolikogu liikmekandidaadi linnaosakogu töös osalemise sooviavalduse ja kandidaatide ringkonnanimekirjade vastuvõtmine ja registreerimine;
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 16.10.2017]

2) linnaosakogude koosseisude kinnitamine;
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 16.10.2017]

3) linnaosakogude koosseisude asendusliikmete nimekirjade kinnitamine;
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 16.10.2017]

4) linnaosakogude koosseisudes muudatuste tegemine;
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 16.10.2017]

5) komisjoni dokumentatsiooni arhiveerimine.

(2) Komisjoni pädevuses olevate ülesannete lahendamiseks võtab komisjon vastu otsuse. Otsusele kirjutab alla komisjoni esimees. Otsus jõustub allakirjutamisega.

§ 4. Komisjoni töökorraldus

(1) Komisjoni töövorm on koosolek, mille kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees, nende mõlema äraolekul komisjoni noorim liige.

(11) Koosoleku võib korraldada ka komisjoni kokku kutsumata elektrooniliselt.
[RT IV, 09.02.2016, 20 - jõust. 12.02.2016]

(12) Elektrooniliselt peetaval komisjoni koosolekul võib otsustada ainult linnaosakogu liikmete volituste peatamise, taastamise ja lõppemise üle.
[RT IV, 28.04.2017, 7 - jõust. 16.10.2017]

(2) Komisjoni kokkukutsumise kord ja tähtajad on kehtestatud Tallinna põhimääruse §-des 92-93.
[RT IV, 09.02.2016, 20 - jõust. 12.02.2016]

(3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas esimees või aseesimees.

(4) Komisjoni koosolek protokollitakse ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokollid peavad vastama haldusdokumentidele kehtestatud põhinõuetele.

(5) Komisjoni koosolek on avalik. Igaühel on õigus tutvuda komisjoni otsusega ja koosoleku protokollidega.

(6) Komisjon otsustab tema pädevuses olevaid asju poolthäälte enamusega. Komisjoni liikme eriarvamus kantakse koosoleku protokolli.

§ 5. Vaidlustamine

(1) Komisjoni otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus esitada kaebus 30 päeva jooksul, arvates teadasaamisest, komisjoni esimehe kaudu Tallinna Linnavolikogule.

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. mail 2006.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees