Linnavolikogu linnavarakomisjoni esimehe valimine

Tallinna Linnavolikogu 20.04.2006 otsus number 140

Redaktsiooni kehtivus 20.04.2006 - ...

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

20. aprill 2006 nr 140

 

 

 

 

Linnavolikogu linnavarakomisjoni

esimehe valimine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20, § 42 lg 2 ja § 47 lg 1, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20, § 31 lg 1, § 31¹ ja § 37 lg 8, Tallinna Linna Valimiskomisjoni 2. detsembri 2005 otsusest nr 69 ning tulenevalt salajase hääletamise tulemustest,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Valida linnavolikogu linnavarakomisjoni esimeheks Leonid Mihhailov.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikule.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees