Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Revisjonikomisjoni 2005. aasta tööaruanne
Tallinna Linnavolikogu 20.04.2006 otsus number 138
Redaktsiooni kehtivus:20.04.2006 - ...

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

20. aprill 2006 nr 138

 

 

 

 

Revisjonikomisjoni 2005. aasta tööaruanne

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 7, Tallinna põhimääruse § 32¹ lg 3 ja tutvunud Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2005. aasta tööaruandega,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Võtta juurdelisatud revisjonikomisjoni 2005. aasta tööaruanne teadmiseks.

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2006
otsuse nr 138
LISA

 

Revisjonikomisjoni 2005. aasta tööaruanne

 

 

 

1. Komisjoni liikmed ja komisjoni tööst osavõtmine

Revisjonikomisjon töötas 2005. aastal kuni kohalike omavalitsuse valimisteni 16. oktoobril 2005. Komisjon töötas koosseisus Leonid Mihhailov (komisjoni esimees), Elmar Sepp (komisjoni aseesimees), Merike Martinson, Igor Sedašev, Jüri Trumm, Jevgeni Tomberg, Jaak Tälli, Vladimir Velman, Indrek Hellerma (jaanuarist kuni aprillini), Signe Kivi (jaanuarist kuni aprillini), Jüri Trei (jaanuarist kuni aprillini), Siim Roode (jaanuarist kuni aprillini), Igor Gräzin (alates maist), Tarmo Leinatamm (alates maist), Kaupo Reede (alates maist), Siim-Valmar Kiisler (alates juunist).

2005. aastal toimus 12 revisjonikomisjoni koosolekut, millest revisjonikomisjoni liikmete osavõtt oli järgmine:

Nimi

Osavõtu kordi

Komisjoni liikmeks olemise aeg

Leonid Mihhailov

12

jaanuar-oktoober 2005

Jaak Tälli

6

jaanuar-oktoober 2005

Signe Kivi

0

jaanuar-aprill 2005

Indrek Hellerma

4

jaanuar -aprill 2005

Merike Martinson

8

jaanuar-oktoober 2005

Jüri Trumm

5

jaanuar-oktoober 2005

Igor Sedašev

12

jaanuar-oktoober 2005

Vladimir Velman

5

jaanuar-oktoober 2005

Elmar Sepp

7

jaanuar-oktoober 2005

Jevgeni Tomberg

7

jaanuar-oktoober 2005

Jüri Trei

2

jaanuar-aprill 2005

Siim Roode

1

jaanuar-aprill 2005

Kaupo Reede

4

mai-oktoober 2005

Siim-Valmar Kiisler

1

juuni-oktoober 2005

Tarmo Leinatamm

0

mai-oktoober 2005

Igor Gräzin

0

mai-oktoober 2005

Tabelist on näha, et 2005. aastal võtsid kõikidest koosolekutest osa Leonid Mihhailov ja Igor Sedašev, ühestki revisjonikomisjoni koosolekust ei võtnud osa Signe Kivi, Igor Gräzin ja Tarmo Leinatamm.

2. Kontrollimiste plaani täitmine

Komisjoni 12 koosolekul arutati kokku 27 küsimust, mille kohta võeti vastu 14 revisjonikomisjoni otsust ja esitati linnavolikogule 10 otsuse eelnõud. Komisjonis oli arutusel kaheksa kontrolli tulemused, mille kontrollimist alustati 2004. aastal. Komisjoni 2005. aasta kontrollimiste plaan kinnitati linnavolikogu 27. jaanuari 2005 otsusega nr 8, milles nähti ette 10 teemat, millele lisaks võeti revisjonikomisjoni otsusega plaani üks täiendav küsimus. 2005. aastal kontrolliti 8 küsimust, neist 6 kohta võttis revisjonikomisjon vastu ka otsused, kahe küsimuse kohta valmisid kontrollaktid ja saadi ka kontrollitavatelt seletuskirjad, kuid nende läbivaatamine jäi komisjoni uue koosseisu pädevusse. Kolm kontrollimiste plaanis olnud küsimust jäi selle koosseisu poolt teostamata ja läks üle järgmisele koosseisule.

2005. aastal komisjonis läbivaadatud ja kontrollitud küsimuste puhul juhtisid kontrollimisi Leonid Mihhailov 3 korral, Elmar Sepp 3 korral, Siim Roode 2 korral, Vladimir Velman 2 korral, Igor Sedašev 2 korral, Jevgeni Tomberg, Jüri Trei, Jaak Tälli, Kaupo Reede igaüks ühel korral. Kogu perioodi revisjonikomisjoni koosseisus olnud liikmetest ei võtnud ühestki kontrollimisest osa Jüri Trumm.

3. Komisjonis läbivaadatud küsimused

3.1 Revisjonikomisjon esitas eelnõud linnavolikogule otsuse tegemiseks kontrolli tulemuste realiseerimise kohta järgmistes küsimustes:

3.1.1 Tallinna liikluskorralduse, parkimise ja piletite tellimise ning realiseerimisega seotud lepingute täitmine.

Kontrollimisel selgus, et Hankelepingusse tehti muudatused 04. juunil 2001. aastal, mille tulemusena ei vastanud Hankeleping enam riigihanke väljakuulutamise dokumentides ja pakkumisdokumentides toodud tingimustele ning sellega oli linnale tekitatud olulist rahalist kahju läbi garanteeritud tulu vähenemise. AS Falck pidi paigaldama 2003. aasta lõpuks 85 parkimisautomaati, tegelikult oli neid kontrollimise ajaks 2004. aastal paigaldatud kokku 18, mis mõjutas otseselt laekuvat parkimistulu. Kuni aastani 2001 olid parkimiskorralduskulud ca 5 milj krooni, peale Hankelepingu sõlmimist aga 10‑11 milj krooni. Alates 2001. aastast olid parkimise korraldamise ja kontrollimise kulud suurenenud ca 5,5 milj krooni võrra. AS’iga Falck sõlmitud lepingud ei toonud kaasa kulude vähenemist, mida lepingute sõlmimisel oodati. Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2005 otsus nr 9 Tallinna liikluskorralduse, parkimise ja piletite tellimise ning realiseerimisega seotud lepingute täitmine.

3.1.2 Tallinna linna ja AS Tallinna Vesi vahel sõlmitud lepingute täitmine.

AS Tallinna Vesi oli valdavalt taganud lepinguga ettenähtud kvaliteeditasemete täitmise, samal ajal aga aruannetes esitatud näitajate põhjal ei olnud võimalik alati hinnata teenuste tasemete muutumise tendentsi. Samuti aruanded ei andnud täielikku ülevaadet äriplaanis toodud tegevuste realiseerimisest.

Projekti lepingute muutmise leping sõlmiti 30. septembril 2002 Tallinna linna, AS Tallinna Vesi ja International Water UU (Tallinn) B.V. vahel. Selle lepinguga muudeti 12. jaanuaril 2001 sõlmitud lepinguid. Algperioodi pikendati endise 5 aasta asemel kümne aastani, so 2010. aasta lõpuni, muudeti ühisveevärgi ja/või ühiskanalisatsioonita aladele võrkude laiendamisega seotud kulude hüvitamise korda ja viidi sisse muudatused vee- ja kanalisatsiooni tariifimäärades aastani 2010. Seoses muudatustega nõuab liitumistasu hüvitamine linnalt suuremaid väljaminekuid. Vahendite piiratuse tõttu oli pidurdunud võrkude laiendamine ja tekkinud oluline mahajäämus lepingus ettenähtud mahtudest. Tallinna linna ja AS Tallinna Vesi vahel sõlmitud lepingu kohaselt oli varemasustatud aladel heitveekanalisatsiooni rajamine ette nähtud lõpetada 2006. aastal, kuid aastatel 2001-2004 oli mahust teostatud vaid 34,6%, sh Nõmmel 30,4%, Haaberstis 20,6%, kusjuures ühiskanalisatsiooni väljaehitamine ei ole kulgenud süsteemselt ja aruannetes ei ole kajastatud ka objektide valiku kriteeriume. Senise investeerimismahu ja hüvitamise korra juures kulub ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni väljaehitamiseks 14 aastat. Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 5. mai 2005 otsus nr 118 Tallinna linna ja AS Tallinna Vesi vahel sõlmitud lepingute täitmine.

3.1.3 Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Perekonnaseisuametis alates 2003. aastast.

Kontrollimisel selgus, et 2003. ja 2004. aastal oli amet tasunud spordisaali üüri ja ujula liikmemakse ameti töötajate eest. Nimetatud kulutused kuuluvad maksustamisele erisoodustusmaksuga, mida aga amet ei olnud teinud, põhjendades asjaolu sellega, et antud kulutused olid lubatud ameti raamatupidamise sise-eeskirjaga. Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2005 otsus nr 11 Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Perekonnaseisuametis alates 2003. aastast.

3.1.4 Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast.

Iru Hooldekodu põhimäärus oli ajakohastamata alates 1993. aastast. Kontrollimisel tuvastati, et hooldekodus ei olnud kehtestatud sõidukite ja haldustehnika kasutamise korda ning mobiiltelefonide kulude hüvitamise korda. Samuti ei olnud välja töötatud personali koolitamise kava. Hooldekodu territooriumil asuvate elamuühistutega sõlmitud lepingud vajasid ümbervaatamist. Iru Hooldekodu ning Sotsiaal- ja Tervishoiuamet esitasid kontrollaktis kajastatu kohta kirjalikud selgitused ning ajagraafiku aktis toodud puuduste kõrvaldamiseks. Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 21. aprilli 2005 otsus nr 112 Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast.

3.1.5 Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna munitsipaallasteaedades “Kelluke“, “Ojake“ ja “Päikene“ alates 2003. aastast.

Tegevuskulude analüüs ja andmete võrdlus lasteaedade vahel tõi välja mitmed probleemid ning reguleerimist ja korrastamist vajavad küsimused. Paljude lapsevanemate võlg lasteaiale oli märkimisväärne. Kütte ja elektrienergia kulud ühe põrandapinna ruutmeetri kohta erinesid lasteaedade lõikes oluliselt. Lasteaia personali lõunasöögi toiduraha maksumuse kehtestamisel puudusid ühtsed alused, samuti olid erinevad lasteaiatasu arvestamise perioodid. Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 16. juuni 2005 otsus nr  182 Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna munitsipaallasteaedades “Kelluke“, “Ojake“ ja “Päikene“ alates 2003.aastast.

3.1.6 Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna huvialakoolides alates 2003.aastast.

Kontrolli käigus tuvastati, et huvialakoolide poolt esitatud andmed õpilaste üldarvu ning huvialakooli koori-, tantsu- ja teatriosakondades olevate õpilaste arvu kohta erinevad oluliselt Tallinna Haridusameti andmetest, mille tulemusena eelarveliste vahendite eraldamine ei toimu vastavuses õpilaste arvuga ja pearahaga. Huvialakoolid ei oska prognoosida omatulude laekumisi, mistõttu olid suured erinevused omatulude planeerimisel ja tegelikul laekumisel. Peamiselt alahinnatakse õppetasude laekumist ning ülehinnatakse tulude laekumist rendist või muudelt teenustelt. Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 otsus nr 209 Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna huvialakoolides alates 2003. aastast.

3.1.7 Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna munitsipaalkoolides alates 2003. aastast.

Kontrolliti Tallinna Tõnismäe Reaalkooli, Tallinna Arte Gümnaasiumi, Tallinna Mahtra Gümnaasiumi ja Tallinna 21. Kooli. Eelarveliste vahendite mittesihipärast kasutamist ei tuvastatud, kuid 2004. aastal ei saanud koolid kätte kõiki eelarvega planeeritud vahendeid ja kuna eelarve vähendamine toimus aasta lõpus, siis mitmete 2004. aasta kulude tasumine lükkus edasi järgmisse aastasse. Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2005 otsus nr 220 Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna munitsipaalkoolides alates 2003. aastast.

3.1.8 Tallinna linna investeeringute kava täitmine alates 2004. aastast.

Kontrolliti investeeringute kava täitmist Mustamäe Sotsiaalkeskuse renoveerimisel, Kesklinna Sotsiaalkeskuse ümberehitamisel, Kopli Ametikooli renoveerimisel, Laagna tee rekonstrueerimisel, Nõmme ja Harku parkmetsa terviseradade tunneli rajamisel, Kolde pst jalgrattateede rajamisel, Kopli Avatud Noortekeskuse renoveerimisel ja Uus-Maleva 10 renoveerimisel. Kontrollitud objektidel investeeringute kava täitmisel, lepingute sõlmimisel ja rahaliste vahendite kasutamisel puudusi ei esinenud. Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 otsus nr 211 Tallinna linna investeeringute kava täitmine alates 2004. aastast.

3.1.9 Tallinna linna reservfondi kasutamine 2004. aastal.

Kontrollimise põhiobjektideks valiti Tallinna Linnakantselei, Tallinna Ettevõtlusamet ja Lasnamäe Linnaosa Valitsus. Puudustena toodi välja, et ühe ja sama ürituse korraldamist olid rahaliselt toetanud mitu linna asutust. Raha eraldamisel ei olnud alati arvestatud valdkondlikku kuulumist. Nii oli Tallinna Linnavalitsus eraldanud reservfondist raha Tallinna Ettevõtlusametile toetamaks üritusi, mis ei olnud seotud ettevõtlusega. Raha eraldamisel kohtuotsuste täitmiseks oli mitmel juhul antud Linnakantseleile ülesanne korraldada nõude esitamine alusetult omandatud vara väärtuse hüvitamiseks, mida aga ei olnud tehtud. Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 otsus nr 210 Tallinna linna reservfondi kasutamine 2004. aastal.

3.1.10 Tallinna Linnavolikogu 21. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud “Linnavara kasutusse andmise korra“ täitmine Tallinna Elamumajandusametis.

Kontrolliti Tallinna Elamumajandusameti poolt seisuga 01.04.2005 üüritavaid äriruume seitsmel aadressil. Ruumide kasutusse andmisel oli korrast kinni peetud. Nimetatud küsimuses võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 06. oktoobri 2005 otsus nr 261 Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud “Linnavara kasutusse andmise korra“ täitmine Tallinna Elamumajandusametis.

3.2 Revisjonikomisjon kontrollis ja võttis vastu otsuse järgmistes küsimustes. Revisjonikomisjoni otsuse ning kontrollitulemuste kohta andis oma seisukoha ka Tallinna Linnavalitsus.

3.2.1 Ettevõtluse toetamiseks ettenähtud rahaliste vahendite kasutamist vastavalt Tallinna Linnavolikogu 18.aprilli 2002 määrustele nr 26, 27, 28.

Revisjonikomisjon tegi ettepaneku Tallinna Linnavalitsusele valmistada ette ja esitada materjalid Tallinna Linnavolikogule stardiabi eraldamise korra täiendamiseks ja muutmiseks. Täpsustamist või muutmist vajasid sätted ettevõtte asutajatele, esitatud dokumentidele ja taotluste läbivaatamiseks kehtestatud nõuete kohta. Samuti vajas täpsustamist stardiabi taotlemiseks kõlbulike (põhjendatud) kulude loetelu ja nõuded dokumentide kohta, mis tõendavad omafinantseeringuid ning stardiabi toetuste kasutamist. Muutmist vajas ka töötajate väljaõppe ja olulise spetsialisti koolitamisega seotud toetuste eraldamise kord. Komisjon tegi ettepaneku Tallinna Ettevõtlusametile ajakohastada stardiabi taotluste hindamismetoodikat, analüüsida töötajate väljaõppe, olulise spetsialisti koolitamise ja praktikajuhendajate toetusliikide efektiivsust, selgitada välja takistavad tegurid ja nende kasutamise perspektiivid Samuti soovitas komisjon korraldada eelinkubatsiooni selliselt, et potentsiaalsed ettevõtjad saaksid sellest osa võtta ka muu töö kõrvalt. Komisjoni tehtud ettepanekud on realiseeritud ja Tallinna Linnavolikogu võttis 22. detsembril 2005 vastu määruse nr 64 Tallinna Linnavolikogu 18. aprilli 2002 määruse nr 26 “Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise korra ja ettevõtete töötajate väljaõppe, ümber- ja täiendkoolituse toetuse taotlemise ja menetlemise korra kehtestamine“ muutmine ning Tallinna Linnavalitsus võttis 11. jaanuaril 2006 vastu määruse nr 4 Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotluse ankeedi, stardiabi toetuslepingu ja stardiabi toetuse kasutamise aruannete vormide kinnitamine.

3.2.2 Tallinna Linnavolikogu Kantselei lepinguid, tehinguid ja raamatupidamise õigsust 2005. aastal.

Revisjonikomisjon tegi ettepaneku linnavolikogu kantseleile vaadata üle kantselei struktuur, ametiautode kasutamise kord ja kehtestada reeglid teenuste ostmiseks hinnapakkumiste võtmisel. Linnavolikogu kantselei on tehtud ettepanekud realiseerinud.

3.2.3 Eelarveliste vahendite kasutamist Põhja-Tallinna Valitsuses alates 2002. aastast. Kontrollijad tuvastasid, et linnaosavalitsus oli sõlminud erinevaid teenuslepinguid ühe ja sama firmaga (Skorpioni Julgestusteenistuse AS ja Cleanaway Tallinn AS) lühiajalisteks järjestikusteks perioodideks korraldamata riigihanget, kuigi lepingute maht tervikuna seda eeldas. Olukord üürivõlgnevuse osas on endiselt suur ja töös üürivõlglastega ei ole toimunud positiivseid nihkeid. Revisjonikomisjon juhtis linnaosa valitsuse tähelepanu vajadusele tugevdada tööd nimetatud valdkondades.

Revisjonikomisjoni 2005. aastal kontrollimised näitasid, et eelarveliste vahendite kasutamisel on linna asutustes kulud kontrolli all, millest tulenevalt suuri puudusi ei tuvastatud. Positiivsena tuleb märkida asjaolu, et revisjonikomisjoni ettepanekutele tegevuste korrastamiseks reageeriti valdavalt operatiivselt ja võeti täitmiseks. Suuremad probleemid esinesid linna poolt sõlmitud lepingute täitmisel, mille tulemusena esines olulisi kõrvalekaldumisi lepinguga esialgselt sätestatust, seetõttu peab revisjonikomisjon vajalikuks võtta lepingute täitmine edaspidi suurema tähelepanu alla. Revisjonikomisjon peab vajalikuks saada rohkem informatsiooni linna asutuste ja neis esinevate probleemide kohta, et teostada kontrolli või operatiivselt sekkuda lahendamist vajavates valdkondades ja küsimustes.