Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara tasuta üleandmine aktsiakapitali suurendamiseks mitterahalise sissemaksena aktsiaseltsile Ida-Tallinna Keskhaigla
Tallinna Linnavolikogu 20.04.2006 otsus number 136
Redaktsiooni kehtivus:20.04.2006 - ...

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

 

Tallinn

20. aprill 2006 nr 136

 

 

 

 

Linnavara tasuta üleandmine aktsiakapitali suurendamiseks mitterahalise sissemaksena aktsiaseltsile Ida-Tallinna Keskhaigla

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, Tallinna põhimääruse § 67 lg 1 punktist 1, linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidest 8, 10.1, 14, 16.3 ja 63.1 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Üle anda tasuta aktsiaseltsi Ida-Tallinna Keskhaigla (äriregistrikood 10822068) asukohaga Ravi tn 18, Tallinn, aktsiakapitali suurendamiseks mitterahalise sissemaksena järgmised Tallinna linna omandis olevad kinnistud väärtusega kokku 146 100 000 (ükssada nelikümmend kuus miljonit ükssada tuhat) krooni:

1.1 Energia tn 8 kinnistu, pindala 27 801 m², kinnisturegistri registriosa nr 13100201, katastritunnus 78407:703:0009, sihtotstarve sotsiaalmaa;

1.2 Ravi tn 18 kinnistu, pindala 65 974 m², kinnisturegistri registriosa nr 19291501, katastritunnus 78401:110:0011, sihtotstarve sotsiaalmaa.

2. Tallinna Linnavalitsusel korraldada punktis 1 nimetatud vara üleandmine mitterahalise sissemaksena aktsiaseltsile Ida-Tallinna Keskhaigla aktsiakapitali.

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha otsus teatavaks aktsiaseltsile Ida-Tallinna Keskhaigla.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees