Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linnaosade halduskogude koosseisude kinnitamise ja seal muudatuste tegemise komisjoni moodustamine
Tallinna Linnavolikogu 20.04.2006 otsus number 135
Redaktsiooni kehtivus: - 25.02.2016

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk o 25.02.2016 nr 31, vastuvõetud 25.02.2016

REDAKTSIOON:
Tvk o 26.11.2015 nr 187, vastuvõetud 26.11.2015
Tvk o 20.03.2014 nr 46, vastuvõetud 20.03.2014

Tvk o 20.09.2012 nr 133, vastuvõetud 20.09.2012
Tvk o 17.05.2012 nr 72, vastuvõetud 17.05.2012
Tvk o 09.09.2010 nr 189, vastuvõetud 09.09.2010
Tvk o 03.09.2009 nr 160
Tvk o 02.10.2008 nr 192

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

20. aprill 2006 nr 135

 

 

 

 

Tallinna linnaosade halduskogude koosseisude kinnitamise ja seal muudatuste tegemise komisjoni moodustamine

 

 

 

Juhindudes Tallinna põhimääruse § 88 lg 3 ja linnasekretäri ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

     

1. Moodustada 1. maist 2006 Tallinna linnaosade halduskogude koosseisude kinnitamise ja seal muudatuste tegemise komisjon (edaspidi komisjon) 11-liikmelisena.

2. Kinnitada komisjoni koosseis alljärgnevalt:

2.1 komisjoni esimees: Toomas Sepp – Tallinna linnasekretär;

2.2 komisjoni aseesimees: Hele Põld – Tallinna Linnavolikogu Kantselei juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik;

2.3 Heiki Soome - Tallinna Linnakantselei linna õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna halduskorralduse peaspetsialist;
(Tvk o 20.03.2014 nr 46, vastuvõetud 20.03.2014;
Tvk o 26.11.2015 nr 187, vastuvõetud 26.11.2015)

2.4 (Kehtetu - Mati Erik - Tvk o 20.09.2012 nr 133, vastuvõetud 20.09.2012)

2.5 (Kehtetu - Külli Kröönström – Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldussekretär - Tvk o 17.05.2012 nr 72, vastuvõetud 17.05.2012)

2.6 Mart Külvi – Pirita Linnaosa Valitsuse haldussekretär;

2.7 (Kehtetu - Anu Luiga – Tallinna Kesklinna Valitsuse haldussekretär - Tvk o 20.03.2014 nr 46, vastuvõetud 20.03.2014)

2.8 (Kehtetu - Üllar Meristo – Tvk o 20.09.2012 nr 133, vastuvõetud 20.09.2012)

2.9 Kersti Põierpaas – Nõmme Linnaosa Valitsuse haldussekretär;

2.10 Martin Gasman;

(Tvk o 03.09.2009 nr 160)

2.11 (Kehtetu - Helju Prits - Tvk o 17.05.2012 nr 72, vastuvõetud 17.05.2012)

2.12 Katri Koitver  - Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldussekretär;

(Tvk o 17.05.2012 nr 72, vastuvõetud 17.05.2012)

2.13 Anne Nurk - Põhja-Tallinna Valitsuse haldussekretär;

(Tvk o 17.05.2012 nr 72, vastuvõetud 17.05.2012)

2.14 (Kehtetu - Birgit Mihhailov - Tvk o 20.03.2014 nr 46, vastuvõetud 20.03.2014)

2.15 Madis Meristo

(Tvk o 20.09.2012 nr 133, vastuvõetud 20.09.2012)

2.16 Jannu Kuusik
(Tvk o 20.03.2014 nr 46, vastuvõetud 20.03.2014)

2.17 (Kehtetu - Natalja Akulina, Tvk o 26.11.2015 nr 187, vastuvõetud 26.11.2015)

2.18 Birgit Mihhailov - Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldussekretär

(Tvk o 26.11.2015 nr 187, vastuvõetud 26.11.2015)

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele.

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees