Muudatused Tallinna Kesklinna Halduskogus

Tallinna Linnavolikogu 20.04.2006 otsus number 133

Redaktsiooni kehtivus 20.04.2006 - ...

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

20. aprill 2006 nr 133

 

 

 

 

Muudatused Tallinna Kesklinna Halduskogus

 

 

 

Lähtudes Tallinna põhimääruse § 91 lg 2 p 3 ja § 92 ning võttes aluseks Tõnis Paltsi ja Liisa-Ly Pakosta isiklikud avaldused,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Muuta Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2005 otsuse nr 278 “Tallinna linnaosade halduskogude koosseisude kinnitamine“ lisa järgnevalt:

1.1 peatada Tõnis Paltsi volitused Tallinna Kesklinna Halduskogu liikmena 20. oktoobrini 2006 ja kinnitada halduskogu liikmeks Sven Sester;

1.2 peatada Liisa-Ly Pakosta volitused Tallinna Kesklinna Halduskogu liikmena 31. detsembrini 2007 ja kinnitada halduskogu liikmeks Viido Polikarpus.

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees