Tallinna Linnavalitsus 19.04.2006 korraldus number 738.
Vanasadama ja Linnahalli vahelise maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna ehitusmääruse kinnitamine Tvk m 35 29.05.2003 01.07.2003