Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Paldiski mnt 132 maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 19.04.2006 korraldus number 717
Redaktsiooni kehtivus:19.04.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

19. aprill 2006 nr  717-k

 

 

Paldiski mnt 132

maa osaline tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2 alusel ja kooskõlas Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 56, 57 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse   1. märtsi 2006 korraldusest nr 376-k, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 13. märtsi 1995 otsusest nr 5208 ja maa tagastamise toimiku nr 549 materjalidest:

 

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Haabersti linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Paldiski mnt 132;

1.2 pindala: 20745 m2;

1.3 sihtotstarve: sihtotstarbeta maa (S).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 21 pindalaga 197200 m2) järgmisele isikule:

Astrid Hallisoo, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn.

3. Tagastataval maal ehitised puuduvad.

4. Endise kinnistu nr 21 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala, suurusega 59921 m2, osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

5. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

5.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

5.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid;

5.3 järgida Looduskaitseseaduse §-s 37, §-s 38 sätestatud ranna ja kalda piiranguvööndi ja ehituskeeluvööndi tingimusi ning Veeseaduse §-s 29 sätestatud veekaitsevööndi tingimusi veejuhtmete kaitsel ning tagada vaba juurdepääs kallasrajal Looduskaitseseaduse §-s 36 ja Veeseaduse §-s 10 sätestatud tingimustel.

6. Haabersti Linnaosa Halduskogu 17. jaanuari 2006 otsusega nr 1 on kooskõlastatud Harku järve terviseraja trassivaliku skeem. Nimetatud terviserada läbib tagastatavat krunti, õigustatud subjekt on tutvunud kavandatava terviseraja skeemiga ning vastuväiteid ei ole esitanud.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär