Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna ja Tallinna Ülikooli vahel sõlmitava ühiste kavatsuste protokolli projekti heakskiitmine ning volituse andmine Jüri Ratasele
Tallinna Linnavalitsus 12.04.2006 korraldus number 696
Redaktsiooni kehtivus:12.04.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. aprill 2006 nr 696-k

 

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna ja Tallinna Ülikooli vahel sõlmitava ühiste kavatsuste protokolli projekti heakskiitmine ning volituse andmine Jüri Ratasele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5, Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel ning tulenevalt vajadusest luua eeldused ja võimalused Tallinna Muusikakeskkooli, Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli ja Tallinna Balletikooli ühise õppekompleksi väljaehitamiseks ning Kotka 12/Spordi 11 kinnistul spordi- ja hoonekompleksi ning ühiselamu väljaarendamiseks:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna ja Tallinna Ülikooli vahel sõlmitav ühiste kavatsuste protokolli projekt.

2. Volitada linnapea Jüri Ratast Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud ühiste kavatsuste protokollile.

3. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumile ning Tallinna Ülikoolile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 12. aprill 2006

korralduse nr 696-k      

LISA 

 

ÜHISTE KAVATSUSTE PROTOKOLL

 

 

 

 

Tallinnas, ……….. 2006.a

 

 

Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi ministeerium), mille esindajana tegutseb minister Mailis Reps,

 

Tallinna linn (edaspidi linn), mille esindajana tegutseb linnapea Jüri Ratas ja

 

Tallinna Ülikool (edaspidi ülikool), mille esindajana tegutseb rektor Mati Heidmets,

 

edaspidi koos nimetatud Pooled, sõlmisid käesoleva ühiste kavatsuste protokolli (edaspidi Kokkulepe) järgmiste eesmärkide saavutamiseks:

 

luua eeldused ja võimalused Tallinna Muusikakeskkooli, Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli ja Tallinna Balletikooli uue ühise õppekompleksi (edaspidi Õppekompleksi) väljaehitamiseks Tallinna kesklinnas, Pärnu mnt 57 ja 59 kinnistutel;

 

arendada Tallinnas, Kotka 12/Spordi 11 kinnistul välja Tallinna linnale kaasaegne spordikompleks ning Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli hoonekompleks ning ühiselamu, mis võimaldaks ülikoolil loobuda Pärnu mnt 59 ühiselamust.

 

Ülalnimetatud eesmärkide saavutamiseks võtavad Pooled endale alljärgnevad  kohustused.

 

Ministeerium:

võõrandab kolme kuu jooksul tasuta Kotka 12/Spordi 11 kinnistu linnale;

eraldab ülikoolile 2006. a lisaeelarvest ja/või 2007. a eelarvest Kotka 12 asuva ühiselamu renoveerimiseks vajalikud rahalised vahendid, orienteeruvalt 40 milj krooni;

toetab ülikooli taotlust Pärnu mnt 59 kinnistu müügiks avaliku enampakkumise korras juhul, kui ministeeriumil ei õnnestu eraldada ülikoolile eelnevas punktis nimetatud vahendeid;

kasutab Pärnu mnt 57 ja 59 kinnistut Õppekompleksi ehitamiseks.

 

Linn:

jagab kuue kuu jooksul peale ministeeriumilt Kotka 12/Spordi 11 kinnistu ülevõtmist selle kaheks võrdseks osaks ning võõrandab seejärel kahe kuu jooksul tasuta ülikoolile jagamise tulemusena tekkiva kinnistu, millel asuvad Kotka 12 hooned ja ühiselamu;

annab kuni Kotka 12/Spordi 11 kinnistu jagamiseni ning osa kinnistu ülikoolile üleandmiseni kinnistu ülikoolile tasuta kasutusse;

võõrandab kahe kuu jooksul peale ministeeriumilt Kotka 12/Spordi 11 kinnistu ülevõtmist tasuta ülikoolile Lai 13/Suur-Kloostri 1 hoone. 

 

Ülikool:

korrastab  Lai 13/Suur-Kloostri 1 hoone välisfassaadi;

renoveerib talle linna poolt üleantud Kotka 12/Spordi 11 kinnistuosal Balti Filmi- ja Meediakooli tegevuseks vajalikud hooned ning seal paikneva ühiselamu;

võõrandab kuu aja jooksul peale Lai 13/Suur-Kloostri 1 hoone ülikooli omandisse andmist ja Kotka 12 ühiselamu renoveerimiseks vajalike rahaliste  vahendite laekumist ülikoolile, ministeeriumile tasuta Tallinnas, Pärnu mnt 59 asuva kinnistu koos sellel asuva ühiselamuga;

võõrandab Pärnu mnt 59 asuva kinnistu koos sellel asuva ühiselamuga avaliku enampakkumise korras Kotka 12 asuva ühiselamu renoveerimiskulude katteks juhul, kui ministeeriumil ei ole võimalik eraldada ülikoolile vahendeid Kotka 12 renoveerimise katteks.

 

Pooled on teadlikud püstitatud eesmärkide saavutamise keerukusest ning vajadusest kooskõlastada eesmärkide saavutamine pädevate riigi- ja kohaliku omavalitsuse organitega. Pooled kohustuvad tegema heas usus jõupingutusi püstitatud eesmärkide saavutamiseks, lähtudes kujunevatest situatsioonidest ja reaalsetest asjaoludest.

 

Pooled kohustuvad informeerima teineteist oma toimingutest ja tehingutest, mis mõjutavad eesmärkide saavutamist või on sellega seotud.

 

Kui pädev riigi- või kohaliku omavalitsuse organ võtab vastu otsuse, mille tulemusena muutub Kokkuleppes püstitatud eesmärkide saavutamine võimatuks, siis lõpetatakse käesolev Kokkulepe poolte läbirääkimiste teel. Vastavast riigiorgani otsusest teavitavad Pooled teineteist kirjalikult.

 

Kui pärast Kokkuleppe sõlmimist selgub, et eesmärkide saavutamine on võimalik Kokkuleppes kirjeldatust erineval viisil või Kokkuleppes kirjeldatud viisil ei ole eesmärkide saavutamine otstarbekas, peavad Pooled heas usus läbirääkimisi Kokkuleppe muutmiseks.

 

Käesolev Kokkulepe tühistab kõik varasemad Pooltevahelised Kokkulepped, mis puudutavad käesolevas Kokkuleppes nimetatud kinnistuid või neil asuvaid hooneid ja rajatisi.

 

Poolte kontaktisikuteks Kokkuleppes toodud tegevustes ja informatsiooni vahetamises on:

 

Ministeerium – riigivaratalituse juhataja Indrek Riisaar, tel 6281265

 

Linn – abilinnapea Kaia Jäppinen, tel 6404104

Ülikool – haldusdirektor Margus Talsi, tel 6409106

 

 

 

 

Haridus- ja Teadusministeerium Tallinna Linn                             Ülikool

 

 

 

 

Mailis Reps                                          Jüri Ratas                                 Mati Heidmets

Minister                                                Linnapea                                  Rektor 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär