Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kultuuriministeeriumi ja Tallinna linna vahel sõlmitava riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Andres Pajulale
Tallinna Linnavalitsus 12.04.2006 korraldus number 695
Redaktsiooni kehtivus:12.04.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. aprill 2006 nr 695-k

 

 

Kultuuriministeeriumi ja Tallinna linna vahel sõlmitava riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Andres Pajulale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §  35 lõike 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Kultuuriministeeriumi ja Tallinna linna vahel sõlmitav riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamise lepingu projekt.

2. Volitada Tallinna Haridusameti juhatajat Andres Pajulat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Andres Pajulale ja Kultuuriministeeriumile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

                                                                                               Tallinna Linnavalitsuse 12. aprilli 2006     

korralduse nr 695-k      

                                                                                                                                                  LISA

 

 

 

 

 

RIIGIEELARVEST  ERALDATUD  TOETUSE  KASUTAMISE

LEPING  NR

 

Tallinnas,       aprillil 2006.a.

 

Kultuuriministeerium (edaspidi Toetuse andja) registrikoodiga 70000941, asukohaga Suur-Karja 23, Tallinn 15076, mida  esindab  kantsler Siim Sukles ja Tallinna linn (edaspidi Toetuse saaja), mida  esindab Tallinna Linnavalitsuse …………... korralduse nr ……………………alusel Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula (edaspidi koos pooled ja eraldi pool), sõlmisid riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamise lepingu (edaspidi Leping), alljärgnevas:

 

1. Üldsätted

1.1. Lepingu sõlmimisel juhinduvad pooled “2006. aasta riigieelarve seadusest“ jagu 6

“Kultuuriministeeriumi valitsemisala“,  kultuuriministri 17. jaanuari 2006.a. käskkirjast nr 13 ja 01. märtsi 2006.a. käskkirjast nr 77  ning muudest õigusaktidest.

1.2. Leping on riigieelarvest väljamakse tegemise korralduse alusdokumendiks.

 

2. Toetuse andja

2.1. Toetuse andja eraldab 2006. a. riigieelarvest toetuse kehalise kasvatuse ainekavas oleva algklasside kohustusliku ujumise algõpetuse (24 tundi)  läbiviimiseks summas 725 000 krooni  (edaspidi Toetus), mida võib kasutada järgmiselt:

2.1.1.  ujulate üürimiseks ja /või ekspluatatsioonikulude kompenseerimiseks;                           

2.1.2.  ujumise algõpetuse treenerite ja/või instruktorite töö tasustamiseks.

2.2. Toetuse andja kohustub Toetuse üle kandma Toetuse saaja Lepingus sätestatud arveldusarvele kuue kuu jooksul pärast Lepingu sõlmimist.   

2.3. Toetuse andjal on õigus kontrollida Toetuse kasutamise vastavust Lepingule ning nõuda Toetuse saajalt Toetuse kasutamise kohta sisulise vahearuande ja/või Toetuse kasutamisega  seotud dokumentide esitamist.

2.4. Toetuse kasutamise kohta aruande või Toetuse andja nõudmisel Toetuse kasutamisega  seotud dokumentide esitamata jätmisel on Toetuse andjal õigus nõuda Toetuse tagastamist või vähendada seda järgmisel aastal.

 

3. Toetuse saaja

3.1. Toetuse saaja kohustub Toetust kasutama Lepingus nimetatud eesmärgil ja tingimustel.

3.2. Toetuse saaja kindlustab Toetuse jaotamisel selle sihipärase kasutamise.

3.3.  Toetuse saaja avalikustab oma koduleheküljel eraldatavate toetuste saajad.

3.4. Toetuse saaja kohustub esitama Toetuse andjale aruande Toetuse kasutamise kohta Toetuse andja koduleheküljel oleva vormi kohaselt hiljemalt 15. jaanuariks 2007.a.

3.5. Toetuse saaja kohustub Toetuse mittekasutamisel või kasutamisel Lepingus sätestamata eesmärgil tagastama Toetuse täies ulatuses.

3.6. Toetuse saaja kohustub Toetuse osalisel kasutamisel tagastama järelejäänud vahendid.

 

4. Lõppsätted 

4.1. Lepingu tingimusi  saab muuta poolte kirjaliku kokkuleppega, mis kuulub Lepingu juurde ja on selle lahutamatuks osaks.

4.2. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse seaduses sätestatud korras.

4.3. Leping on koostatud kahes eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb üks originaaleksemplar.

4.4. Toetuse saaja a/a 1000 2011 87 8002, a/a omaniku nimi  on Tallinna Linnakantselei finantsteenistus.

 

 

Toetuse andja:                                                                                      Toetuse saaja: 

Kultuuriministeerium                                                                              Tallinna linn

 

Siim Sukles                                                                                           Andres Pajula 

Kantsler                                                                                                Tallinna Haridusameti juhataja                                                                                                                                                 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär