Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kungla tn 26 osaline maa tagastamine ja osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 12.04.2006 korraldus number 662
Redaktsiooni kehtivus:12.04.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. aprill 2006 nr 662-k

 

 

Kungla tn 26 osaline maa tagastamine ja osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 191 lg 2, lg 4, § 221 lg 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 562, 563, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 27. septembri 1993 otsusest nr 1102, 28. veebruari 1994 otsusest nr 1102/188, 11. septembri 2000 otsusest nr 11707, vahetuslepingust ja nõudeõiguse loovutamise lepingust 5. maist 1998 notariaalregistri nr 5463, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust 21. detsembrist 2005 notari ametitoimingute raamatu registri numbriga 181, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust 27. detsembrist 2005 notari ametitoimingute raamatu registri numbriga 256 ning maa tagastamise toimiku nr 3178 materjalidest

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Põhja-Tallinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Kungla tn 26;

1.2 pindala: 467 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 4499 pindalaga 1025,71 m2) järgmistele isikutele 5111/10000 mõttelises osas alljärgnevalt:

2.1 Real Kinnisvara OÜ, registrikood 10650970, asukoht Paldiski mnt 26-17, Tallinn, 1942/10000 mõttelises osas;

2.2 Hannes Hanso, isikukood XXXXXXXXXXX ja Claudia Hanso, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, ühisomandis 1153/10000 mõttelises osas;

2.3 Cerli Kruus, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 319/10000 mõttelises osas;

2.4 Aivo Hints, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 319/10000 mõttelises osas;

2.5 Kairit Piip, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 793/20000 mõttelises osas;

2.6 Tiit Müil, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn, 793/20000 mõttelises osas;

2.7 Kadri Kivistik, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Riia LV-1029, Läti Vabariik, 585/10000 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele 5111/10000 mõttelises osas vastavalt Riikliku ehitisregistri 09.02.2006 elektroonilisele väljatrükile.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 4499 maa-ala suurusega 256,5 m2 kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad teistele isikutele kuuluvad hooned aadressiga Kungla tn 26 ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2 nimetatud isikud on vastavalt kaasomandi osa suurusele kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas kokku 102 (ükssada kaks) krooni ja 25 senti Tallinna Maa-ameti arvele nr 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

6.1 Real Kinnisvara OÜ – 38 (kolmkümmend kaheksa) krooni ja 85 senti;

6.2 Hannes Hanso ja Claudia Hanso – 23 (kakskümmend kolm) krooni;

6.3 Cerli Kruus – 6 (kuus) krooni ja 40 senti;

6.4 Aivo Hints – 6 (kuus) krooni ja 40 senti;

6.5 Kairit Piip – 7 (seitse) krooni ja 95 senti;

6.6 Tiit Müil – 7 (seitse) krooni ja 95 senti;

6.7 Kadri Kivistik – 11 (üksteist) krooni ja 70 senti.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

7. Maa omanikul:

7.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

7.2  tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks Real Kinnisvara OÜ esindajale, Hannes Hansole ja Claudia Hansole, Cerli Kruus`ile, Aivo Hints`ile, Kairit Piip`ile, Tiit Müil`ile, Kadri Kivistikule ning Margit Presmannile, Liia Piirmetsale, Kristjan Sahtelile, Tiina Derešivskile.

8.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär