Raua tn 47 maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 12.04.2006 korraldus number 658

Redaktsiooni kehtivus 12.04.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

12. aprill 2006 nr 658-k

 

 

Raua tn 47 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 3, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2 alusel  ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni          30. oktoobri 1995 otsusest nr 6345 ja maa tagastamise toimiku nr 246 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Raua tn 47;

1.2 pindala: 755 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 3304 pindalaga 745,98 m2)  järgmisele isikule:

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik, äriregistri kood 80208476, asukoht Wismari tn 32, Tallinn.

3. Tagastataval maal asuv hoone kuulub punktis 2 nimetatud isikule vastavalt Riikliku ehitisregistri 18.01.2006 elektroonilisele väljatrükile.

4. Lugeda endise kinnistu nr 3304 maa tagastatuks.

5. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

5.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

5.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid;

5.3 järgida Muinsuskaitseseaduse §-s 24 ja §-s 25 sätestatud tingimusi kultuurimälestise kaitsel.

6. Avalikult kasutatavalt teelt:

6.1 on seni toimunud juurdepääs Raua tn 47 maaüksusele läbi Raua tn 43 ja Raua tn 49 maaüksuste;

6.2 juurdepääsu tagamiseks Raua tn 47 kinnistule on Raua tn 47, Raua tn 43 ja Raua tn 49 kinnisasja omanikel võimalik sõlmida Asjaõigusseaduse §-s 156 nimetatud kokkulepe või seada servituut Asjaõigusseaduse § 172 kohaselt.

7. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 254, telefon 640 4535.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär