Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
05.04.2006- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Viini linnaga sõlmitava koostöölepingu heakskiitmine ja volituste andmine Ain Valdmannile
Tallinna Linnavalitsus 05.04.2006 korraldus number 646
Redaktsiooni kehtivus:05.04.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. aprilli 2006 nr 646-k

 

 

Viini linnaga sõlmitava koostöölepingu heakskiitmine ja volituste andmine Ain Valdmannile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 13 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 4 lg 3, § 78 lg 3, § 79 lg 1 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tallinna linna ja Viini linna vahel sõlmitav kodanikukaitse ja kriisireguleerimise valdkonda reguleeriv koostöölepingu projekt.

2. Volitada Tallinna Kommunaalameti juhatajat Ain Valdmanni Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud koostöölepingule.

3. Määrara koostöölepingu täitmisel Tallinna linna esindajaks Tallinna Kommunaalameti juhataja Ain Valdmann.

4. Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kommunaalametile ja Päästeametile.

5. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 11. mai 2005 korraldus nr 919-k „Heade kavatsuste protokolli heakskiitmine ja volituste andmine“.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Harju maakohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 5. aprilli 2006      

korralduse nr 646-k      

LISA

 

 

 

KOOSTÖÖLEPING

 

Viini linn ja Tallinna linn sõlmivad kodanikukaitse ja kriisireguleerimise valdkonna juhtide vahel koostöölepingu järgnevas:

 

1. Üldosa

Käesolev koostööleping reguleerib sisuliselt ja korralduslikult Viini ja Tallinna vahelist koostööd kodanikukaitse ja kriisireguleerimise sektoris.

 

2. Sisu

Koostöölepingu allkirjastajad kinnitavad selget soovi ja kavatsust süvendada ja tugevdada Viini ja Tallinna vahelist koostööd kodanikukaitse ja kriisireguleerimise valdkonnas.

 

3. Koostöö vormid

3.1       Informatsiooni vahetamine tuletõrje, päästeteenistuse, kodanikukaitse ja kriisireguleerimise valdkonnas.

3.2 Regulaarsed kontaktid spetsialistide iga-aastaste vahetuse vormis.

3.3 Väljaõpe ja koolitus.

3.4    Osalemine erialastel üritustel.

3.5    Osalemine erialastel õppustel.

 

4. Rakendamine

4.1  Informatsiooni vahetamine

Viini ja Tallinna esindajad kinnitavad valmisolekut regulaarseks infovahetuseks tuletõrje, päästeteenistuse, kodanikukaitse ja kriisireguleerimise valdkonnas. Infovahetuseks kasutatakse elektronposti, internetti, telefoni ja faksi.

 4.2  Koolitus

Viini ja Tallinna esindajad kinnitavad valmisolekut pakkuda kodanikukaitse ja kriisireguleerimise valdkonnas koolitusvõimalusi vahetades spetsialiste ja kutsudes täienduskoolituseks kohale väliseksperte.

4.3  Osalemine üritustel

Pooled teavitavad teineteist kodanikukaitse ja kriisireguleerimisealastest üritustest (seminarid, ettekanded, workshop’id, erialased konverentsid), andes täieliku info nende laadist, kestvusest ja  sisust ning luues teatud arvu kohtade reserveerimisega võimaluse üritustel osalemiseks.

4.4  Osalemine  õppustel

Erilist huvi pakub linnade esindajatele õppustel vaatlejatena osalemine.

Mõlema linna esindajad kinnitavad oma valmisolekut vahetada infot õppuste aegade kohta ja võtavad kohustuse võimaldada teise linna vaatlejate osalemine.

4.5  Pädevus

Üksikute meetmete realiseerimise, koordineerimise ja kontrollimise eest vastutavad kodanikukaitse ja kriisireguleerimise valdkonna juhid Tallinna Linnavalitsuses ja Viini Linnavalitsuses.

 

5.   Koostöö koordineerimine

Viini ja Tallinna kodanikukaitse ja kriisireguleerimise valdkonna eest vastutajad esitavad hiljemalt jooksva aasta 1. augustiks vastastikku ettepanekud käesoleva koostöölepingu punktides 4.1, 4.2, 4.3 ja 4.4 nimetatud erialaste ürituste korraldamiseks ja neil osalemiseks järgmisel aastal. Oma otsusest ettepaneku osas teatavad ettepaneku saajad ettepaneku tegijale mitte hiljem kui ühe kuu jooksul ettepaneku saamisest.

6. Lõppsätted

6.1 Käesolev koostöölepingu sõlmitakse määramata ajaks ja pooled võivad selle kirjalikult pooleaastase etteteatamisajaga üles öelda.

6.2 Käeolev koostööleping vormistatakse kahes eksemplaris saksa ja eesti keeles, millest  mõlemad omavad võrdset juriidilist jõudu.

6.3  Käesolev koostööleping tunnistab kehtetuks 2005.a sõlmitud heade kavatsuste protokolli.

 

Viinis,     aprillil 2006.a.

 

Viini linna poolt                                                                                     Tallinna linna poolt              

 

 

Emmerich Keri                                                                                   Ain Valdmann                               

Linna Kriisireguleerimise                                                                  Tallinna Kommunaalameti

ja Kiirreageerimise direktsiooni                                                       juhataja

juhataja

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär