Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tartu mnt 31 maa tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 05.04.2006 korraldus number 617
Redaktsiooni kehtivus:05.04.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

5. aprill 2006 nr  617-k

 

 

Tartu mnt 31 maa tagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191  alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 16. märtsi 2005 korraldusest nr 503-k, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 31. jaanuari 1994 otsusest nr 1500, ehitiste mõttelise osa müügilepingust, kokkuleppest kaasomandi lõpetamiseks ja ehitiste reaalosadeks jagamiseks ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust 08. aprillist 2005 notari ametitoimingute raamatu registri number 2217, ehitiste müügilepingust ja maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust 21. aprillist 2005 notari ametitoimingute raamatu registri number 2632, maa tagastamise või kompenseerimise nõudeõiguse loovutamise lepingust 27. oktoobrist 2005 notari ametitoimingute raamatu registri number 9366, ehitise müügilepingust, nõudeõiguse loovutamise lepingust ja pandilepingust 12. detsembrist 2005 notari ametitoimingute raamatu registri number 233 ja maa tagastamise toimiku nr 1408 materjalidest:

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Tartu mnt 31;

1.2 pindala: 764 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 2129 pindalaga 1174,43 m2)  järgmisele isikule:

Pinetree Partners AS, äriregistri kood 11059309, asukoht Tartu mnt 31, Tallinn.

3. Tagastataval maal asuv ehitis kuulub punktis 2 nimetatud isikule vastavalt Riikliku ehitisregistri 16.03.2006 elektroonilisele väljatrükile.

4. Lugeda endise kinnistu nr 2129 maa tagastatuks Pinetree Partners AS-ile kuuluva nõudeõiguse ulatuses.

5. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 254, telefon 640 4535.

6. Maa taotlejat teavitatakse vajadusest:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 152 sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

 

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär