Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Haridusameti raamatupidamise tsentraliseerimise ja ameti ning tema hallatavate asutuste majandusarvestuse linna ühtsesse tarkvara SAP keskonda üleviimise ettevalmistamise kulude katmine
Tallinna Linnavalitsus 29.03.2006 korraldus number 613
Redaktsiooni kehtivus:29.03.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. märts 2006 nr 613-k

 

 

Tallinna Haridusameti raamatupidamise tsentraliseerimise ja ameti ning tema hallatavate asutuste majandusarvestuse linna ühtsesse tarkvara SAP keskkonda üleviimise ettevalmistamise kulude katmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 49 lõike 1 punkti 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 2005 määruse nr 65 “Tallinna linna 2006. aasta eelarve“ lisaga 5, Tallinna Linnavolikogu 22. augusti 2002 otsusega nr 329 „Tallinna linna finantsjuhtimise mudel“, Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2005 korraldusega nr 2545-k „Ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste majandusarvestuse üleviimine linna ühtse majandustarkvara SAP keskkonda“:

 

 

1. Katta Tallinna Haridusameti raamatupidamise tsentraliseerimise ja ameti ning tema hallatavate asutuste majandusarvestuse linna ühtsesse tarkvara SAP keskkonda üleviimise ettevalmistamise kulud Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 2005 määruse nr 65 “Tallinna linna 2006. aasta eelarve“ lisas 5 “Eelarve kulude jaotus tootegruppide ja eelarvepositsioonide lõikes“ raamatupidamise tsentraliseerimise reservina ettenähtud vahendite arvelt summas 252 600 krooni.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Haridusametile ja Tallinna Linnakantselei finantsteenistusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär