Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Eesti Mereakadeemia ja Tallinna linna vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Jüri Ratasele
Tallinna Linnavalitsus 29.03.2006 korraldus number 608
Redaktsiooni kehtivus:29.03.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. märts 2006 nr 608-k

 

 

Eesti Mereakadeemia ja Tallinna linna vahel sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine ning volituse andmine Jüri Ratasele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 35 lg 5  ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punkti 2 alusel :

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Eesti Mereakadeemia ja Tallinna linna vahel sõlmitav koostöölepingu projekt.

2. Volitada linnapea Jüri Ratast Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud koostöölepingule.

3.  Tallinna Keskkonnaametil teha korraldus teatavaks Eesti Mereakadeemiale.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

Tallinna Linnavalitsuse 29. märts 2006

korralduse nr 608-k      

LISA

 

 

 

 

 

Eesti Mereakadeemia ja Tallinna linna

KOOSTÖÖLEPING

Soome lahe meresõidu ja merekeskkonna alase koostöö (SUMMERI II) projekti raames

 

 

Tallinnas                                                                                                                  “ …..“         2006

 

Eesti Mereakadeemia (edaspidi EMA), keda esindab rektori kt. Jüri Lember ja Tallinna linn (edaspidi LINN), keda esindab Tallinna linnapea Jüri Ratas, sõlmisid alljärgneva koostöölepingu (edaspidi leping)

 

1. LINN ja EMA teevad igakülgset koostööd Soome lahe meresõidu ja merekeskkonna kaitse alase projekti SUMMERI II  (edaspidi nimetatud projekt) raames alates koostöölepingu (edaspidi leping) allkirjastamisest kuni 30. maini 2007.a.

 

2. LINN  kohustub:

 

2.1 osalema regulaarselt projektipartnerite juhtrühma koosolekutel;

2.2 osalema projektiga seotud seminaridel;

2.3 osalema projekti koolitusplaanide väljatöötamisel;

2.4 osalema projekti koostöövõrgustiku loomisel ja partnerite kaasamisel;

2.5 osalema ekspertide valimisel ja leidmisel projekti tarvis;

2.6 osalema projekti vältel koolitust vajavate inimeste ja ametkondade kaardistamisel;

2.7 osalema projektiga seonduvate koolituste läbiviimisel.

 

3. EMA kohustub:

 

3.1 osalema  kõigis punktis 2. märgitud tegevustes;

3.2 olema projekti volitatud Eesti poolne juhtpartner;

3.3 juhtima Eesti partnerite koostööd;

3.4 korraldama projekti juhtrühma koosolekuid;

3.5 korraldama projektiga seotud seminare;

3.6 tegelema projekti igapäevase juhtimisega vastavalt heakskiidetud projektiplaanile ja partnerite vahelisele koostööleppele. Tegelema aruandluse, raamatupidamise, kulukalkulatsioonide ja projekti välispartneritega suhtlemisega;

3.7 andma igakülgset informatsiooni projekti hetkeolukorra, eesmärkide ja plaanide kohta;

3.8 tagama projekti eesmärgikohase tegevuse;

3.9. juhtrühma koosolekust teatamiseks saatma LINNALE e-mailiga ametliku kutse vähemalt 14 tööpäeva enne koosolekut.

 

4. Lepingu täitmisega seotud kulude hüvitamine

 

4.1 EMA hüvitab LINNALE  kõik lepingu täitmisega seotud kulud. Eelkõige hüvitatakse LINNA esindaja osalemisega seotud kulud  projekti juhtrühma koosolekutel ja seminaridel ning vastavalt käsundi täitmisele kuuluvad sel juhul käsundisaajale hüvitamisele transpordikulud, majutuskulud ja kulud päevarahadele. Kulud päevarahadele hüvitatakse  Vabariigi Valitsuse 28.03.2001 määruse nr 108 § 14 punktis 1 toodud suuruses.

4.2 Kulude hüvitamiseks esitab LINN kulude kirjaliku aruande koos kulusid tõendavate dokumentidega EMA-le. EMA kohustub aruande läbi vaatama 10 tööpäeva jooksul. Kulud hüvitatakse 21 päeva jooksul peale aruande heakskiitmist ja arve saamist LINNA poolt.

 

5. Poolte esindajad

 

EMA poolseks esindajaks käesoleva koostöölepingu täitmise ajaks on SUMMERI II  projektijuht Roomet Leiger, tel. 372 6 135 545, e-mail  roomet.leiger@emara.ee 

LINNA poolseks esindajaks koostöölepingu täitmise ajaks on Tallinna abilinnapea Olga Sõtnik. 372 6404115,  e-mail olga.sotnik@tallinnlv.ee .

 

 

6. Lõppsätted

 

6.1  Lepingu ja selle lisade muudatusi võib teha ainult lepingu poolte kokkuleppel

6.2. Lepingu täitmisel tekkinud vaidlused lahendavad  punktis 5 nimetatud EMA ja LINNA esindajad. Juhul kui esindajate läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlused EMA ja LINNA juhtkonna tasemel.

6.3. Leping jõustub allakirjutamise hetkest mõlema poole poolt ja kehtib kuni poolte lepinguliste kohustuste täitmiseni.

 

 

 

Osapooled:

 

Eesti Mereakadeemia                                             Tallinna linn

Mustakivi 25                                                            Vabaduse väljak 7

13912 Tallinn                                                           15199 Tallinn

 

 

……………………….                                              ………………………

Jüri Lember                                                                Jüri Ratas

Eesti Mereakadeemia                                                 Tallinna linnapea

Rektori kt.                                                                 

“……..“………………. 2006.a                                  “……..“………………. 2006.a   

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär