Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tondi tn 55 ja 55a kinnistuid koormavate hoonestusõiguste tingimuste muutmine
Tallinna Linnavolikogu 23.03.2006 otsus number 92
Redaktsiooni kehtivus:23.03.2006 - ...

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

23. märts 2006 nr 92

 

 

 

 

Tondi tn 55 ja 55a kinnistuid koormavate hoonestusõiguste tingimuste muutmine

 

 

 

Juhindudes Asjaõigusseaduse § 641 ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 “Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord“ § 39 lg 1, § 56 lg 2 ning lähtudes Tallinna linna, mittetulundusühingu Aitado Klubi ja Audentes Halduse Osaühingu vahel 8. augustil 2003 sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingust, ostueesõiguse seadmise lepingust, kaasomandis oleva asja valdamise ja kasutamise korra kokkuleppest ja asjaõiguslepingust ning Tallinna linna ja Audentes Halduse Osaühingu vahel 26. augustil 2003 sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingust, ostueesõiguse seadmise lepingust ja asjaõiguslepingust ning tulenevalt Audentes Halduse Osaühingu 16. jaanuari 2006 kirjast     nr AH‑  2/70 ja linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Muuta Tallinna linna omandis olevat Tondi tn 55 kinnistut (kinnistusregistriosa nr 113001) Audentes Halduse Osaühingu (äriregistrikood 10786935, asukoht Tondi 84, Tallinn 11316) ja Mittetulundusühingu Aitado Klubi (registrikood 80080316, asukoht Luise tn 1, Tallinn 10142) kasuks koormava hoonestusõiguse (hoonestusõiguse kinnistusregistriosa nr 15016601) ehituskohustust järgmiselt:

1.1 hoonestaja on kohustatud lõpetama kasarmu õppeteenuse osutamiseks vajalikuks hooneks restaureerimistööd ja vormistama ehitise ja selle teenindamiseks ettenähtud tehnilise infrastruktuuri rajatiste kasutusloa hiljemalt 1. märtsiks 2007;

1.2 hoonestaja on kohustatud lõpetama spordihoone judoklubi treeningukeskuseks restaureerimistööd ja vormistama ehitise ja selle teenindamiseks ettenähtud tehnilise infrastruktuuri rajatiste kasutusloa hiljemalt 26. novembriks 2008.

2. Muuta Tallinna linna omandis olevat Tondi tn 55a kinnistut (kinnistusregistriosa nr 158101) Audentes Halduse Osaühingu kasuks koormava hoonestusõiguse (hoonestusõiguse kinnistusregistriosa nr 15050301) tingimusi järgmiselt:

hoonestaja on kohustatud lõpetama ehitusprojektiga ettenähtud rekonstrueerimistööd ja vormistama ehitise ning hoone teenindamiseks ette nähtud tehnilise infrastruktuuri rajatiste ja avalikult kasutatava pargi kasutusloa hiljemalt 28. novembriks 2008.

3. Taotleda punktides 1 ja 2 nimetatud muudatuste kandmist kinnistusraamatusse.

4. Punktides 1 ja 2 nimetatud hoonestusõiguste tingimuste muutmisega seotud kulud tasuda Audentes Halduse Osaühingul.

5. Tallinna Maa-ametil teha otsus teatavaks Audentes Halduse Osaühingule ja Mittetulundusühingule Aitado Klubi.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees