Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Revisjonikomisjoni 2006. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 23.03.2006 otsus number 88
Redaktsiooni kehtivus:23.03.2006 - ...

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

23. märts 2006 nr 88

 

 

 

 

Revisjonikomisjoni 2006. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 32¹ lg 2 ja § 33 lg 1,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kinnitada alljärgnev revisjonikomisjoni 2006. aasta kontrollimiste plaan:

1.1 Tallinna linna investeeringute kava täitmine 2005. aastal;

1.2 Tallinna linna reservfondi kasutamine 2005. aastal;

1.3 Tallinna Kommunaalameti poolt sõlmitud lepingute seaduspärasus ja täitmine aastatel 2004-2005;

1.4 Tallinna linnale  juriidilise abi teenuste osutamine aastatel 2004-2005;

1.5 Linna eelarvest eraldatud vahendite ja linnavara kasutamine Sihtasutuse Tallinna Lauluväljak

ja Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse poolt aastatel 2004-2005;

1.6 Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Haridusametis alates 2004. aastast;

1.7 Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Heleni Koolis ja Pirita Majandusgümnaasiumis alates 2004. aastast;

1.8 Äriruumi Kloostrimetsa tee 29 üürilepingu tingimuste täitmine;

1.9 Linnavara ostu- ja müügitingimuste hinna kujunemise metoodika efektiivsus (sealhulgas Harju tn 34, 38, 44, Harju tn 46/Rüütli tn 15, Rüütli tn 7 kinnistud ning endine kinnistu nr 537 (Harju tn 36).;

1.10 Isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise eesmärgipärasus linna ametiasutustes 2005. aastal ja 2006. aasta I poolaastal;

1.11 Tuleohutusnõuete täitmine Tallinna munitsipaalkoolides ja ‑lasteaedades alates 2005.aastast;

1.12 Vene Kultuurikeskuse kapitaalremondiks ettenähtud vahendite kasutamine aastatel 2004-2006;

1.13 Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004-2006;

1.14 Tallinna Linnavolikogu 21.04.2005 otsuse nr 112 „Eelarveliste vahendite kasutamine Iru Hooldekodus alates 2002. aastast“ täitmine.


 

2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees