Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Maamaksumäära kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 23.03.2006 määrus number 20
Jõustumine:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivus:22.06.2011 - 03.02.2013
Märkus: Pealkiri kuni 04.02.2013: Maamaksumäära kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk m 16.06.2011 nr 23, jõustumine 22.06.2011, rakendatakse alates 01.01.2012
Tvk m 25.03.2010 nr 15, jõustumine 01.04.2010
Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009
Tvk m 13.12.2007 nr 46 jõust. 01.01.2008

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

23. märts 2006 nr 20

 

 

Maamaksumäära kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord

 

 

 

Määrus kehtestatakse maa hindamise seaduse § 6 lg 1, maamaksuseaduse § 5 lg-te 1 ja 4, § 7 lg 2 ja § 8 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 22. mai 2001 määruse nr 179 “Maa maksustamishinna arvutamise kord” §-ga 1, rahandusministri 17. jaanuari 2001 määrusega nr 10 “Maamaksuseaduse rakendamise kord” ja 21. detsembri 2000 määrusega nr 112 “Kohalike omavalitsuste poolt Maksu- ja Tolliameti maksu- ja tollikeskusele esitatavate andmete loetelu ning nende esitamise kord” ja Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 43 “Tallinna Linnavaraameti põhimäärus” § 6 lg 1 p-ga 22
(Tvk m 25.03.2010 nr 15, jõustumine 01.04.2010)

 

 

     

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega reguleeritakse Tallinna linna haldusterritooriumil:

1) maamaksumäära kehtestamist;

2) maatüki maksustamishinna arvutamise korda;

3) maamaksu andmete esitamist Maksu- ja Tolliametile;

4) maksustamishinna teatavakstegemist maamaksu subjektile.

§ 2. Maamaksumäära kehtestamine

Maamaksumääraks Tallinnas on 2,5% maa maksustamishinnast aastas.
(Tvk m 16.06.2011 nr 23, jõustumine 22.06.2011, rakendatakse alates 01.01.2012)

§ 3. Maatüki maksustamishinna arvutamine

Maatüki maksustamishinna arvutab kehtivate maa korralise hindamise tulemuste alusel Tallinna Linnavaraamet (edaspidi Linnavaraamet), mis vormistatakse maatüki maksustamishinna aktina.
(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

§ 4. Maatüki maksustamishinna akt

(1) Maatüki maksustamishinna akt on eelhaldusakt Maksu- ja Tolliameti poolt väljastatavale maamaksuteatele.

(2) Maatüki maksustamishinna akt peab sisaldama alljärgnevaid andmeid:

1) maatüki maksustamishinna akti number ja koostamise kuupäev;

2) maatüki aadress või nimetus, pindala ja olemasolul katastritunnus;

3) maamaksu subjekti isikukood/registrinumber, nimi/nimetus, elukoha/asukoha aadress;

4) maakasutuse kood ja omandiosa suurus;

5) hinnatsooni number ja maakasutuse sihtotstarbele või kõlvikule vastav hinnatsooni maksustamishind;

6) maatüki maksustamishinna arvutusvalem;

7) maatüki maksustamishind;

8) akti koostaja ees- ja perekonnanimi ning ametikoht.

§ 5. Andmete esitamine Maksu- ja Tolliametile

(1) Maksustatavate maakasutuste kohta esitab Linnavaraamet Maksu- ja Tolliametile järgmised andmed:
(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

1) maakasutuse kood ning aadress või nimetus;

2) maamaksu subjekti isikukood/registrinumber, nimi/nimetus, elukoha/asukoha aadress;

3) maaomandi liik koos hoonestusõiguse tunnusega;

4) omandiosa suurus;

5) ühtsele maksumäärale vastav maksustatav pindala;

6) haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäärale vastav maksustatav pindala;

7) pindala mõõtühik vastavalt mõõdistamise täpsusele: m2 (M) või ha (H);

8) ühtsele maksumäärale vastav maksustamishind;

9) haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäärale vastav maksustamishind;

10) maamaksuseaduse § 4 lõike 1 punktis 11 ja lõikes 2 nimetatud vabastus;
(Tvk m 25.03.2010 nr 15, jõustumine 01.04.2010)

11) pensionäri maksuvabastuse summa;

12) maa omandamise ja/või võõrandamise kuupäev.
(Tvk m 25.03.2010 nr 15, jõustumine 01.04.2010)

(2) Maamaksu subjekti andmete muudatused ning muud maamaksu arvutamiseks vajalikud muudetud andmed esitab Linnavaraamet Maksu- ja Tolliametile 1. veebruariks.
(Tvk m 25.03.2010 nr 15, jõustumine 01.04.2010)

§ 6. Maatüki maksustamishinna teatavakstegemine

(1) Maamaksukohustuse tekkimisel või maatüki kasutustingimuste ja/või maksustamishinna muutumisel teeb Linnavaraamet uue maksustamishinna maamaksu subjektile teatavaks hiljemalt maamaksuteate väljastamise ajaks.
(Tvk m 05.03.2009 nr 7 jõust. 01.04.2009)

(2) Maatüki maksustamishind tehakse maamaksu subjektile teatavaks maksustamishinna akti kättetoimetamisega.

§ 7. Määruse kehtetuks tunnistamine

Määrusega tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 21. detsembri 2000 määrus nr 63 “Maamaksumäära kehtestamine ja maatüki maksustamishinna arvutamise kord”.

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees