Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna parkimise korraldamise ja kontrolli halduslepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Tiit Siimonile
Tallinna Linnavalitsus 22.03.2006 korraldus number 571
Redaktsiooni kehtivus:22.03.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22.  märts 2006 nr 571-k

 

 

Tallinna parkimise korraldamise ja kontrolli halduslepingu projekti heaks kiitmine ja volituste andmine Tiit Siimon-ile

 

 

 

Halduskoostöö seaduse § 5, § 9, § 10 ja § 13, Liiklusseaduse § 501 lg 3 ja Kohalike maksude seaduse § 14 1lg 2, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr. 9, Tallinna Linnavolikogu 22. septembri 2005 otsuse nr. 230, Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 2005 korralduse nr. 1829 alusel ja kooskõlas Tallinna Transpordiameti juhataja 02.märtsi 2006. käskkirjade 42 ning 43 ja arvestades Riigihangete Ameti 22. märtsi 2006 otsust 46-06/022725, millega jäeti EuroPark Finland OY vaidlustus läbi vaatamata HKS § 13 lg 4 alusel ning advokaadibüroo Aivar Pilv poolt 21. märtsil antud juriidilist arvamust:

 

 

1. Kiita heaks käesoleva korralduse lisas toodud Tallinna linna ja Falck Eesti AS vahel sõlmitava Tallinna parkimise korraldamise ja kontrolli halduslepingu projekt.

2. Volitada Tallinna Transpordiameti juhataja kohusetäitjat Tiit Siimon-it Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Falck Eesti AS-ile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 22. märts 2006

korralduse nr 571-k      

LISA

 

 

 

 

 

 

TALLINNA PARKIMISE KORRALDAMISE JA KONTROLLI HALDUSLEPING

 

Tallinnas                                                                                                             22. märts 2006

1.      LEPINGU POOLED

1.1.Tallinna linn, kes on volitanud Tallinna Transpordiametit reg. nr. 75028252, keda esindab juhataja kohusetäitja Tiit Siimon Tallinna Linnavalitsuse  22. märts 2006.a. korralduse nr    alusel (edaspidi nimetatud "tellija" või  „pool“) ja

 

1.2.Falck Eesti AS reg. nr. 10022095  keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Allan Elerand (edaspidi nimetatud "täitja" või „pool“),

 

sõlmisid käesoleva halduslepingu (edaspidi nimetatud „Leping“) alljärgnevas:

 

2.      LEPINGUS KASUTATAVAD MÕISTED

2.1.Tellija - Tallinna linn, kes täidab Lepingut Tallinna Transpordiameti kaudu;

2.2.Täitja - Falck Eesti AS;

2.3.Tallinna linna valveta tasuline parkimisala - vastavalt õigusaktidele kehtestatud valveta tasuline parkimisala Tallinna linnas. Parkimiskohtade arv valveta tasulises parkimisalas võib muutuda Tellija poolsetest liikluskorralduslikest vajadusest lähtuvalt;

2.4.Parkimise korraldamine - Tallinna linna valveta tasulisel parkimisalale parkimise õigust tõendavate dokumentide müügivõrgu korraldamine;

2.5.Sõiduki teisaldamine - sõiduki erandolukorras ümberpaigutamine Tellija tellimisel liiklusseaduses § 50 lg 3 ja muudel alustel;

2.6.Parkimise õigust tõendav dokument       - üksikpilet, kuukaart, parkimisseadmete ning parkimispileti automaadi pilet, Global System for Mobile Communications (edaspidi GSM) operaatori elektrooniline kinnitus parkimistasu maksmisest parkimiskontrolöri päringule ja Tallinna Linnavalitsuse poolt kehtestatud muud parkimise tasumist ja sellest vabastamist tõendavad dokumendid. GSM vahendusel parkimistasu maksmist vaidluse korral tõendab GSM operaatori kinnitatud väljatrükk parkimistasu maksmisest;

2.7.M-parkimine - GSM mobiilside abil parkimistasu maksmine  ja sissepääsu võimaldamine parkimise aladele;

2.8.Turvalisuse tagamine     - Tellija parkimiskontrolöride ööpäevane turvalisuse tagamine tööülesannete täitmisel;

2.9.Parkimise kontrolli aktsioon - parkimiskontrolli graafikuväline (täiedav) parkimise järelevalve vähemalt 4 korda aastas ja 2 nädalase perioodiga ning vähemalt kahekordse kontrolöride koosseisuga vastavalt täis töökohtade mahule kooskõlastatult Tellijaga;

2.10.                    Parkimise järelevalve - parkimistasu maksmisest vabastamist tõendavate dokumentide kehtivuse kontroll;

2.11.                    Parkimistasu maksmise kontrollimine -  õigusaktidega kehtestatud Tallinna linna valveta tasulisel parkimisalal pargitud mootorsõiduki juhtide poolt parkimistasu kohase maksmise kontroll;

2.12.                    Viivistasu määramine - viivistasu määramise otsuse tegemine liiklusseaduse § 50² toodud juhtudel;

2.13.                    Kontroller - seade millega saab teha GSM võrgu kaudu pakkumise kutse dokumentides nimetatud päringuid;

2.14.                    Parkimistulu      -  parkimise õigust tõendavate dokumentide müügist arvestatav tulu. Parkimistuluna ei arvestata Tallinna Linnavalitsuse poolt parkimise tasumisest vabastamist tõendavate dokumentide ja sooduslubade väljastamisest saadavat tasu;

2.15.                    Täitja tasu - tasu mida tellija maksab täitjale pakkumise kutse dokumentides ja Lepingus toodud teenuste osutamise eest;

2.16.                    Kontrolör - Täitja töötaja, kes teostab kontrolli  Tallinna parkimistasu maksmise üle ja teeb viivistasu otsuseid seadusega ettenähtud juhtudel;

2.17.                    Täiendav kokkulepe - Lepingu tingimusi täpsustav või muutev Lepingu lahutamatu osa, mis vormistatakse kirjalikus vormis Lepingu lisana;

2.18.                    Lepingu dokumendid – Lepingu lahutamatuteks lisadeks on riigihanke „Tallinna parkimise operaatorteenuse tellimine“ (viitenumber 022725) pakkumise kutse dokumendid ja nende lisad ning Täitja poolt esitatud pakkumus täies mahus.

 

3.      HALDUSÜLESANNE

3.1.Lepinguga annab Tellija Täitjale üle haldusülesande. Haldusülesanne hõlmab:

3.1.1.      Tallinna tasulise valveta parkimise alal parkimise õigust tõendavate dokumentide müügivõrgu korraldamist (Lepingu p 7);

3.1.2.      pargitud sõiduki erandolukorras ümberpaigutamist (Lepingu p 8);

3.1.3.      Tallinna Transpordiameti parkimiskontrolöride turvalisuse tagamist (Lepingu p 9);

3.1.4.      parkimise järelevalve korraldamist (Lepingu p 10);

3.1.5.      parkimistasu nõuetekohase maksmise kontrollimist (Lepingu p 10);

3.1.6.      viivistasu määramist (Lepingu p 11).

3.2.Pooled lähtuvad Lepingu sõlmimisel ja täitmisel liiklusseadusest, halduskoostöö seadusest, haldusmenetluse seadusest ning teistest õigusaktidest, samuti riigihanke „Tallinna parkimise operaatorteenuse tellimine“ (viitenumber 022725) pakkumise kutse dokumentidest ja nende lisadest ning Täitja esitatud pakkumise dokumentidest ja lisadest, mis Lepingu dokumentidena kuuluvad Lepingu juurde selle lahutamatu osana.

 

4.      LEPINGU JÕUSTUMINE, TÄHTAEG JA LÕPETAMINE

4.1.Leping jõustub selle allakirjutamisel mõlema poole poolt (v.a. sõidukite teisaldamise teenuse osas, mis algab 01.03.2007) ning lõpeb kõikide teenuste osutamise osas 28.02.2011 ning muus osas kõikide Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel;                        

4.2.Kõik Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema poole poolt kirjalikult määratud tähtajal. Kirjaliku vormi mittejärgimisel on muudatused tühised.

4.3.Lepingu võib ennetähtaegselt lõpetada, kui tulenevalt muutunud õiguslikust või faktilisest olukorrast ei ole poolel objektiivselt võimalik Lepinguga võetud kohustusi täita ning Lepingu muutmine poolte kokkuleppel p 4.2. alusel ei ole võimalik. Lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest teatatakse teisele poolele ette vähemalt 3 (kolm) kalendrikuud.

4.4.Lepingu võib ennetähtaegselt lõpetada, kui tulenevalt muutunud õiguslikust või faktilisest olukorrast ei ole poolel objektiivselt võimalik Lepinguga võetud kohustusi täita. Lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest teatatakse teisele poolele ette vähemalt 6 (kuus) kalendrikuud.

4.5.Tellijal on õigus Leping ennetähtaegselt lõpetada, teatades sellest vähemalt 10  tööpäeva ette, kui:

4.5.1.      täitja on Lepingut või Lepingus sätestatud haldusülesande täitmist reguleerivat muud õigusakti rikkunud korduvalt või oluliselt ja see on põhjustanud olulise kahju kolmandale isikule või tema varale;

4.5.2.      haldusülesande täitmise üle järelevalvava asutuse ettekirjutus on jäetud korduvalt täitmata;

4.5.3.      täitja ei ole kandnud tellijale üle vähemalt igaaastasest garanteeritud parkimistulust 1/12 osa järgneva kuu 10 kuupäevaks;

4.5.4.      Täitja ei ole kandnud Tellijale üle pakkumises garanteeritud igaaastasest parkimistulust vähemalt summas 35 000 000 (kolmkümmend viis miljonit) krooni kalendriaasta jooksul;

4.5.5.      Täitja suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus.

4.6.Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral jätkab haldusülesande täitmist Tellija poolt Tallinna Transpordiamet. Haldusülesande täitmise sujuvaks jätkamiseks ja teenuste järjepidevuse tagamiseks on Tallinna Transpordiametil õigus nõuda Täitja poolt Lepingu täitmise jätkamist täiendavalt kahe kalendrikuu jooksul.

4.7.Lepingu tähtaegsel või ennetähtaegsel lõppemisel on Täitja kohustatud Tellijale osutama igakülgset omapoolset kaasabi haldusülesande täitmise järjepidevuse tagamiseks.

 

5.      TELLIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1.Tellija on õigustatud ja kohustatud teostama järelevalvet haldusülesande täitmise üle. Tellija nimel teostab järelevalvet Tallinna Transpordiamet.

5.2.Tellijal on õigus:

5.2.1.      saada Täitjalt informatsiooni haldusülesande täitmise kohta;

5.2.2.      teha järelevalvet teostava organi kaudu Täitjale kohustuslikke ettekirjutusi haldusülesande seaduslikuks täitmiseks;

5.3.Tellija on kohustatud:

5.3.1.      täitma õigeaegselt ja korrektselt Lepinguga võetud kohustusi;

5.3.2.      andma Täitjale tema kohustuste täitmiseks vajalikku informatsiooni ja juhiseid vastavalt Täitja nõudmisele ja Lepingus sätestatule;

5.3.3.      tasuma Täitjale tehtud töö eest vastavalt Lepingule ning vastavalt Lepingu täiendavatele kokkulepetele;

5.3.4.      hoiduma tegudest, mis kahjustavad teise poole huve ja käesoleva Lepinguga kokkulepitud eesmärke.

 

6.      TÄITJA KOHUSTUSED

6.1.Täitja kohustub:

6.1.1.       täitma õigeaegselt ja kvaliteetselt Lepinguga võetud kohustusi;

6.1.2.      teenuse osutamisel juhinduma Lepingust ja Lepingu täiendavatest kokkulepetest ning kehtivatest õigusaktidest;

6.1.3.      Tellija nõudmisel andma kirjalikke seletusi Lepingu täitmisega seotud küsimustes;

6.1.4.      esindama Täitjat ja Tellijat kõigis lepingu alusel teostatavate ülesannete või toimingutega seotud kohtuvaidlustes omal kulul ning kandma sellega kaasnevad kohtukulud täies mahus iseseisvalt;

6.1.5.      korraldama kontrolöridele nende tööks vajaliku õigusalase väljaõppe ja varustama kontrolörid ühtse vormiriietusega, kooskõlastades vormiriietuse eelnevalt Tellijaga ja tööks vajalike töövahenditega;

6.1.6.      võimaldama Lepingu kehtivuse ajal ja kolme aasta jooksul pärast Lepingu lõppemist Tallinna linna pädevate asutuste esindajatel teostada kontrolli Täitja kohustuste täitmise üle, s.h võimaldama tutvuda Lepingu täitmisega seotud kõikide dokumentidega;

6.1.7.      esitama tellijale iga-aastaselt täitja majandusaasta aruanded hiljemalt majandusaastale järgneva aasta 30. juuniks.

6.1.8.      võtma tarvitusele vajalikud meetmed dokumente säilitamiseks oma ametiruumides Lepingu kehtivuse ajal vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja pärast lepingu lõppemist andma need Tellijale üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga;

6.1.9.      tagama vähemalt ühe klienditeenindussaali kaebuste ja vaiete vastuvõtmiseks, asukohaga Tallinna linna valveta tasulisel parkimisalal kogu Lepingu täitmise ajaks.

6.1.10.  tagama kõik haldusülesande täitmiseks vajalikud ressursid.

 

7.      TÄITJA KOHUSTUSED TALLINNA TASULISE VALVETA PARKIMISE ALALE PARKIMISE ÕIGUST TÕENDAVATE DOKUMENTIDE MÜÜGIVÕRGU KORRALDAMISES

7.1.Täitja on kohustatud korraldama parkimise õigust tõendavate dokumentide müügivõrgu vähemalt 160-nes erinevas müügikohas s.h. vähemalt 2 parkimiskaartide müügikohta ning 25 parkimispiletiautomaati. Täitja tagab parkimise õigust tõendavate dokumentide müügiloleku kõikides müügikohtades piisava varustamisega ning nende mõistliku kättesaadavuse parkijaile kogu tasulise parkimise alal.

7.2.Täitja on kohustatud tagama 25 parkimispileti müügiautomaadi paigaldamise ning töötamise, mis vastavad vähemalt järgmistele kriteeriumitele:

7.2.1.      müntidega ja kupüüridega tasumise võimalus;

7.2.2.      töötavad eesti kroonidega ja on ümber seadistatavad eurodele.

7.3.Täitja tagab parkimise õigust tõendavate dokumentide müügiloleku ja kättesaadavuse.

7.4.Täitja on kohustatud välistama võltsitud parkimise õigust tõendavate dokumentide müügile sattumise ning müümise. Võltsitud parkimise õigust tõendavate dokumentide müügile sattumisel tegema kõik endast oleneva nende müügilt kõrvaldamiseks.

7.5.Täitja esitab parkimise õigust tõendavate dokumentide trükkimiseks taotluse Tellijale 1 kuu enne vajadust.

7.6.Tellija annab trükitud parkimise õigust tõendavad dokumendid Täitjale üle vastava aktiga.

7.7.Täitja tagab kogu müügivõrgus vähemalt kolme kuu realisatsiooni mahus ja kogu nomenklatuuris parkimise õigust tõendavate dokumentide olemasolu ning säilitab vajaliku realisatsiooni varu.

7.8.Täitja tagab parkimise õigust tõendavate dokumentide säilimise parkimise õigust tõendavate dokumentide nominaalväärtuses ning välistab nende sattumise kolmandate isikute õigusvastasesse valdusesse;

7.9.Täitja peab täpset numbrilist arvestust ja esitab igakuuliselt nomenklatuurselt aruandega parkimise õigust tõendavate dokumentide jäägi ja realisatsiooni kohta.

7.10.                    Trükitud parkimise õigust tõendavad dokumendid tunnistatakse praagiks kahepoolse allkirjastatud akti alusel. Trükitud praak parkimise õigust tõendavad dokumendid on Täitja kohustatud tagasi võtma;

7.11.                    Müügi käigus rikutud parkimise õigust tõendavate dokumentide tagastamine Tellijale toimub alates rikkumise avastamisest 5 tööpäeva jooksul Täitja kulul ja Tellija poolt määratud kohas komisjoni poolt koostatud aktiga. Hilisemaid pretensioone ei aktsepteerita. Müügi käigus rikutud parkimise õigust tõendavate dokumentide osas kannab vastutust Täitja dokumentide müügihinna nominaalväärtuses.

7.12.                    Täitja tagab Tellijale viivitamatu kontrolli võimaluse kõiki liiki parkimise õigust tõendavate dokumentide üle koos oma esindajaga.

7.13.                    Täitja kohustub koostama ja levitama informatsiooni parkimise ja selle eest tasumise võimaluste kohta parkijaile omal kulul ning Tellija poolt nõutavas mahus.

7.14.                    Täitja teostab parkimise kohtade täituvuse uuringuid ja teeb sellest analüüse ning esitab need iga järgneva  kuu 10. kuupäevaks Tellijale.

7.15.                    Täitja esitab Tellijale parkimise õigust tõendavate dokumentide kuu müügiaruande iga järgneva kuu  10. kuupäevaks.

7.16.                    Täitja tasub Tellijale iga järgneva kuu 10. kuupäevaks eelmise kuu jooksul parkimise õigust tõendavate dokumentide realiseerimisest saadud summa täies mahus.

7.17.                    Mobiilside kaudu parkimistasu maksmise võimaldamisel kohustub täitja:

7.17.1.  tagama M-parkimise häireteta kasutamise võimaluse vähemalt 3-es Tallinnas seaduslikult tegutsevas avalikult kasutatavas GSM mobiiltelefonivõrgus;

7.17.2.  tagama omal kulul mobiilside kaudu parkimistasu maksmise kontrollimiseks vähemalt 12 vastava kontrolleri olemasolu ning parkimistasu maksmise kontrollimise aktsiooni ajaks vähemalt 24 vastava kontrolleri olemasolu;

7.17.3.  tagama häireteta ülemineku M-parkimise teenuse kasutamisel Lepingu jõustumisest alates;

7.17.4.  pidevalt informeerima avalikkust M- parkimise võimalusest;

7.17.5.  väljastama  M- parkijaile vastavad tunnuskleebised tasuta;

7.17.6.  arendama ja laiendama M-parkimist ning muutma seda parkijaile mugavamaks.

7.18.                    Täitja tasub Tellijale iga järgneva kuu 10-ndaks kuupäevaks eelmise kuu jooksul m-parkimisest arvestatud kogu summa;

7.19.                    Täitja peab tagama kogu Lepingu kehtivuse ajal ning 3 aastat pärast Lepingu lõppemist parkimisalase statistika ja aruandluse korraldamiseks ja andmete esitamiseks Tellijale vastava arvuti programmi töötamise, mis võimaldab esitada Tellijale elektrooniliselt nõutud ja vajalikul tasemel järgnevat:

7.19.1.  müügiaruandeid parkimisõigust tõendavate dokumentide üle;

7.19.2.  aruandeid eelmisel kuul määratud viivistasu otsuste kohta;

7.19.3.  ligipääsu interneti vahendusel Tellijal, mis võimaldab:

7.19.4.  ülevaadet kõikidest koostatud viivistasu otsustest, mis on sisestatud andmebaasi;

7.19.5.  vaadata viivistasu otsuste laekumisi ja tühistamisi s.h. kuupäevaliselt;

7.19.6.  andmebaasi otsingumootori abil otsida viivistasu otsust selle numbri järgi.

7.20.                    Täitja peab tagama täitja kulul m-parkimist vahendavatelt GSM võrkude omanikelt võimaluse teostada nende GSM võrkudes ka Tellijale:

7.20.1.  m-parkimise parkimistasu maksmise kontrolli;

7.20.2.  parkimiskaartide kehtivuse kontrolli;

7.20.3.  kutsuda kohale tasuta turvateenuse osutaja;

7.20.4.  võimalust kasutada täitja andmebaase;

7.20.5.  sissepääsu parkimisaladele m-parkimise vahendusel täitja kulul.

 

8.      TÄITJA KOHUSTUSED PARGITUD SÕIDUKI ERANDOLUKORRAS ÜMBERPAIGUTAMISEL

8.1.Täitja kohustub õigusaktides toodud alustel Tallinna linnas sõidukeid valvega hoiukohta ümber paigutama selleks volitusi omava Tellija ametniku taotlusel;

8.2.Täitja kohustub ööpäevaringse valmidusega alustama hiljemalt 20 minuti jooksul, alates sõidukeid ümber paigutama volitatud ametniku tellimisest sõiduki ümberpaigutamist;

8.3.Täitja peab tagama kõik vajalikud vahendid, mis võimaldavad ümber paigutada kõiki sõidukeid, kaasaarvatud kahe veoteljega ja automaatkäigukastiga sõidukeid ilma neid kahjustamata ja nende uksi avamata;

8.4.Täitja organiseerib tellija tellimisel sõidukite ümberpaigutamise ja hoidmise teenust Tallinna linnas. Teenus sisaldab ümberpaigutamisele suunatud sõidukite ümberpaigutamise ja hoidmise organiseerimist kuni sõiduki tagastamiseni sõiduki seaduslikule kasutajale, omanikule või valdajale;

8.5.Täitja kohustub tagama tasuta tellija töötajaile ümberpaigutatud sõidukite hoiukohas töökoha koos tööks vajaliku tasuta interneti püsiühendust omava arvuti ja telefoni kasutamise võimalusega;

8.6.Ümberpaigutatud sõidukite hoiukohas peab olema minimaalselt:

8.6.1.      teisaldatud autode hoidmiseks eraldatud ala;

8.6.2.      sanitaartingimustele vastav ruum, kus on lisaks parklatöötajale töökoht ka tellija parkimiskontrolörile;

8.6.3.      kliendil sularahaga ja sularahata arvlemise võimalus;

8.6.4.      Tellija parkimiskontrolöridel interneti tasuta kasutamise võimalus ning telefoni vahendusel tasuta Tellija korrapidajaga sidepidamise võimalus;

8.6.5.      raadiosidevahend side pidamiseks teisaldusautode ja Tellija kontrolöridega;

8.6.6.      digitaalfotokaamerate olemasolu igas teisaldusautos.

8.7.Täitja vastutab täielikult ümberpaigutamisel tekkinud kõikide kahjude eest.

8.8.Täitja esitab igal kuul Tellijale aruande ümberpaigutatud sõidukitest ning seoses sellega esitatud pretensioonidest ja nõuetest.

8.9.Täitja saab ümberpaigutamise tasu vastavalt õigusaktides ettenähtud korras ning nõuab iseseisvalt sisse tasumata summad võlgnikelt.

8.10.                    Täitjal puudub õigus ümberpaigutamise ja valvega seotud tasu saada, kui ümberpaigutamise ja valve tasu kuulub tagastamisele.

8.11.                    Täitja tagab politsei informeerituse ümberpaigutatud sõidukitest.

 

  1. TÄITJA KOHUSTUSED TELLIJA PARKIMISKONTROLÖRIDE TURVALISUSE TAGAMISEL

9.1.Täitja tagab Tellija kontrolöride turvalisuse ööpäevaringselt ja   võimaluse helistada Täitja kulul mobiiltelefoniga turvalisuse tagaja numbrile ja varustama raadiosidega (5 seadet Tellija kontrolöride) side pidamiseks parkla, Tellija parkimiskontrolöride, teisaldusauto (ümberpaigutamise sõiduk) ja turvalisuse tagajaga.

 

  1. TÄITJA KOHUSTUSED PARKIMISE JÄRELEVALVE KORRALDAMISEL JA PARKIMISTASU MAKSMISE KONTROLLIMISEL TASULISEL VALVETA PARKIMISALAL

10.1.                    Täitja kohustub kontrollima parkimistasu kohast maksmist Tallinna linnas tasulisel valveta parkimisalal ja parkimistasu maksmisest vabastamise dokumentide kehtivust.

10.2.                    Täitja koostab parkimiskontrolli marsruute, kontrolöride tööajagraafikuid ja tööplaane ning muudab neid vastavalt olukorrale ja esitab kõik eelnimetatu Tellijale kooskõlastamiseks.

10.3.        Täitja on kohustatud korraldama kontrolöride töögraafiku ja sellest kinnipidamise selliselt, et on tagatud efektiivne kontroll ja parkimistasu laekumine, rakendades selleks tööl vähemalt 12 täistöökohaga kontrolöri. Graafikud kooskõlastatakse tellijaga.

10.4.        Täitja on kohustatud teostama ühe kalendriaasta jooksul vähemalt  4 spetsiaalset 8 tunni pikkust parkimistasu kohase maksmise kontrollimise aktsiooni kahekordse parkimiskontrolöride arvuga.

10.5.        Täitja garanteerib võimaluse tagada parkimiskontrolöride arvu suurenemise suhtes 1 kontrolör 400-le parkimiskohale tellija taotlusel.

 

  1. TÄITJA KOHUSTUSED VIIVISTASU MÄÄRAMISEL

11.1.                    Täitja määrab tasulisel valveta parkimisalal õigusvastaselt parkimistasu maksmata jätmise korral seaduses ettenähtud korda järgides viivistasu otsuseid.

11.2.                    Täitja tagab Tellijale viivistasu otsuste andmebaasi vaatlemise reaalajas elektroonilises andmebaasis sisalduvale infole ning sealt vahetu võimaluse teostada elektrooniliselt raamatupidamislike kandeid.

11.3.                    Täitja kohustub esitama  Tellijale elektrooniliselt jooksvalt igal tööpäeval kella 11.00-ks (esmaspäeviti ka kolme eelmise päeva andmed) aruande eelmisel päeval kontrollitute ja määratud viivistasu otsuste arvu ja summa kohta. Aruannete vormi ja sisu kooskõlastavad pooled jooksvalt.

11.4.                    Täitja kohustub esitama Tellijale teostatud teenuse kohta kuuaruande elektrooniliselt hiljemalt järgneva kuu 5.kuupäevaks. Kuuaruanne peab sisaldama Lepingus osutatud teenuste statistilisi andmeid.

11.5.                    Täitja kohustub vaide esitamisel viivistasu otsuse peale, esitama Tellija nõudmisel viivitamata, kuid mitte hiljem kui 7 tööpäeva jooksul, järgmised dokumendid:

11.5.1.  viivistasu otsuse koopia;

11.5.2.  täitja põhjendatud seisukoht viivistasu otsuse peale esitatud vaide lahendamise kohta.

11.6. Täitja tagab enda esindaja osalemise tellija poolt moodustatud viivistasu otsustele esitatud märgukirjade ja selgitustaotluste läbivaatamise ja lahendamise komisjoni töös, mille käigus vaadatakse läbi ja lahendatakse kodanike parkimise ja sõidukite ümberpaigutamise teemalisi avaldusi (komisjon töötab vähemalt 1 kord nädalas).

11.7 Täitja tagab seaduses ettenähtud tingimustele vastava esindaja vaidlustes viivistasude ja parkimistasudega seonduvates vaidlustes kohtumenetlustes Täitja kulul. Samuti kohustub Täitja tagama vajadusel viivistasu määranud kontrolöri osavõtu kohtuistungitest;

11.8 Täitja saadab Tellija poolt vormistatud tasumata viivistasu nõuded täitmiseks kohtutäiturile seaduses ettenähtud korras.

 

  1. POOLTE VASTUTUS

12.1.                    Rahaliste kohustuste täitmisega viivitamisel kohustub viivitanud pool tasuma viivist viivitatud summadelt Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatava viimase  intressimäära mahus, millele lisandub 0,1% päevas.

12.2.                    Lisaks Lepingu p-s 12.1. sätestatule, kohustub rahaliste kohustuste täitmisega viivitamisel viivitanud pool tasuma ühekordset leppetrahvi iga viivituse eest 100 000 krooni suuruses summas.

12.3.                    Pooled ei kanna vastutust juhul, kui Lepingus toodud kontrollteenustest mõni muutub osaliselt või täielikult seadusega vastuolus olevaks. Sellisel juhul tehakse Lepingusse vastavad muudatused ja vähendatakse vastavalt Poolte kohustuste mahtu.

12.4.                    Pool ei vastuta teise poole ees ning ei kanna kohustust hüvitada tekkinud kahju, kui Lepingu mittekohane täitmine tuleneb teise poole poolt Lepingu mittekohasest täitmisest.

12.5.                    Täitja on kohustatud Tellijale hüvitama kahju, mis tekib seoses viivistasu otsuse tühistamise või vaide rahuldamise tõttu, kui viivistasu otsuse tühistamine või vaide rahuldamine on põhjuslikus seoses Lepingu tingimuste rikkumisega täitja poolt. Kahju all mõistavad pooled tellijalt menetlusaluste isikute kasuks väljamõistetud õigusabi kulusid ning muid kulutusi, mis Tellija kandis või on kohustatud kandma seoses kõnealuse viivistasu otsuse vaidlustamiseks esitatud kaebuse või vaide menetlemisega;

12.6.                    Parkimistulu (kogu laekunud parkimistulu, kuid mitte vähem kui 1/12 osas igas kalendrikuus garanteeritud vähimast aasta tulust) mittetähtaegsel ülekandmisel või pakkumises vähima garanteeritud parkimistulu mittetagamisel aastas makstakse Tellijale viivitamatult välja Tellija poolt pakkumisele lisatud garantiikirjaga tagatud 6 000 000 krooni täies mahus. Juhul kui aasta lõikes esineb mõnes kuus parkimistulu ülelaekumisi, tasaarveldatakse selle arvelt alalaekunud kuude summade osa aasta lõpus.

12.7.                    Täitja maksab tellija kasuks alates 1 tunnisest viivitusest M-parkimise kasutushäire tekkimisest M-parkimise täieliku taastumiseni leppetrahvi samal kellaajal keskmise M-parkimise tulu arvestuse kohaselt.

12.8.                    Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist pooled Lepingu sõlmimisel ette ei näinud ega võinud ette näha ja seda asjaolu ei saanud pooled mõjutada (vääramatu jõud). Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele poolele või tema esindajatele.

 

  1. TEENUSTASU JA ARVELDUSTE KORD

13.1. Täitja kohustub tagama Tellijale minimaalselt parkimistulu igal kalendriaastal sõltumata tegelikust parkimistulust lepingu kehtivuse ajal lähtudes aasta arvestuses järgmistest summadest:

13.1.1.  2006.a 38 000 000 krooni;

13.1.2.  2007.a 40 000 000 krooni;

13.1.3.  2008.a 43 000 000 krooni;

13.1.4.  2009.a 44 000 000 krooni;

13.1.5.  2010.a 47 000 000 krooni;

13.1.6.  2011.a 49 000 000 krooni.

13.2.      Parkimistulu tagamine toimub igal aastal, iga kalendrikuu kaupa. Täitja kannab Tellija arveldusarvele SEB Eesti Ühispangas 10 22 00 28 91 70 13 üle iga kalendrikuu 10. kuupäevaks vähemalt 1/12 summa mahus igaaastasest kogu summast.

13.3.      Parkimistulu laekumisel enam kui punktides 13.1.1 kuni 13.1.6 nimetatud summas, kannab Täitja kogu laekunud summa Tellijale üle iga kalendrikuu 10. kuupäevaks.

13.4.      Juhul kui 1/12 parkimistulu tagamisel igakuiselt mõne kuu parkimistulu ületab 1/12 suuruse osa aasta parkimistulust, tasaarveldatakse 1/12 alalaekunud kuude parkimistulu üle laekunud kuude summadest kalendriaasta lõpus.

13.5.      Parkimistulu ülelaekumisel kalendriaastal arvestatakse peale vähem laekunud kuude tasaarveldamist alles jäänud parkimistulu Tellija parkimistuluks, millelt tasutakse Täitjale teenustasu vastavalt punktile 13.7.

13.6.      Parkimistulu tasaarveldamine toimub üksnes ühe aasta lõikes ning eelmise aasta enamlaekunud parkimistulu järgmisel aastal ei arvestata.

13.7.      Tellija tasub Täitjale tema poolt näidatud arveldusarvele igakuiselt laekunud parkimistulust  20. kuupäevaks teenustasu, mis moodustub protsendina Tellijale 10. kuupäevaks laekunud kogu parkimistulust ilma käibemaksuta järgnevalt aastatel:

13.7.1.  2006.a 32,0 %

13.7.2.  2007.a 34,0%

13.7.3.  2008.a 28,0%

13.7.4.  2009.a 28,0%

13.7.5.  2010.a 26,0%

13.7.6.  2011.a 25,0%

13.8.      Rahalised kohustused, mille täitmise tähtpäeva ei ole määratud, tuleb täita 7 (seitsme) päeva jooksul vastava nõude saamise päevast arvates.

13.9.      Viivistasu laekub otse Tellija arvele ning sellest Täitjale tasu ei maksta.

 

14.            TEAVITAMINE

14.1.Ühe poole poolt teisele poolele saadetavad Lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikus vormis, välja arvatud juhtudel, kui teade on informatiivse iseloomuga, mille edastamisel teisele poolele ei ole õiguslikke tagajärgi.

14.2.Informatiivset teadet võib edastada telefoni või faksi teel või elektrooniliselt.

 

15.      VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

15.1.Kõik vaidlused, mis tekivad poolte vahel seoses Lepingu ja selle täiendavate kokkulepete täitmise, muutmise või lõpetamisega, lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised tulemusi ei anna, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras. Kohtuvaidlused kuuluvad lahendamisel Tallinna Halduskohtus.

 

16.      MUUD TINGIMUSED

16.1.Alltöövõtjate kasutamine on lubatud ainult tellija eelneval kirjalikul nõusolekul. Alltöövõtjate kasutamisel peab täitja esitama andmed alltöövõtjate poolt teostatavate tööde iseloomu ja mahu kohta. Lepingu täitmise perioodil võib täitja allhanget või alltöövõttu teostavaid ettevõtteid vahetada ainult tellija eelneval kirjalikul nõusolekul. Alltöövõtjate poolt teostatavate tööde osas kannab tellija ees vastutust täitja.

16.2.Juhul, kui Lepingu p-s 11 nimetatud haldusülesande täitmine osutub tellijast ja täitjast sõltumatutel asjaoludel kehtiva seadusega vastuolus olevaks, arvatakse see haldusülesanne Lepingust välja ning vähendatakse Lepingu alusel osutatavate teenuste mahtu ja tasu Lepingust välja arvatud haldusülesande osas. Nimetatud olukorra tekkimisel aktsepteerivad pooled vastavat Lepingu muudatust ja neil ei ole õigus keelduda vastavasisulise muudatuse viivitamatust kirjalikust vormistamisest.

16.3.Lepingu täiendavates kokkulepete sõlmimisel lähtutakse kokkuleppe sõlmimise hetke olukorrast ja andmetest. Olukorra muutmisel (s.h. parkimisala olulisel laienemisel või vähenemisel) vaadatakse Leping ja selle täiendavad kokkulepped Lepingupoolte poolt uuesti üle ning vajadusel sõlmitakse täiendavad kokkulepped.

 

17.      LÕPPSÄTTED

17.1.Käesolev Leping on vormistatud kahes (2) identset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest Tellija esindaja saab ühe eksemplari ning Täitja saab ühe eksemplari.

 

18.      POOLTE KONTAKTANDMED

18.1.Tellija kontaktandmed on:

Tallinna Transpordiamet

registrikood: 75028252

Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn

telefon: 640 4618  

faks: 649 4617

e-mail: tta@tallinnlv.ee

 

 

18.2.Täitja kontaktandmed on:

Falck Eesti AS

reg. nr. 10022095 

Tammsaare tee 25

11314 Tallinna

Telefon 6511700

Faks 6511701

e-mail: kristjan@falck.ee

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär