Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
22.03.2006- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava koostöölepingu ja finantseerimislepingu ning Tallinna linna, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Harju Maavalitsuse vahel sõlmitava koostöölepingu projektide
Tallinna Linnavalitsus 22.03.2006 korraldus number 554
Redaktsiooni kehtivus:22.03.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. märts 2006 nr 554-k

 

 

Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava koostöölepingu ja finantseerimislepingu ning Tallinna linna, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Harju Maavalitsuse vahel sõlmitava koostöölepingu projektide heakskiitmine ning volituste andmine Jaanus Mutlile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punktiga 2:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud:

1.1 Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava koostöölepingu projekt (lisa 1);

1.2 Tallinna linna ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava finantseerimislepingu projekt (lisa 2);

1.3 Tallinna linna, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Harju Maavalitsuse vahel sõlmitava koostöölepingu projekt (lisa 3).

2. Volitada abilinnapead Jaanus Mutlit Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingutele.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele ja Harju Maavalitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 22. märtsi 2006

korralduse nr 554-k      

LISA 1

 

Koostööleping

 

 

 

Tallinnas, “  “. märtsil 2006

 

Tallinna linn (edaspidi “Eksponent“), mida esindab Tallinna Linnavalitsuse   märtsi 2006 korralduse nr    alusel Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli

ja

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi “EAS“), registrikood 90006006, asukoht Liivalaia tn 13/15, Tallinn 10118, mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige Ülari Alamets,

 

edaspidi eraldi nimetatud ka Pool või koos Pooled,

 

võttes arvesse asjaolu, et Eksponent soovib osaleda messidel:

 • „VAKANTIEBEURS 2006“, mis toimub Hollandis Utrechtis;
 • „REISELIV 2006“, mis toimub Norras Oslos;
 • „MATKA 2006“, mis toimub Soomes Helsingis;
 • „ITB 2006“, mis toimub Saksamaal Berliinis;
 • „TUR 2006“, mis toimub Rootsis Göteborgis;
 • „MITT 2006“, mis toimub Venemaal Moskvas;
 • „IMEX 2006“, mis toimub Saksamaal Frankfurdis.

(edaspidi “Mess“),

 

ning rahalised vahendid Messidel osalemiseks on ette nähtud Tallinna Ettevõtlusametile Tallinna linna 2006. aasta eelarves,

 

sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi “Leping“) alljärgnevatel tingimustel:

 

Pooled lepivad kokku, et Tallinna linna nimel teostab kõiki Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi Tallinna Ettevõtlusamet.

 

1.      LEPINGU DOKUMENDID

 

1.1.   Käesoleva Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust ja Lepingu lisadest, milles lepitakse  kokku Lepingu sõlmimise ajal ja pärast Lepingu sõlmimist ning mis on Lepingu lahutamatuteks osadeks.

1.2.   Lepingu sõlmimisel on Lepingule lisatud järgmised Lisad:

1.2.1.      Lisa  – Turismimesside kodukorra põhimõtted.

 

2.      MÕISTED, LEPINGU EESMÄRK JA OBJEKT

 

2.1.   Lepingus on suure algustähega kirjutatud sõnu ja mõisteid kasutatud alljärgnevas                                                          tähenduses, välja arvatud juhtudel, kui  kontekstist tuleneb teisiti:

2.1.1.      Mess – kolmanda(te) isiku(te) poolt väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi korraldatud välisnäitus, kus EAS osaleb Messi korraldajaga sõlmitud lepingu alusel;

2.1.2.      Eesti ühispind – EAS-i poolt korraldajatelt tellitud ja kujundatud Messi pind;

2.1.3.      Eksponent – ettevõtja või organisatsioon, kes soovib osaleda Messil Eesti ühispinnal Messi kogu aja jooksul (Täiseksponent) või poole toimumisaja jooksul (Osaeksponent);

2.1.4.      Erieksponent – Täiseksponent, kes soovib osaleda Messil selgelt piiritletud ja võimaluse korral tema erisoove arvestades kujundatud Eesti ühispinna osal (Eripinnal);

2.1.5.      Kaaseksponent – ettevõtja või organisatsioon, kes kasutab Eksponendi töökohta/-letti Eksponendiga sõlmitud lepingu alusel. Kaaseksponente käsitletakse Eksponendi osana ja nendele ei laiene eraldi Eksponendi õigused;

2.1.6.      Messil osalemine – Eksponendi osalemine Messil Eesti ühispinnal Lepingu alusel;

2.1.7.      Töökoht/-lett – Eksponendile tööks ettenähtud kindlaksmääratud Eesti ühispinna füüsiline osa;

2.1.8.      Akrediteering – Messi korraldaja poolt kindlaksmääratud dokument või dokumentide kogum, mis annab Eksponendi esindaja(te)le õiguse viibida Messi territooriumil ja töötada seal Messi korraldaja poolt kehtestatud tingimustel;

2.1.9.      Messipääse – Messi korraldaja poolt kindlaksmääratud dokument, mis annab Eksponendi esindaja(te)le õiguse viibida Messi territooriumil Messi korraldaja poolt kehtestatud tingimustel ja kellaaegadel;

2.1.10. Reklaammaterjalid – Eksponendi poolt EAS-i vahendusel Messile saadetavad trükised;

2.1.11 Lisateenused – Messi korraldaja poolt lisatasu eest pakutavad ja EAS-i poolt   vahendatavad teenused (sh reklaami-, side- ja muud teenused) ning Eksponendile EAS-i poolt kehtestatud tasuta piirmäära ületavad Akrediteeringud ja Messipääsmed.

2.2.   Lepingu eesmärk on kindlaks määrata Poolte vastastikused õigused ja kohustused seoses Messil osalemisega.

2.3.   EAS kohustub võimaldama Lepingus sätestatud tingimustel Eksponendil osaleda Messil, Eksponent on kohustatud tasuma Messil osalemise eest ja esitlema Messil oma tooteid/teenuseid.

 

3.      ARVELDUSTE KORD

 

3.1.Eksponent osaleb messidel:

3.1.1.      „VAKANTIEBEURS 2006“ Täiseksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas 18 000 (kaheksateist tuhat) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.2.      „REISELIV 2006“ Osaeksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas 8 500 (kaheksa tuhat viissada) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.3.      „MATKA 2006“ Erieksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas 33 848 (kolmkümmend kolm tuhat kaheksasada nelikümmend kaheksa) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.4.      „ITB 2006“ Osaeksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas 17 106 (seitseteist tuhat ükssada kuus) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.5.      „TUR 2006“ Osaeksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas  13 685 (kolmteist tuhat kuussada kaheksakümmend viis) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.6.      „MITT 2006“ Osaeksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas  18 852 (kaheksateist tuhat kaheksasada viiskümmend kaks) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele;

3.1.7.      „IMEX 2006“ Osaeksponendina ning tasub EAS-ile Messil osalemise eest summas 18 328 (kaheksateist tuhat kolmsada kakskümmend kaheksa) Eesti krooni, millele lisandub käibemaks 18% vastavalt EAS-i poolt esitatavale arvele.

3.2.Eelnimetatud tasud sisaldavad ühe Eksponendi esindaja(te) Akrediteeringut, ehitatud Töökoha/-leti ning läbirääkimiste- ja tagaruumi kasutamise võimalust Messi toimumisaja jooksul vastavalt Lepingu Lisale, samuti muid Messi korraldaja poolt Eksponendile ettenähtud toodete/teenuste kasutamist.

3.3.Eksponent tasub EAS-ile Lepingu punktis 3.2 nimetamata tellitud Lisateenuste eest vastavalt EAS-i poolt esitatud arvele.

 

 

 

4.      POOLTE KOHUSTUSED

 

4.1.    EAS kohustub:

4.1.1.      andma Eksponendile õigeaegselt informatsiooni Messi toimumiskoha ja -aja, Eesti ühispinna asukoha, kujunduse ning Messi korraldaja poolt pakutavate Lisateenuste kohta;

4.1.2.      korraldama hiljemalt 3 (kolm) nädalat enne Messi algust Eksponentide koosoleku, Töökohtade/-lettide loosimise ja edastama infot selle kohta Eksponendile;

4.1.3.      tutvustama Eksponentide koosolekul Messi kodukorda ja Eesti ühispinna kujundust;

4.1.4.      võimaldama Eksponendil kasutada Eesti ühispinnal asuvat Töökohta/-letti ning läbirääkimiste- ja tagaruumi Messi toimumisaja jooksul vastavalt Lepingu Lisale;

4.1.5.      võimaldama Eksponendil tasuta lähetada Messile Reklaammaterjale. EAS garanteerib Reklaammaterjalide oma kulul tollimise, transpordi Messi toimumiskohta ja eksponeerimise reklaamalusel Messi toimumisaja vältel. Reklaammaterjalide maksimaalne kogus on  8 (kaheksa) A4 formaadis kasti.

 

4.2.   Eksponent kohustub:

4.2.1.      tasuma EAS-ile Poolte poolt kokkulepitud kuupäevaks Messil osalemise ja tellitud Lisateenuste eest;

4.2.2.      esitama EAS-ile Poolte poolt kokkulepitud kuupäevaks akrediteeringute tellimiseks vajaliku informatsiooni Eksponendi esindaja(te) kohta;

4.2.3.      esitama EAS-ile Poolte poolt kokkulepitud kuupäevaks Eesti ühispinna kujundamiseks vajaliku informatsiooni Eksponendi kohta;

4.2.4.      esitama EAS-ile Poolte poolt kokkulepitud kuupäevaks andmed ametliku messikataloogi jaoks vastavalt nõutud vormile;

4.2.5.      esitama EAS-ile Poolte poolt kokkulepitud kuupäevaks Messile saadetavate Reklaammaterjalide nimekirja ja koguse;

4.2.6.      toimetama Messile saadetavad Reklaammaterjalid EAS-i poolt määratud kohta oma kulul Poolte poolt kokkulepitud kuupäevaks;

4.2.7.      järgima Messil osalemise tingimusi, mis on kehtestatud Messi korraldaja ja EAS-i poolt;

4.2.8.      kasutama Eesti ühispinda, selle juurde kuuluvaid Reklaammaterjale ja teenindust sihipäraselt ja heaperemehelikult vastavalt Lepingu Lisale kogu Messi toimumisaja jooksul;

4.2.9.      täitma ja edastama Messi kohta koostatud tagasisideankeedi EAS-ile 14 (neljateistkümne) päeva jooksul arvates Messi lõppemisest;

4.2.10.  teavitama Kaaseksponente Lepingu Lisaks olevast dokumendist “Turismimesside kodukorra põhimõtted“ ja tagama sellest kinnipidamise Kaaseksponentide poolt.

 

5.      POOLTE ÕIGUSED

 

5.1.    EAS-il on õigus:

5.1.1.      rakendada leppetrahve, kui Eksponent rikub Lepingus ja/või Lepingu Lisas  sätestatud tingimusi, alljärgnevatel tingimustel ja määrades:

5.1.1.1.Juhul, kui Eksponent lahkub enne Messi lõppu oma Töökohalt/-letist, va lahkumine mõjuval põhjusel kooskõlas Lepingu Lisa 1 punktides 3 ja 13 sätestatud tingimustega, on EAS-il õigus rakendada leppetrahvi summas 3 600 (kolm tuhat kuussada) Eesti krooni iga Messi lõppemisest puudujääva tunni eest.

5.1.1.2.Juhul, kui Eksponent võimaldab kasutada Eesti ühispinda kolmandatel isikutel (mitteeksponentidel), välja arvatud Kaaseksponentidel, kuni 1 (ühe) tunni ulatuses Messi toimumisajast, on EAS-il õigus rakendada leppetrahvi summas 4 700 (neli tuhat seitsesada) Eesti krooni.

5.1.1.3. Juhul, kui Eksponent võimaldab kasutada Eesti ühispinda kolmandatel isikutel (mitteeksponentidel), välja arvatud Kaaseksponentidel, üle 1 (ühe) tunni Messi toimumisajast, on EAS-il õigus rakendada leppetrahvi summas 15 700 (viisteist tuhat seitsesada) Eesti krooni.

5.1.1.4.Juhul, kui Eksponent rikub Lepingu Lisa punkte 6 ja 15 on EAS-il õigus rakendada leppetrahvi summas 4 700 (neli tuhat seitsesada) Eesti krooni.

5.1.1.5.Juhul, kui Eksponent rikub Messi korraldaja poolt sätestatud Messil osalemise tingimusi, kohustub Eksponent tasuma leppetrahvi Messi korraldaja poolt sätestatud tingimustel ja suuruses.

5.1.2.      igal ajal Leping üles öelda või Lepingust taganeda, kui Eksponent ei täida nõuetekohaselt oma lepingulisi kohustusi, teatades sellest Eksponendile kirjalikult ette vähemalt 7 (seitse) kalendripäeva.

 

5.2.   Eksponendil on õigus:

5.2.1.      Leping igal ajal üles öelda või Lepingust taganeda, teatades sellest EAS-ile kirjalikult ette vähemalt 7 (seitse) kalendripäeva.

5.2.2.      EAS-i eelneval nõusolekul kaasata oma Töökohta/-letti Kaaseksponente, jäädes ise EAS-i ees vastutavaks lepinguliste kohustuste täitmisel.

 

6.      ERITINGIMUSED

 

6.1.   Eksponendi poolt tasutud Messil osalemise tasu ja tasu Eksponendi poolt tellitud Lisateenuste eest tagastamisele ei kuulu ning jääb EAS-ile tehtud kulude katteks.

6.2.   Juhul, kui Eksponent taganeb Lepingust enne Messi algust, on Eksponent kohustatud hüvitama EAS-ile Eksponendi Messil osalemise ettevalmistamisega tekitatud kulud.

 

7.      VÄÄRAMATU JÕUD

 

7.1.   Lepingu täitmise lõpetamine või mittekohane täitmine loetakse põhjendatuks, kui see on tingitud vääramatu jõuna kvalifitseeritavatest asjaoludest so asjaolu, mida Pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata, et nad Lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaksid või seda väldiksid või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaksid, kusjuures Pooled on kohustatud rakendama kohaseid meetmeid, et ära hoida teisele Poolele kahju tekitamine ja tagada võimaluste piires oma Lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.

 

8.      LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE, LÕPPEMINE

 

8.1.   Leping jõustub selle sõlmimisest ja kehtib kuni Poolte lepinguliste kohustuste nõuetekohase täitmiseni või lõppemiseni muul alusel.

8.2.   Lepingut võib muuta ja/või täiendada Poolte kirjaliku kokkuleppega, mis on Lepingu lahutamatuks osaks.

 

9.      TEATED JA INFORMATSIOON

 

9.1.   Kõik Lepingu täitmisega või Lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated ja informatsioon (edaspidi “Teated“) loetakse kooskõlas Lepinguga esitatuks, kui need Teated on Pooltele edastatud tähitud postiga, antud üle allkirja vastu, edastatud faksi või e-posti teel alljärgnevatel aadressidel alljärgnevatele isikutele:

9.2.   Kontaktisikud:

            EAS                                                                          Eksponent

            Andrus Nõmm                                                            Evelin Tsirk

            Liivalaia tn 13/15                                                        Vabaduse väljak 7

            10118 Tallinn                                                              15199 Tallinn

            tel 6279 784                                                               tel 640 4411

            faks 6279 427                                                            faks 640 4208

           e-post: andrus.nomm@eas.ee                                     e-post: evelin.tsirk@tallinnlv.ee

 

10.         LÕPPSÄTTED

 

10.1. Lepingu sõlmimisel, täitmisel ja tõlgendamisel juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10.2. Lepingu täitmisest või tõlgendamisest tulenevad vaidlused, mida ei õnnestu lahendada Poolte kokkuleppel, lahendatakse Harju Maakohtus.

10.3. Leping on koostatud eesti keeles kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki Pool saab ühe.

 

11.      POOLTE ALLKIRJAD

 

EAS                                                                             Eksponent

 

 

 

 

___________________                                              ___________________                                                                        

Ülari Alamets                                                                Jaanus Mutli

Juhatuse liige                                                                Abilinnapea

 

 

 

 

 

Koostöölepingu  Lisa

TURISMIMESSIDE KODUKORRA PÕHIMÕTTED

 

Käesoleva Turismimesside kodukorra (Edasipidi Kodukord) põhimõtted kehtivad iga Messi toimumisaja jooksul ning on lahutamatuks lisaks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (edaspidi EAS) ja Messi Eksponendi vahel sõlmitud Lepingule. Lisaks kodukorrale juhinduvad EAS ja Eksponent omavahelistes suhetes Eesti Vabariigi õigusaktidest, pooltevahelisest Lepingust ja heast tavast. Kodukorra ja Poolte vahel sõlmitud Lepingu vasturääkivuse korral kohaldatakse Lepingus sätestatut.

 

1.      Messi Eksponentideks on täiseksponendid ja osaeksponendid.

1.1.   Täiseksponendid kasutavad oma Töökohta/-letti kogu Messi toimumisaja jooksul;

1.2.   Osaeksponendid kasutavad oma Töökohta/-letti poole Messi toimumisaja jooksul iga päev vastavalt graafikule.

2.      Töökohtade/-lettide jaotus (väljaarvatud Eripinnad) toimub loosi teel Eksponentide koosolekul. Osaeksponendid lepivad omavahel kokku töögraafiku suhtes. Kokkuleppe mittesaavutamisel määrab graafiku EAS Turismiarenduskeskuse vastava messi töökorralduse eest vastutav arenduskonsultant Eksponentide koosolekul. Töögraafik fikseeritakse kirjalikult. Osaeksponentidel on õigus Messi käigus vastastikusel kokkuleppel töögraafikut muuta. Muudatustest teavitatakse EAS Turismiarenduskeskuse arenduskonsultanti. Täiseksponendid valivad Töökohad loosimisel esimesena, seejärel viiakse loosimine läbi Osaeksponentidele. Eksponendi mitteilmumisel koosolekule määrab Töökohtade/-lettide jaotuse EAS Turismiarenduskeskuse arenduskonsultant.

3.      Eksponendid on kohustatud alustama tööd Töökohal täpselt Messi avamise hetkest või töögraafikuga kindlaks määratud kellaajast. Eksponendid ei tohi mõjuva põhjuseta lahkuda Töökohalt enne Messi sulgemisaega või töögraafikuga kindlaks määratud kellaaega. Mõjuval põhjusel lahkumisest tuleb teavitada messi töökorralduse eest vastutavat EAS Turismiarenduskeskuse arenduskonsultanti.

4.      Ettevalmistused messimaterjalide esitlemiseks, materjalide sorteerimine, voltimine, pakkimine tuleb läbi viia väljaspool Messi lahtioleku aegu. Jooksev materjalide ettevalmistus ekspositsiooni täiendamiseks tuleb läbi viia Eesti ühispinna tagaruumis kaaseksponentide tegevust takistamata.

5.      Kohtumised, kus soovitakse kasutada Eesti ühispinnal ühiskasutuseks ettevalmistatud laudu, lette, toole, pinke jms, peavad olema eelnevalt kirjalikult registreeritud vastaval registreerimislehel, mis asub Eesti ühispinna tagaruumis.  Eesti ühispinna kasutusõigus tagatakse soovide registreerimise järjekorras.

6.      Töökoha/-leti kohta enam kui kahe (2) esindajaga Eksponendid peavad korraldama töö vahetustega selliselt, et korraga ei viibiks Eksponendi esindajatena Eesti ühispinnal k.a tema Töökoht/-lett üle 2 (kahe) inimese.

7.      Eksponendid võivad kasutada Eesti ühispinna tagaruumis EAS-i poolt kindlaks määratud osa riiulist. Tagaruumis on lubatud hoida vaid Messi töövahendeid Eksponendile ettenähtud kohas. EAS-il on õigus kogu Eksponendile kuuluva ja väljaspool riiuleid või muud Eksponendile ettenähtud kohta oleva materjali koheseks kõrvaldamiseks.

8.      Erieksponendid peavad korraldama oma töö selliselt, et korraga ei viibiks Tööleti taga üle 2 (kahe) Eksponendi esindaja, Eksponendi esindajate arv Eripinnal peab vastama Eripinna suurusele.

9.      Erieksponentidel ei ole lubatud kasutada väljaspool Eripinda asuvaid läbirääkimiste laudu kui Leping ei sätesta teisiti.

10.  Eesti ühispinnal töötades kannavad Eksponendid korrektset rõivastust, mille osaks nii meestel kui naistel on pintsak või jakk kui ekspositsiooni teemalahendusest tulenevalt ei ole Eksponentide koosolekul kokku lepitud teisiti. Eesti ühispinnal ei ole lubatud kanda kudumeid, väljakutsuva lõikega rõivaid, spordi ja vaba aja rõivaid, spordijalatseid, siseruumidesse mittesobivaid  jalatseid. Rõivastusstiil peab sobima Eesti ühispinna kujundusega ning toetama kujundust meeldiva töökeskkonna loomisel.  

11.  Töökohas/-letis ei ole lubatud eksponeerida oma ülerõivaid, käekotte ja muid isiklikke esemeid; materjalide transpordi- ja pakkematerjale, ekspositsiooniks mittevajalikke trükiseid, suveniire, kingitusi, taimi, toiduaineid, jooke või nende pakendeid.

12.  Juhul, kui EAS pakub Eksponentidele Messi ajal Eesti ühispinnal kohvi ja/või suupisteid ning juhul, kui Eksponendid ise pakuvad oma partneritele ja klientidele kohvi ja/või suupisteid, peavad Eksponentide esindajad ise hoolt kandma selle eest, et Eesti ühispinnal säiliks  esteetiline ja korras mulje. Kostitamise järel tuleb koheselt iga Eksponendi esindajal ise ära koristada tühjad kohvitopsid, taldrikud, salvrätid ja muud tarbetuks muutunud esemed ning korrastada kasutatud Eesti ühispind.

13.  Kõik Eesti ühispinna Eksponendid peavad esitlema oma tooteid/teenuseid Messi viimase tööpäeva  ametliku lõppemiseni. Messilt lahkumisest mõjuval põhjusel tuleb Eksponentidel teavitada Messi korralduse eest vastutavat EAS Turismiarenduskeskuse arenduskonsultanti.

14.  Messi Eksponentidel ei ole õigust võimaldada oma Töökohta/-letti ja muud eksponentide ühiskasutuses olevat messipinda kasutada kolmandatel isikutel (Mitteeksponentidel).

15.  Kui Eksponendid jagavad oma Töökohta/-letti piiratud aja ulatuses mitteeksponentidega, lubades eksponeerida mitteeksponendi materjale või kasutada oma Töökohta/-letti, peavad nad lähtuma Kodukorra põhimõtete punktist 6.

16.  Kodukorra põhimõtetest mitte kinnipidamisel võib EAS Eksponentide suhtes kohaldada leppetrahve vastavalt EAS ja Eksponendi vahelise Lepingu punktile 5.1. Messi ajal on kodukorra põhimõtted kirjalikult nähtaval kohal Eesti ühispinna tagaruumis, selle puudumisel Messi korraldamise eest vastutava EAS Turismiarenduskeskuse arenduskonsultandi käes.

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 22. märtsi 2006

korralduse nr 554-k      

LISA 2

 

Finantseerimisleping

 

 

 

Tallinnas, “  “. märtsil 2006

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi EAS), registrikoodiga 90006006, asukohaga Liivalaia tn 13/15, 10118 Tallinn, mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige Ülari Alamets,

ja

Tallinna linn, asukohaga Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, mida esindab Tallinna Linnavalitsuse      .... märtsi 2006 korralduse nr       alusel Tallinna abilinnapea Jaanus Mutli,

 

keda nimetatakse edaspidi eraldi Pool või mõlemad koos Pooled, sõlmivad käesoleva finantseerimislepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:

 

1. Üldsätted

1.1.    Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust ja koos Lepinguga allkirjastatud lisadest (edaspidi Lisa) ning Lisadest, milles lepitakse kokku pärast Lepingu sõlmimist.

1.2.    Ükski Lepingust tuleneva õiguse realiseerimisel või kohustuse täitmisel esinev viivitus ei tähenda sellest õigusest ja kohustusest loobumist ning ühegi õiguse eraldi või osaline täitmine ei välista selle õiguse täies mahus teostamist.

1.3.    Lepingu üksiku sätte kehtetus selle vastuolu tõttu seadusega ei too kaasa kogu Lepingu või selle teiste sätete kehtetust. Seadusega vastuolus oleva sätte ilmnemisel teevad Pooled oma parimad jõupingutused selle sätte asendamiseks seadusega kooskõlas oleva sättega.

 

2.      Lepingu eesmärk ja objekt

2.1.Pooled lepivad kokku, et Tallinna linna nimel teostab kõiki Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi Tallinna Ettevõtlusamet (edaspidi Keskus).

2.2. Lepingu eesmärgiks on reguleerida EAS-i ja Keskuse vahel EAS-i juhatuse 28. veebruari 2006. aasta otsuse ja Lepingu alusel ning nendega seoses tekkivaid õigussuhteid.

2.3. Lepingu objektiks on EAS-i ja Keskuse vaheliste koostöösuhete reguleerimine riikliku toetuse andmise vormis seoses ettevõtlussektori nõustamise- ja informeerimise üleriigilise süsteemi toimimise tagamisega, et tagada Keskuse-poolne EAS-i standarditele vastav tegevus, infovahetus ja koordineerimine.

 

3.      Poolte kinnitused

3.1. EAS kinnitab, et osutab igakülgset kaasabi, et võimaldada Keskusel täita oma lepingulisi kohustusi.

3.2. Keskus kinnitab valmisolekut lisaks lepinguliste kohustuste täitmisele vahendada teavet ka teiste regionaalset arengut toetavate riigi poolt loodud sihtasutuste ja muude organisatsioonide kohta.

3.3. Keskus kinnitab, et lähtub lepinguliste kohustuste täitmisel regionaalset arengut reguleerivatest õigusaktidest ja EAS-i haldusdokumentidest.

3.4. Pooled tagavad ja avaldavad, et Lepingu sõlmimisega ei ole nad rikkunud ühtegi enda suhtes kehtiva seaduse, põhikirja või muu õigusakti sätet ega ühtki endale varem sõlmitud lepingute ja kokkulepetega võetud kohustust.

 

4.      Poolte kohustused

4.1. Keskus kohustub:

4.1.1.      Täitma maakondlike arenduskeskuste üldnõudeid (Lepingu Lisa 1) ning teostama muid lepingulisi kohustusi, kasutades selleks Keskuse töötajaid, mitte füüsilisest isikust ettevõtjaid, äriühinguid või muid alltöövõtjaid.

4.1.2.      Riigihangete seaduse subjektina järgima hangete tegemisel riigihangete seaduses kehtestatud nõudeid.

4.1.3.      Järgima maakondlike arenduskeskuste teenindusstandardit.

4.1.4.      Lähtuma oma tegevuse kavandamisel EAS-i maakondlike arenduskeskuste võrgustiku strateegiast.

4.1.5.      Toetuse kasutamisel regionaalse arengu tugisüsteemiga seotud tegevuste korral, sealhulgas lepingute sõlmimisel, trükiste tellimisel, ürituste korraldamisel, ajakirjanduses ja muudel juhtudel ära näitama, et tegemist on riikliku toetusega.

4.1.6.      Teostama kõiki EAS-i haldusdokumentides Keskusele ette nähtud tegevusi tähtaegselt ja nõuetekohaselt.

4.1.7.      Tegutsema teenuste osutamisel EAS-ile lojaalselt ja tema huvides oma parimate ametialaste oskuste ja kogemuste kohaselt.

4.1.8.      Informeerima EAS-i kirjalikult viivitamatult kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada Lepingu alusel ja raames tehtavaid toiminguid ja/või kokkulepitud ajagraafikutest kinnipidamist.

4.1.9.      Tagama oma tegevuse ja selle mis tahes viisil või vormis ilmnevate tulemuste seaduslikkuse.

4.1.10.  Pidama Lepingu täitmise käigus kinni maksetaotluste ja aruandluse esitamise ajakavast.

4.1.11.  Võimaldama EAS-il ja teistel EAS-i poolt volitatud isikutel (sh audiitor) teostada järelevalvet toetuse kasutamist kajastava dokumentatsiooni ja Keskuse tegevuse osas mis tahes viisil.

4.1.12.  Esitama EAS-ile hiljemalt järgmise aasta 5. jaanuariks eelmise aasta tegevusaruande EAS-i poolt kehtestatud vormis ning 5. maiks eelmise majandusaasta finantsaruande.

4.1.13.  Osalema EAS-i poolt korraldatavatel teabepäevadel, töötajate tasemekoolitustel ning muudel üritustel vastavalt EAS-i poolt sätestatud ajakavale.

 

4.2. EAS kohustub:

4.2.1.      Finantseerima Keskuse tegevust vastavalt maakondlike arenduskeskuste finantseerimispõhimõtetele (Lepingu Lisa 2).

4.2.2.      Osutama metoodilist abi, varustama Keskust õigeaegselt lähteülesannetega ja vahendama EAS-i käsutuses olevat informatsiooni Keskuse tegevuse kvaliteetsemaks korraldamiseks.

4.2.3.      Korraldama erialast koolitust Keskuse töötajatele.

 

5.      Poolte vastutus

5.1. Lepinguga võetud kohustuste rikkumise eest kannavad Pooled vastutust Eesti Vabariigi õigusaktides ning Lepingus ette nähtud korras.

5.2. Pooled ei vastuta Lepinguga võetud kohustuse rikkumise eest, kui rikkumine on tingitud vääramatust jõust.

5.3. Juhul, kui Keskus rikub Lepinguga võetud kohustusi või täidab lepingulisi kohustusi mittekohaselt, on EAS-il õigus igal ajal sellest ette teatades finantseerimine peatada, finantseerimist vähendada või finantseerimine lõpetada.

5.4. EAS on õigustatud väljamakstud toetust tagasi nõudma, kui Keskus ei täida Lepingu Lisas 4 toodud 2006.a. tegevuskava.

 

6.      Vaidluste lahendamine

6.1. Lepingu täitmisel tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

 

7.      Lepingu muutmine

7.1. Lepingut on õigus muuta Poolte kokkuleppel. Lepingu muudatused vormistatakse kirjaliku kokkuleppena, mis on Lepingu lahutamatu osa.

7.2. Lepingu muudatused jõustuvad nende mõlema Poole poolt allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

 

 

8.      Lepingu kehtivus, lõppemine, ennetähtaegne ülesütlemine ja Poolte kohustused pärast Lepingu lõppemist või ülesütlemist

8.1. Leping jõustub tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2006. a ja kehtib kuni 31. detsembrini 2006. a.

8.2. Poolel on õigus Leping ennetähtaegset etteteatamistähtajata üles öelda juhul, kui teine Pool vaatamata kirjalikule meeldetuletusele jätab rohkem kui 1 (üks) kuu täitmata või täidab mittekohaselt oma lepingulisi kohustusi.

8.3. Kui Pooled ei lepi kokku teisiti, kohustuvad Pooled hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul arvates Lepingu lõppemisest tegema vastastikused tasaarveldused Lepingu täitmisega seotud kulude osas.

 

9. Vääramatu jõud

9.1.    Lepingu täitmise lõpetamine või mittekohane täitmine loetakse põhjendatuks, kui see on tingitud vääramatu jõuna kvalifitseeritavatest asjaoludest (sh nt riigipoolse finantseerimise lõpetamine), so asjaolu, mida Pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata, et nad Lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaksid või seda väldiksid või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaksid, kusjuures Pooled on kohustatud rakendama kohaseid meetmeid, et ära hoida teisele Poolele kahju tekitamine ja tagada võimaluste piires oma Lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.

 

10.     Muud tingimused ja lõppsätted

10.1.        Keskuse töötajatel on keelatud tegutseda Keskusega samal tegevusalal ning osutada Keskusele konkurentsi.

10.2.        Keskus kohustub hoidma nõustatavatelt saadud konfidentsiaalset infot ja avaldama seda ainult nõustatava nõusolekul.

10.3.        Poolte konktaktisikuteks Lepingu täitmise küsimustes on:

10.3.1.  EAS – Marge Sargma, maakondlike arenduskeskuste koordinaator, tel 627 9733, faks 627 9777, e-post: marge.sargma@eas.ee;

10.3.2.  Keskus – Krista Kink, ettevõtluskonsultant, tel 640 4219, faks 640 4294, e-post: ettevotlus@tallinnlv.ee.

10.4.        Pooltel ei ole õigust üle anda Lepingut või sellest tulenevaid kohustusi kolmandatele isikutele.

10.5.        Lepingule on lisatud järgmised Lisad:

Lisa 1 – Maakondlike arenduskeskuste üldnõuded

Lisa 2 - Finantseerimispõhimõtted 2006 aastal

Lisa 3 – Väljamaksetaotluse vorm

Lisa 4 – Keskuse 2006. aasta tegevuskava ja eelarve

10.6.        Leping on koostatud eesti keeles kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki Pool saab ühe.

 

Poolte allkirjad

EAS                                                                             Tallinna linn

 

 

 

________________                                                    __________________

Ülari Alamets                                                                Jaanus Mutli

juhatuse liige                                                                  abilinnapea 

Finantseerimislepingu Lisa 1

MAAKONDLIKE ARENDUSKESKUSTE ÜLDNÕUDED

 

1.      Informatsiooni edastamine:

1.1   Keskus on kohustatud:

1.1.1       Jagama maakonna erasektori organisatsioonidele informatsiooni järgmistel teemadel:

1.1.1.1  EAS-i kõikidest meetmetest,

1.1.1.2  kõikidest teistest projekte rahastavatest institutsioonidest Eestis,

1.1.1.3  struktuurifondidest,

1.1.1.4  erasektori konsultantidest ja nende teenustest.

1.1.2       Tagama valmisoleku punktis 1.1 toodud informatsiooni jagamiseks läbi personali koolituse, infomaterjalide hankimise, koostamise ja süstematiseerimise.

1.1.3       Tagama riiklikke toetusprogramme tutvustavate infomaterjalide olemasolu ja kättesaadavuse Keskuse ruumides.

1.1.4       Registreerima Navision kliendihaldussüsteemis kõik organisatsioonid, kellele Keskus on jaganud informatsiooni või kes on osalenud Keskuse poolt korraldatud teabepäevadel, seminaridel ja koolitustel ning esitama vastavalt EAS-i päringutele aruandluse Keskuse tegevuse kohta.

1.1.5       Teostama kõiki EAS-i haldusdokumentides Keskusele ette nähtud tegevusi.

 

2.      Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku tutvustamine:

2.1   Keskus on kohustatud:

2.1.1       Näitama kõigi EAS-i rahaliste vahendite abil elluviidavate projektide, väljaantavate trükiste, meetmete reklaamimise ning muude maakondlike arenduskeskustega seotud tegevuste korral ära, et tegemist on riiklikest ning EL Tehnilise Abi vahenditest finantseeritud toetusega

Informeerima läbi kohalike meediakanalite regulaarselt ja operatiivselt nii erasektori institutsioone neile suunatud toetusmeetmetest ja Keskuse tegevusest.

 

3.      Alustavate ettevõtjate nõustamine:

3.1   Keskus on kohustatud:

3.1.1       Kindlustama tasuta konsultatsiooni järgmistel teemadel:

3.1.1.1  ettevõtluse vormid, äriühingute asutamine ja registreerimine;

3.1.1.2  äriidee hindamine;

3.1.1.3  maksud ja aruandlus ettevõtluses;

3.1.1.4  koostööpartnerite leidmine;

3.1.1.5  väikeettevõtte marketing ja müük;

3.1.1.6  väikeettevõtte juhtimine ja tegevuse planeerimine;

3.1.2       väikeettevõtte personalijuhtimine, töölepingute sõlmimine. Kindlustama tasuta konsultatsiooni äriplaani ja selle finantsprognooside koostamisel;

3.1.3       Registreerima Navision kliendihaldussüsteemis kõik Keskuse poolt nõustatud ettevõtjad ning esitama vastava aruandluse Keskuse tegevuse kohta vastavalt EAS-i päringutele.

3.1.4       Koostama infomaterjalide paketi majandustegevusega alustavale ettevõtjale ning jagama seda potentsiaalsetele ettevõtjatele.

3.1.5       Teostama kõiki EAS-i haldusdokumentides Keskusele ette nähtud tegevusi.

 

4.      Tegutsevate ettevõtjate nõustamine:

4.1   Keskus on kohustatud:

4.1.1       Kindlustama tasuta konsultatsiooni kuni 2 (kahe) tunni ulatuses ühe ettevõtte kohta, sh nõustamine järgmistel teemadel:

4.1.1.1  ettevõtte arendusplaanide ja arengu kitsaskohtade hindamine;

4.1.1.2  ettevõtte arendusplaanide seostamine riiklike ettevõtluse tugiprogrammidega;

4.1.1.3  ettevõtte arendusplaanide rakendamiseks sobivate partnerite leidmine.

4.1.2       Registreerima Navision kliendihaldussüsteemis kõik Keskuse poolt nõustatud ettevõtjad ning esitama vastava aruandluse Keskuse tegevuse kohta vastavalt EAS-i päringutele.

4.1.3       Teostama kõiki EAS-i haldusdokumentides Keskusele ette nähtud tegevusi.

 

5.      Muud tegevused:

5.1   Keskus on kohustatud:

5.1.1.      Vastama kirjalikele ja elektronposti vahendusel tehtud päringutele hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul, juhul kui need sisaldavad saatja nime ja aadressi.

5.1.2.      Tagama ettevõtjatele töökoha olemasolu ettevõtluskeskuse ruumides. Ettevõtja töökoht sisaldab arvuti, Interneti-ühenduse, printeri ja faksi kasutamise võimalust.

 

6.            Nõuded maakondlikule arenduskeskusele

6.1.      Keskus on klientidele avatud 30 tundi nädalas. Keskuse lahtiolekuajad puhkuseperioodil kooskõlastatakse EAS-iga. Keskuse ajutisel sulgemisel on kliendile arusaadavalt esitatud informatsioon sulgemisaja ja selle põhjuste kohta. Klienti teavitatakse lähimast Keskusest ja/või infoallikast.

6.2.      Keskuse töötaja lähtub oma tööülesannete täitmisel töölepingust, ametijuhendist ja EAS-i poolt välja töötatud “Maakondlike arenduskeskuste teenindusstandardist“.

 

7.            Infovahetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega:

7.1.      Keskus on kohustatud:

7.1.1.      Osalema EAS-i poolt korraldatavatel teabepäevadel.

7.1.2.      Osalema EAS-i poolt korraldatavatel tasemekoolitustel ning muudel üritustel vastavalt sätestatud ajakavale.

7.1.3.      Võimaldama EAS-il või EAS poolt volitatud isikutel tutvuda Keskuse tegevusega, kaasa arvatud finantsmajanduslik tegevus.

7.1.4.      Informeerima Navision andmebaasi kasutamisel üles kerkinud tehnilistest probleemidest koheselt EAS-i lepingulist partnerit infotehnoloogia valdkonnas ning kandma kliendid andmebaasi pärast tehnilise probleemi lahendamist.

 

 

 

 

____________________________                            ______________________

/Ülari Alamets/                                                  /Jaanus Mutli/


 

Finantseerimislepingu Lisa 2

FINANTSEERIMISPÕHIMÕTTED 2006 AASTAL

 

 

1.        Ajavahemikul 01. jaanuar 2006 – 31. detsember 2006 finantseerib EAS Keskust alljärgnevalt:

 

 

1.1.         Sihtfinantseerimine EAS-i ja Siseministeeriumi vahelise halduslepingu, EAS-i ja Siseministeeriumi vahelise riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu, EAS-i ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vahelise halduslepingu ning EAS-i ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vahelise riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu alusel:

 

1.1.1.      kuni 62 500.- krooni hiljemalt 10. aprilliks 2006 (Keskusel on kohustus esitada väljamaksetaotlus vähemalt 10 päeva enne maksetähtpäeva);    

1.1.2.      kuni 62 500.- krooni hiljemalt 20. aprilliks 2006 (Keskusel on kohustus esitada väljamaksetaotlus vähemalt 10 päeva enne maksetähtpäeva), eeldusel, et punktis 1.1. nimetatud lepingud on jõustunud;

1.1.3.      kuni 62 500.- krooni hiljemalt 20. juuliks 2006 (Keskusel on kohustus esitada väljamaksetaotlus vähemalt 10 päeva enne maksetähtpäeva);

1.1.4.      kuni 62 500.- krooni hiljemalt 20. oktoobriks 2006 (Keskusel on kohustus esitada väljamaksetaotlus vähemalt 10 päeva enne maksetähtpäeva).

 

2.      EAS on õigustatud väljamakstud toetust tagasi nõudma, kui Keskus ei täida Lepingu Lisas 4 toodud 2006.a. tegevuskava.

 

 

 

__________________________________                                                            __________________________________

                /Ülari Alamets/                                                  /Jaanus Mutli/

 


 

Finantseerimislepingu Lisa 3

 

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Liivalaia tn 13/15

10118 Tallinn

 

 

VÄLJAMAKSE  TAOTLUS 1 Maakondlike arenduskeskuste sihtfinantseerimiseks

 

A. Sihtfinantseeringu saaja andmed

 

1.

Toetuse saaja nimi 2

 

2

Registrikood 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Käibemaksukohustuslase number

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tehingupartneri kood 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Tegevusala kood 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Toetuse saaja pangarekvisiidid

6.1.

Arveldusarve number 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.

Panga nimi

 

7.

Toetuse saaja postiaadress ja kontaktandmed

7.1.

Maakond

 

7.2.

Vald või linn

 

7.3

Küla, alev

 

7.4.

Tänav/maja ja postiindeks

 

7.5.

Telefon, faks, E-post

 

 

B. Projekti üldandmed

 

8.

Programmi nimi 7

Maakondlike arenduskeskuste sihtfinantseerimine

9.

Projekti nimetus

 

10.

Projekti ID-number 8

 

11.

Toetuse taotluse rahuldamise otsuse number ja kuupäev

 

12.

Lepingu number ja sõlmimise kuupäev 9

 

13.

Rahastamise liik 10

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

14.

Eraldatud sihtfinantseeringu kogumaksumus (kroonides) 11

 

 

C. Sihtfinantseeringu summa

 

15.

Väljamakse liik                                                                           

Periood  12

Summa (kroonides)

15.1

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks vastavalt lepingule

 

 

 

 

 

Palume ____________________ (toetus/toetuse ettemaks/laen – valida õige) summas _________________ krooni (sulgudes summa sõnadega) üle kanda toetuse saaja ___________________ (toetuse saaja nimi) arveldusarvele _____________________ (märkida toetuse saaja arveldusarve number) _____________pangas.

 

 

Käesolevaga kinnitan, et väljamakse taotluses esitatud andmed on õiged ja väljamakse taotlus sihtfinantseerimise ülekandmiseks on põhjendatud.

 

 

_____________________________

                        (Allkiri)

 

_____________________________

(Toetuse saaja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi)

[1] Väljamakse taotlus esitatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (edaspidi EAS) toetuse saajale eraldatud toetuse või sihtfinantseeringu väljamakse saamiseks. Kui väljamakse taotlus täidetakse arvutiprogrammis, võib kasutada kirjatähti. Kui väljamakse taotlus täidetakse käsitsi, peab väljamakse taotlus olema täidetud trükitähtedega. Kui toetuse saaja ei pea mõnda rida täitma, siis märgib ta vastavale reale kriipsu (—).

2 Reale 1 märgitakse toetuse saaja nimi, mis on äriregistrisse või muusse registrisse kantud toetuse saaja juriidiline nimi.

3 Reale 2 märgitakse vastava registri kood, milles toetuse saaja on registreeritud (nt. äriregistrikood, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrikood jne.).

4 Reale 4 märgivad tehingupartneri koodi riigiraamatupidamiskohustuslased, kohaliku omavalitsuse üksused, teised avalik-õiguslikud juriidilised isikud (va avalik-õiguslikud kutseühendused), riigi valitseva mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja muud asutused, mis omavad Riigi raamatupidamise üldeeskirja Lisa 2 nimekirjas iseseisvat tehingupartneri koodi.

5 Rida 6 täidetakse vastavalt Riigi raamatupidamise üldeeskirja lisale nr 2.

6 Reale 6.1.märgitakse arveldusarve number, millelt tasutakse projekti kulude eest ja millele soovitakse väljamakstava toetusraha kandmist.

7 Reale 8  kirjutatakse toetusprogrammi nimi, millest toetuse saaja toetust taotles.

8 Rida 10  täidetakse EAS töötaja poolt.

9 Rida 12 täidetakse juhul, kui toetuse saajaga on sõlmitud leping.

10 Reale 13 kirjutatakse rahastamise liigiks “toetus“ , “laen“  või  “sihtfinantseerimine“  olenevalt sellest, millise toetuse liigiga on tegemist.

11 Reale 14 kirjutatakse EASi poolt toetuse saajale projekti elluviimiseks eraldatud toetuse, laenu või sihtfinantseerimise kogumaksumus (ilma toetuse saaja omafinantseeringuta).

[1]2Real 15.1. teises veerus näidatakse periood (näiteks kvartal)  mille kohta väljamakse taotlus on esitatud.

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär


 

Tallinna Linnavalitsuse 22. märtsi 2006

korralduse nr 554-k      

LISA 3

 

Koostööleping

 

 

 

Käesoleva koostöölepingu (edaspidi “Leping“) on sõlminud märtsil 2006.a Tallinnas:

 

 • Tallinna linn, asukohaga Vabaduse väljak 7, Tallinn, mida esindab Tallinna Linnavalitsuse          märtsi 2006 korralduse nr    -k alusel abilinnapea Jaanus Mutli (edaspidi “Linn“),

 

 • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, asukohaga Liivalaia tn 13/15, Tallinn, mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige Ülari Alamets (edaspidi “EAS“) ja

 

 • Harju Maavalitsus, asukohaga Roosikrantsi tn 12, Tallinn, mida esindab maavanem Värner Lootsmann                  alusel (edaspidi “Maavalitsus“),

 

edaspidi nimetatud üheskoos “Lepinguosalised“ ja eraldi “Lepinguosaline“,

 

ARVESTADES ASJAOLU, ET:

 

 • on vajalik korraldada turismiinfo kogumine ja levitamine Tallinna lähiümbruse (Harjumaa) kohta ning Lepinguosalised peavad vajalikuks teha sellealast koostööd;

 

 • EAS Ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamise divisjoni põhimääruse p. 2.2.4. kohaselt on üks divisjoni põhiülesannetest turismi valdkonnas turismiinfopunktide võrgustiku töö korraldamine, mida viiakse ellu läbi programmi “Turismiinfosüsteemi arendamine“;

 

 • Linna ülesandeks on turismialase koostöö arendamine riiklike institutsioonide, teiste kohalike omavalitsuste, turismiettevõtjate ning mittetulundusühingute vahel ning Linn soovib kaasa aidata turismiinfo kättesaadavusele Tallinna lähiümbruse kohta;

 

 • Maavalitsuse ülesandeks on ettevõtluse ja turismialase koostöö edendamine maakonnas;

 

 • EAS soovib sihtotstarbelise rahalise toetusega kaasa aidata Lepingus nimetatud eesmärkide saavutamisele.

 

lepivad Lepinguosalised kokku alljärgnevas:

 

1.      LEPINGU EESMÄRK JA OBJEKT

 

1.1. Lepinguosalised lepivad kokku, et Tallinna linna nimel teostab kõiki Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi Tallinna Ettevõtlusamet.

1.2. Lepingu eesmärgiks on reguleerida nimetatud koostöö tingimusi ja korda.

1.3. Lepingu objektiks on Lepinguosaliste vaheline koostöö Tallinna lähiümbruse (Harjumaa) turismialaseks tutvustamiseks, turismiinfo kogumiseks, süstematiseerimiseks ja levitamiseks.

 

2.      LINNA KOHUSTUSED

 

2.1.Lepingu alusel Linn:

2.1.1.      Töötleb, korrastab ja levitab Harjumaa turismiinfot Tallinna Ettevõtlusameti poolt opereeritavas Tallinna Turismiinfokeskuses ning veebilehel www.tourism.tallinn.ee. Arvestades, et Tallinna linna ülesandeks on eelkõige Tallinna linna kui turismisihtkoha tutvustamine ja arendamine, aktsepteerivad ja teadvustavad Lepinguosalised, et Harjumaad puudutavat turismiinformatsiooni levitatakse väiksemas mahus ning see hõlmab Linna poolt kõige vajalikumaks peetud teavet, eelkõige informatsiooni Harjumaa tunnustatud majutusettevõtete, oluliste vaatamisväärsuste ja kultuurisündmuste ning turismimarsruutide kohta.

2.1.2.      Järgib Turismiseaduses, majandusministri 20.02.2001.a määruses nr 8 “Turismiinfokeskusele esitatavad kohustuslikud nõuded ja nende vastavuse hindamise kord“ sätestatud põhimõtteid.

2.1.3.      Kohustub edastama EAS-ile iga kalendrikuu kohta külastusstatistikat EAS-i poolt etteantud vormil (lisatud Lepingule).

2.1.4.      Kohustub esitama raamatupidamisväljavõtted tasutud personalikuludest.

2.1.5.      Linnal on õigus kasutada sihtotstarbelist toetust üksnes tööjõukulude katmiseks 2006. aasta jooksul ühe Tallinna Ettevõtlusameti koosseisuvälise infospetsialisti, kes on valitud ja koolitatud Tallinna Ettevõtlusameti poolt töötamaks Tallinna Turismiinfokeskuses Tallinna ja selle lähiümbruse turismiinformatsiooni levitamiseks, tööjõukulud, summas kuni 40.000,00 (nelikümmend tuhat) krooni.

2.1.6.      Toetussumma ülekandmiseks kohustub Linn esitama pärast Lepingu sõlmimist EAS-ile vastavasisulise taotluse.

2.1.7.      Nimetab oma kontaktisikud, kes on vastutavad Lepingu täitmise eest. Lepingu sõlmimise hetkel on Linn nimetatud kontaktisikuteks:

2.1.7.1.Evelin Tsirk, Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonna juhataja;

2.1.7.2.Leelo Ilbis, Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonna Tallinna Turismiinfokeskuse juhataja, kes vastutab turismiinfo levitamise eest.

2.1.8.      Nimetatud kontaktisikute muutumisest kohustub Linn Lepinguosalisi koheselt teavitama.

2.1.9.      Võimaldama EAS-i poolt volitatud isikutel tutvuda toetuse kasutamist kajastava dokumentatsiooniga kohapeal.

2.1.10.  Lepingu ennetähtaegsel lõppemisel maksma tagasi EAS-ile toetuse osa, mis on jäänud kasutamata tulenevalt Lepingu ennetähtaegsest lõppemisest.

 

3.      MAAVALITSUSE KOHUSTUSED

 

3.1.Lepingu alusel Maavalitsus:

3.1.1.      Nimetab Maavalitsuse ametniku, kes on Linna kontaktisikuks Lepingu täitmisel ja kes vastutab Lepingus võetud kohustuste korrektse ja õigeaegse täitmise eest. Lepingu sõlmimise hetkel on Maavalitsuse nimetatud kontaktisikuteks:

3.1.1.1.Aare Ets, majandusosakonna juhataja;

3.1.1.2.Hülle Saarts, majandusosakonna peaspetsialist.

3.1.2.      Osaleb koostöös EAS Turismiarenduskeskusega (eelkõige punkti 3.1.1 kohaselt nimetatud kontaktisikute kaudu) kontrollitud, aktualiseeritud, erapooletu ja adekvaatse Harjumaa turismiinfo kogumises.

3.1.3.      Korraldab oma kulul 1 (üks) kord poole aasta jooksul Tallinna Turismiinfokeskuse töötajatele ning EAS Sadama Turismiinfokonsultantidele õppereisi Harjumaal eesmärgiga tutvustada Harjumaa turismiatraktsioone, majutus- jm turismiettevõtteid.

3.1.4.      Aitab kaasa turismialase ettevõtluse arendamisele Harjumaal, osaleb maakondlikus turismi arendustegevuses.

 

4.      EAS-i KOHUSTUSED

 

4.1.Lepingu alusel EAS:

4.1.1.      nimetab EAS Turismiarenduskeskuse töötaja, kes on kontaktisikuks Lepingu täitmisel ja kes vastutab Lepingus võetud kohustuste korrektse ja õigeaegse täitmise eest.  Lepingu sõlmimise hetkel on EAS-i nimetatud kontaktisiku(te)ks Anu Juurik, EAS Turismiinfokeskuste koordinaator.

4.1.2.      EAS-i Tallinna reisisadama infokonsultandid Marie Kuri ja Kaija Reisik koguvad  koostöös Harju Maavalitsuse poolt nimetatud ametnikuga kontrollitud, aktualiseeritud, erapooletut ja adekvaatset Harjumaa turismiinfot.

4.1.3.      EAS poolt nimetatud töötajad sisestavad kogutud turismiinfo andmebaasi ning antud infot kuvatakse veebilehel www.visitestonia.com.

4.1.4.      EAS toetab sihtotstarbeliselt Linna poolt punktis 2.1 sätestatud ülesannete täitmist alljärgnevalt:

4.1.4.1.Tasub ühe Tallinna Ettevõtlusameti poolt ametisse nimetatud kooseisuvälise infospetsialisti tööjõukulud summas kuni 40.000,00 (nelikümmend tuhat) krooni 2006. aasta jooksul. Töötaja on valitud ja koolitatud Tallinna Ettevõtlusameti poolt töötamaks Tallinna Turismiinfokeskuses Tallinna ja selle lähiümbruse turismiinformatsiooni levitamiseks.

4.1.4.2.Toetussummad kantakse EAS-i poolt Linnale üle pärast Lepingu sõlmimist 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul arvates vastavasisulise taotluse esitamisest.

4.1.5.      EAS-il on õigus kontrollida toetuse kasutamist ja nõuda toetuse kasutamise kohta mistahes täiendavate andmete ja dokumentide esitamist.

4.1.6.      EAS-il on õigus nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui Lepinguosaline rikub Lepingu tingimusi või muul viisil kaldub kõrvale toetuse sihtotstarbeliselt kasutamisest.

 

5.      LEPINGU KEHTIVUS JA ÜLESÜTLEMINE

 

5.1.Leping jõustub selle allkirjastamisel Lepinguosaliste poolt ja kehtib kuni 31.12.2006.a, eeldusel, et Lepinguosalised on oma vastastikused kohustused täitnud.

5.2.Lepinguosalise jaoks sellise kohustusliku õigusakti kehtestamisel, mis oluliselt muudab, raskendab või teeb võimatuks Lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste teostamise, samuti Lepingu tingimuste olulise rikkumise korral teise Lepinguosalise poolt, on vastaval Lepinguosalisel õigus Leping üles öelda, teatades sellest kirjalikult ette vähemalt 1 (üks) kuu, välja arvatud, kui Lepinguosalised lepivad kokku teisiti.

 

6.      TEATED JA KONTAKTISIKUD

 

6.1.Üks Lepinguosaline edastab Lepinguga seotud teated teise Lepinguosalise Lepingus märgitud aadressil ning Lepinguosalise kontaktisikule. Aadressi ja/või kontaktisiku muutusest on Lepinguosaline kohustatud koheselt informeerima teisi Lepinguosalisi.

 

Teadete edastamisel Linnale:

Tallinna linn

Kontaktisik: Evelin Tsirk

Tel: 6404 411

Faks: 6404 208

Email: evelin.tsirk@tallinnlv.ee

 

Teadete edastamisel EAS-ile:

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Kontaktisik: Anu Juurik

Tel: 6279 782

Faks: 6279 482

Email: anu.juurik@eas.ee

 

Teadete edastamisel Maavalitsusele:

Harju Maavalitsus

Kontaktisik: Aare Ets

Tel: 6118 603

Faks: 6118 771

Email: aare.ets@mv.harju.ee

 

6.2.Teadete edastamine toimub telefoni, e-posti või faksi teel, väljaarvatud juhtudel kui Lepingus on ette nähtud teate kirjalik vorm. Kirjalikud teated saadetakse teistele Lepinguosalistele posti teel tähitud kirjaga või antakse teistele Lepinguosalistele üle allkirja vastu.

7.      LÕPPSÄTTED

 

7.1.Kõik Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist Lepinguosaliste poolt allakirjutamise momendist või Lepinguosaliste poolt kirjalikult määratud tähtajal.

7.2.Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad Lepinguosalised eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Lepinguosaliste läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

7.3.Käesolevale Lepingule on lisatud lahutamatu osana järgmine lisa:

 

Lisa  - Külastusstatistika aruanne

 

7.4.Käesolev Leping koos Lisadega on koostatud kolmes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb igale Lepinguosalisele.

 

8.      LEPINGUOSALISTE REKVISIIDID JA ALLKIRJAD

 

Tallinna Linn

Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn

Tel. 640 4218

Faks 640 4208

 

 

 

 

 

____________________________

Jaanus Mutli

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Registrikood: 90006006

Liivalaia tn 13/15, 10118, Tallinn

Tel. 6279 400

Faks 6279 427

E-mail eas@eas.ee

 

 

 

 

 

____________________________

Ülari Alamets

Harju Maavalitsus

Registrikood: 70002452

Roosikrantsi tn 12, 15077 Tallinn

Tel. 6118 701

Faks 6118 771

E-mail info@mv.harju.ee

 

 

 

 

 

_____________________________

Värner Lootsmann

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär