Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Jaak Raiele
Tallinna Linnavalitsus 22.03.2006 korraldus number 549
Redaktsiooni kehtivus:22.03.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. märts 2006 nr 549-k

 

 

Lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Jaak Raiele

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punkti 2 alusel:

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Eesti Noorsootöö Keskuse ja Tallinna linna vahel sõlmitava lepingu projekt.

2. Volitada Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhatajat Jaak Raiet Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ja Eesti Noorsootöö Keskusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 22. märtsi 2006

korralduse nr 549-k      

LISA

 

LEPING  nr   …….

 

 

 

Tallinnas, “        “ ….. 2006 .a.

 

1. LEPINGU POOLED

Eesti Noorsootöö Keskus (edaspidi TELLIJA), registrikoodiga 70005312, keda esindab direktor Toomas Ponkin, kes tegutseb põhimääruse alusel, ühelt poolt ja Tallinna linn Tallinna Spordi- ja Noorsooameti kaudu (edaspidi TÄITJA), registrikoodiga 75015159, keda esindab juhataja Jaak Raie, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse ….. märtsi 2006 korralduse nr ….-k alusel, teiselt poolt (edaspidi eraldi POOL või koos POOLED) sõlmivad käesoleva lepingu alljärgnevas:

2. LEPINGU OBJEKT

Lepingu objektiks on noortelaagri kasvatajate koolituse läbiviimine.

 

3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. TÄITJA kohustub kasutama toetust summas 45 000 EEK 150 inimesele noortelaagri kasvatajate koolituse läbiviimiseks perioodil 20.03.-27.04.2006 a. vajalike kulutuste katteks.

3.2. TELLIJA kannab üheksakümmend protsenti  (90%) toetusest pangaülekandega TÄITJA selleks ettenähtud pangaarvele 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates lepingu allakirjutamise päevast. Kümme protsenti (10%) toetusest kannab TELLIJA TÄITJA pangaarvele pärast TÄITJA lõpparuande esitamist 30 (kolmekümne) päeva jooksul.

3.3. Raha kantakse üle TÄITJA poolt ära näidatud Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse arveldusarvele nr 10002011878002.

3.4. TÄITJA on kohustatud esitama TELLIJALE lõpparuande vabas vormis. Aruanne esitatakse kirjalikut hiljemalt 1. septembriks 2006 a. Aruanne koosneb sisulise tegevuse aruandest ja toetuse kasutamise finantsaruandest.

3.5. TÄITJA on kohustatud TELLIJALE kasutamata jäänud toetuse või selle osa tagastama hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul arvates lõpparuande esitamise tähtajast.

3.6. TELLIJAL on õigus kasutada kõiki TÄITJA poolt noortelaagri kasvatajate koolituse raames kogutud andmeid avaliku informatsioonina.

3.7 TELLIJA edastab TÄITJALE vajaliku informatsiooni ja materjalid noortelaagri kasvatajate koolituse teostamiseks.      

 

4. TEATED

4.1.Lepingu POOLTE vahelised lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikus vormis, välja arvatud juhtudel, kui teade on informatiivse iseloomuga, mis ei too kaasa õiguslikke tagajärgi või kui käesolevas lepingus on ette nähtud teisiti.

4.2 Teade loetakse kättesaaduks kui:

4.2.1. teade on üle antud allkirja vastu;

4.2.2. teade on saadetud riikliku postiasutuse kaudu tähitud kirjaga teise POOLE lepingus sätestatud aadressil ja teate üleandmisest postiasutusele on möödunud viis (5) tööpäeva.

4.3.Informatiivset teadet võib edastada vahetult, telefoni, faksi või elektroonilise posti teel.

 

5.VASTUTUS

5.1.Lepingu POOLED täidavad omapoolseid kohustusi nõuetekohaselt, mõistlikult, heas usus, järgides vajalikku hoolsust ning arvestades tavasid ja praktikat.

5.2.Lepingu POOLED vastutavad kohustuste süülise täitmata jätmise  või mittekohase täitmise eest.

5.3.Lepingu POOLED ei vastuta kohustuste täitmata jätmise eest, kui lepingu mittekohane täitmine on tingitud vääramatust jõust. Vääramatuks jõuks on asjaolud, mida kohustatud POOL ei saanud mõjutada, sh POOLE tegevuse seadusvastane häirimine kolmandate isikute poolt, samuti muud  POOLT mõjutatud sündmused (elektrikatkestused, sideliinide  rikked, üldine arvutussüsteemi häire, jne).

 

 

 

6.VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

6.1.Kõik vaidlused, mis tekivad POOLTE vahel seoses lepingu ja selle lisade täitmise, muutmise või lõpetamisega, lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel.

6.2.Kui läbirääkimised tulemusi ei anna, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

 

7. LEPINGU JA SELLE LISADE MUUTMINE

7.1.Lepingu või/ja selle lisade muutmine või/ja  täiendamine toimub ainult POOLTE kirjalikul kokkuleppel. Lepingu ja selle lisade muudatused ja täiendused on kehtivad vaid juhul, kui need vormistatakse kirjalikult ning neile kirjutavad alla POOLTE poolt selleks volitatud isikud.

7.2.Kui üks POOL esitab teisele POOLELE lepingu või/ja selle lisade muutmiseks kirjaliku põhjendusega ettepaneku, peab ettepaneku saaja POOL selle läbi vaatama kahekümne (20) tööpäeva jooksul alates ettepaneku saamisest, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti. Muutmisettepanekust keeldumise korral tuleb seda kirjalikult põhjendada, kui käesolevas lepingus ei ole sätestatud teisiti.

 

8. LEPINGU KEHTIVUS

8.1.Leping jõustub hetkel, kui lepingu POOLED on sellele alla kirjutanud ja kehtib, kuni POOLED on kõik lepingust tulenevad kohustused täitnud.

8.2.Lepingu POOLTEL on õigus leping omavahelisel kirjalikul kokkuleppel igal ajal lõpetada.

8.3.Lepingu POOLTEL on õigus lepingust ühepoolselt taganeda, teatades vastavast soovist teisele POOLELE vähemalt kümme (10) päeva ette.

8.4.Lepingu lõppemine ei mõjuta enne lepingu lõppemist tekkinud kohustuste täitmist.

 

9. LÕPPSÄTTED

9.1.Käesoleva lepinguga seotud informatsiooni vahetamiseks määravad POOLED kontaktisiku.

9.2.Käesoleva lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad POOLED Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.3.Käesolev leping on koostatud kahes (2) eestikeelses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris kahel (2) lehel, mille iga lehekülg on allkirjastatud POOLTE esindajate poolt ja millest kummalegi POOLELE jääb üks (1) eksemplar.

 

Poolte rekvisiidid ja allkirjad

 

 

 

Kontaktisiku nimi: Ande Magus

 

Kontaktisiku nimi: Tiiu Kadak

Kontaktisiku amet: noorsootööalase koolituse valdkonna peaspetsialist

 

Kontaktisiku amet: noorsootöö vanemspetsialist

 

Asutuse nimi: Eesti Noorsootöö Keskus

 

Asutuse nimi: Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

Aadress: Uuslinna tn10, Tallinn 11415

 

Aadress: Vabaduse väljak 10 b, Tallinn 10146

Tel: 6 380 761

 

Tel: 640 4642

Faks. 6 380 756

 

Faks. 640 4587

e-mail: ande.magus@entk.ee

 

e-mail: tiiu.kadak@allinnlv.ee

 

 

 

 

 

Toomas Ponkin                                                             Jaak Raie

Eesti Noorsootöö Keskuse                                             Tallinna linn

direktor                                                                         Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

                                                                                    juhataja                        

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär