Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Varraku tn 12, Mustakivi tee 19 ja 21 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 22.03.2006 korraldus number 543
Redaktsiooni kehtivus:06.12.2017 - ...

 Redaktsioonid

 REDAKTSIOON:
Tlv k 06.12.2017 nr 1897

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. märts 2006 nr 543-k

 

 

Varraku tn 12, Mustakivi tee 19 ja 21 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga ja arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutustega:

- Tallinna üldplaneering määrab ala juhtfunktsiooniks piirkonna või linnaosa keskuse segahoonestusala, mis on mõeldud kaubandus-, teenindus ja vabaaja harrastustega seotud ettevõtjatele ja asutustele ning ettevõtluse segahoonestusala, kus võib paikneda igasugune ettevõtlus väljaarvatud ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine. Ühtlasi on Mustakivi tee  ja Tähesaju tee äärne ala magistraaltänavate ärivöönd, kuhu võib rajada põhiliselt kaubandus-teenindusettevõtteid;

- käesoleva detailplaneeringu kehtestamisega luuakse eeldus tulevase äripiirkonna jätkuvaks arenguks Tähesaju tee ääres Varraku tänava ja Mustakivi tee vahel;

- vastukaaluks kavandatud suurtele ehitus- ja parklate alustele pindadele läbib planeeritavat ala ülelinnalise tähtsusega haljaskoridor ning planeeritavast alast põhja pool paikneb Tondiraba, mis on Tallinna üldplaneeringu järgi metsade, parkide ja looduslike haljasalade vöönd, mis on avalikuks kasutamiseks ette nähtud puhkeotstarbeline ala. 

 

 

     

1. Kehtestada Varraku tn 12, Mustakivi tee 19 ja 21 kinnistute ning lähiala detailplaneering, RUUM JA MAASTIK OÜ töö nr 09-04, millega on kavandatud Lasnamäe linnaosas 18,4 ha suurusel maa-alal asuvate kinnistute 24-ks krundiks jagamisel tekkivatele kinnistutele kuni 5 hoone, sealhulgas ärihoonete ning äri- ja tootmishoonete ehitamine, mille maksimaalne lubatud kõrgus maapinnast jääb vahemikku 15 – 20 m.
(Kehtetu osaliselt - Tlv k 06.12.2017 nr 1897, sätestatud osas)

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 03. märtsil 2006 sõlmitud lepingule nr TT-26/L.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

Tallinna Linnavalitsuse
22. märtsi 2006
korralduse nr 543-k

LISA

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu

“Varraku tn 12, Mustakivi tee 19 ja 21 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas” juurde

 

 

 

Kehtestada Varraku tn 12, Mustakivi tee 19 ja 21 kinnistute ning lähiala detailplaneering, RUUM JA MAASTIK OÜ töö nr 09-04, millega on kavandatud Lasnamäe linnaosas 18,4 ha suurusel maa-alal asuvate kinnistute 24-ks krundiks jagamisel tekkivatele kinnistutele kuni 5 hoone, sealhulgas ärihoonete ning äri- ja tootmishoonete ehitamine, mille maksimaalne lubatud kõrgus maapinnast jääb vahemikku 15 – 20 m.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles Reginamark OÜ volitatud esindaja Edward Kruus 30. septembril 2004, kellele on lepinguga nr DP-9/L-05 üle antud detailplaneeringu koostamise ja koostamise finantseerimise õigus.

Detailplaneering algatati Tallinna Linnavalitsuse 22. juuni 2005 korraldusega nr 1286-k.

?id=3001&aktid=101066

Detailplaneeringu koostas RUUM JA MAASTIK OÜ.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse  18. jaanuari 2006 korraldusega nr 80-k.

?id=3001&aktid=102998

Detailplaneering on koostatud Tallinna Linnavalitsuse 22. juuni 2005 korralduse nr 1286-k alusel ning vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud detailplaneeringu koostamise ja vormistamise nõuetele.

Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud kõik Tallinna linna ehitusmääruse §-s 16 nõutud asutused ja isikud: Lasnamäe Linnaosa Valitsus, Tallinna Tervisekaitsetalituse Harjumaa osakond, Harjumaa Päästeteenistus, Lasnamäe Linnaosa Halduskogu, AS Tallinna Küte, OÜ Jaotusvõrk Tallinna-Harju piirkond, Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakond, Tallinna Kommunaalameti ehituse ja järelevalve osakond, Elion Ettevõtted aktsiaselts, Tallinna Keskkonnaamet, Transpordiameti infrastruktuuri osakond, AS KH Energiakonsult, AS Eesti Gaas, OÜ Põhivõrk ja AKTSIASELTS TALLINNA VESI.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus, Lasnamäe Linnaosa Halduskogu, OÜ Põhivõrk, Harjumaa Päästeteenistus, Tallinna Kommunaalameti ehituse ja järelevalve osakond, Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakond, AS Eesti Gaas ning  AS Tallinna Küte kooskõlastasid Varraku tn 12, Mustakivi tee 19 ja 21 kinnistute  ning lähiala detailplaneeringu tingimusteta.

OÜ Jaotusvõrk Tallinna-Harju piirkond märkis, et tööjooniste staadiumiks konkretiseerida tehnilised tingimused. Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt.

Tallinna Tervisekaitsetalituse Harjumaa osakond kooskõlastas Varraku tn 12, Mustakivi tee 19 ja 21 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu järgmise märkusega:

Planeeringualas lubada keskkonda ja elamuala mittehäiriv äri-ja tootmistegevus.

Elion Ettevõtted aktsiaselts kooskõlastas detailplaneeringu lisatingimusel, et tööjoonised kooskõlastatakse täiendavalt Elion Ettevõtted aktsiaseltsiga. Tingimus on täidetav edaspidisel projekteerimisel.

Tallinna Keskkonnaameti spetsialistid kooskõlastasid Varraku tn 12, Mustakivi tee 19 ja 21 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu järgmise lisatingimusega:

Varraku tn 12, Mustakivi tee 19 ja 21 kinnistute lähiala detailplaneeringu alusel koostatavad ehitusprojektid kooskõlastada täiendavalt  Tallinna Keskkonnaametiga.

Lisatingimustega arvestatakse järgnevas projekteerimisstaadiumis.

Tallinna Transpordiameti infrastruktuuri osakond märkis detailplaneeringu kohta järgmist:

Bussipeatuste tasku sirge osa pikkus peab olema 21 meetrit.

Eelpoolnimetatud tingimusega arvestatakse edasisel projekteerimisel.

AS KH Energiakonsult kooskõlastas Varraku tn 12, Mustakivi tee 19 ja 21 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu tingimusel, et juurdepääsuteede valgustuse tööprojektideks küsida meilt tehnilised tingimused. Juurdepääsuteede tänavavalgustuse tööprojekt kooskõlastada täiendavalt AS-iga KH Energiakonsult. Tingimus on täidetav edaspidisel projekteerimisel.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI kooskõlastas Varraku tn 12, Mustakivi tee 19, 21 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu tingimusel, et järgnevate projekteerimisstaadiumite (hoone VK- ehitusprojektide) koostamiseks taotleda AKTSIASELTSilt TALLINNA VESI tehnilised tingimused.

Varraku tn 12, Mustakivi tee 19, 21 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 2. veebruarist kuni 16. veebruarini 2006. Avaliku väljapaneku kestel ei laekunud detailplaneeringu kohta arvamusi ega ettepanekuid.

 

Haldusakti põhjendused

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel kehtestab detailplaneeringu linnavalitsus oma korraldusega juhul kui detailplaneeringu koostamise üle ei ole teostatud planeerimisseaduse kohast maavanema kohustuslikku järelevalvet ning juhul kui planeeringuga ei määrata miljööväärtuslikku hoonestusala.

Detailplaneeringu algatamist taotles Edward Kruus 30. septembril 2004, kes soovis planeeritava ala äri-ning äri-ja tootmismaa sihtotstarbelisteks kruntideks jagamist ja ehitusõiguse määramist kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 22. juuni 2005 korraldusega             nr  1286 –k.

Planeeritav maa-ala asub Lasnamäe linnaosas Tondiraba lähikonnas. Planeeritaval maa-alal asuvad Varraku tn 12, Mustakivi tee 19 ja Mustakivi tee 21 kinnistud.

Planeeritav maa-ala on võsastunud ja osaliselt kaetud jäätmereostusega. Maa-ala on ebatasase reljeefiga, maapinna kõrguste vahe on kuni 6 m. Alal asuvad endised turbakarjääri augud, mis on aja jooksul täitunud pinnaseveega. Praegu on ala mittesihipärases kasutuses jäätmaa ja tänu sellisele hetkeolukorrale ebaturvaline ja soosib kuritegelikku käitumist. Ala korrastamine ja sihipärasesse kasutusse suunamine on hädavajalik.

Planeeritavast alast põhja pool paikneb Tondiraba, mis on Tallinna üldplaneeringu järgi metsade, parkide ja looduslike haljasalade vöönd, mis on ette nähtud avalikuks kasutamiseks puhkeotstarbeline ala.

Juurdepääs planeeritavale alale on Varraku tänavat ja Mustakivi teed ühendavalt Tähesaju teelt.

Planeeritav maa-ala on hoonestamata. Ala läbivad AS Eesti Energia 110 kV elektri õhuliin ja AS Tallinna Vesi sadevee ja reovee magistraaltrassid. Kirjeldatud tehnovõrkude ümbertõstmist planeeringuga ette ei nähta.

Varraku tn 12, Mustakivi tee 19 ja Mustakivi  tee 21 kinnistute sihtotstarve on ärimaa.

Tallinna üldplaneering määrab ala juhtfunktsiooniks piirkonna või linnaosa keskuse segahoonestusala, mis on mõeldud kaubandus-, teenindus ja vabaaja  harrastustega seotud ettevõtjatele ja asutustele ning ettevõtluse segahoonestusala, kus võib paikneda igasugune ettevõtlus väljaarvatud ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine. Ühtlasi on Mustakivi tee  ja Tähesaju tee äärne ala magistraaltänavate ärivöönd, kuhu võib rajada põhiliselt kaubandus-teenindusettevõtteid.

Detailplaneeringuga kavandatakse olemasolevate Varraku tn 12, Mustakivi tee 19 ja 21 kinnistute jagamine 24-ks krundiks, millest 3 on transpordimaa krundid ja ülejäänud ärimaa ning äri- ja tootmismaa krundid. Kruntide suurused jäävad vahemikku 3700 kuni 15 530 m2, et pakkuda erinevate võimalustega äri- ja tootmispinda. Täpsema äri- ja tootmistegevuse kirjeldust ei ole detailplaneeringu staadiumis võimalik esitada. Olenevalt krundi asukohast on krundile lubatud rajada kuni 5 hoonet ja hoonete lubatud kõrgus maapinnast jääb vahemikku 15 kuni 20 m. Hoonete korruselisus on määramata, sest planeerimisstaadiumis ei ole teada kavandatavate hoonete funktsioonist sõltuv ruumide kõrguse vajadus. Hoonestus on soovitav kruntide kaupa grupeerida, säilitades kruntide gruppide vahel hoonestusest vabad alad, kus paikneb parkimine, haljastus ja jalakäigukoridorid. Sellise paigutusega on mööda Tähesaju teed liikujale tagatud ka nähtavuskoridorid Tondiraba suunas.

Kruntidele on hoonestus paigutatud selliselt, et kruntide põhjaosas, vastu rohekoridori jääb 20 m laiune hoonestusvaba ala, kuhu on ette nähtud kõrghaljastuse rajamine ja Varraku tänava äärsest elamurajoonist Tondiraba parki suunduv perspektiivne kõnnitee. Roheline allee on ette nähtud ka Tähesaju teega paralleelselt rajatava jalgtee ja planeeritud äri- ja tootmismaa kruntide vahele. Samuti on kohustuslik haljastada minimaalselt 20% planeeritud ehituskruntide pindalast. Tagamaks sujuva ülemineku olemasolevalt elamukvartalilt äri- ja tootmismaa segasihtotstarbega kruntidele, on nende vahelisele alale paigutatud vaid ärimaa sihtotstarbega krundid. Selline maakasutuse muutus minimeerib võimalikud negatiivsed mõjud elamualadele. Planeeringualas on lubatud vaid keskkonda mittehäiriv tootmistegevus - vastavalt üldplaneeringule ettevõtlus, mis ei vaja ulatuslikku sanitaartsooni.

Laagna teest vasakule ja paremale jäävaid elamualasid ühendava Varraku tänava otsas asuva silla juures olevale krundile nr 21 on kavandatud jalakäijate liikumise sõlmpunkt, kuhu on soovitav rajada kohvik ja väline ruum kujundada puhkekohana.

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Edward Kruus`i vahel 03. märtsil 2006 sõlmitud lepingu nr TT-26/L kohaselt on määratud poolte kohustused detailplaneeringu kohaste avalikult kasutatavate teede ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamisel.

Arvestades eeltoodud kaalutlusi, esitame Tallinna Linnavalitsusele kehtestamiseks Varraku tn 12, Mustakivi tee 19 ja 21 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu.

 

 

 

 

 

Igor Volkov

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti

juhataja – linna peaarhitekt