Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mängu tn 13 osaline maa tagastamine ja osaline mittetagastamine
Tallinna Linnavalitsus 22.03.2006 korraldus number 519
Redaktsiooni kehtivus:22.03.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. märts 2006 nr 519-k

 

 

Mängu tn 13 osaline maa tagastamine ja osaline mittetagastamine

 

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 2 p 3, § 13, § 15 lg 1, lg 2, § 191 lg 1 p 3, lg 2, § 221 lg 5 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord“ punktidega 561, 562, 563, 57, 58, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud “Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas“ punktiga 34 ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 26. septembri 1994 otsusest nr 3817 ja 16. novembri 1998 otsusest nr 10328, nõudeõiguse loovutamise lepingust 18. septembrist 1997 notariaalregistri nr 19218, ostu-müügi, nõudeõiguse loovutamise ja pandilepingust 20. oktoobrist 2000 notariaalregistri nr 5416, ehitiste mõttelise osa ostu-müügilepingust, avaldusest pandimärke ümberregistreerimiseks ja maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingust 18. detsembrist 2001 notariaalregistri nr 13396 ning maa tagastamise toimiku nr 6429 materjalidest:

 

 

1. Tagastada osaliselt õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Mängu tn 13;

1.2 pindala: 807 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 85 N pindalaga 1676 m2) järgmistele isikutele:

2.1 Marika Filatova, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn,  1/4 mõttelises osas;

2.2 Peep Järvpõld, isikukood XXXXXXXXXXX, elukoht XXXX, Tallinn,  1/4 mõttelises osas.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 nimetatud isikutele 1/2 mõttelises osas vastavalt Riikliku ehitisregistri 25.01.2006 elektroonilisele väljatrükile.

4. Mitte tagastada endise kinnistu nr 85 N maa-ala suurusega 401,25 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal asuvad teistele isikutele kuuluvad hooned ning maa kuulub hoonete juurde teenindamiseks vajaliku maana.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ning kompenseeritava maa maksumuse määramist.

6. Punktis 2 nimetatud isikud on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas kokku 100 (ükssada) krooni Tallinna Maa-ameti erastamise arvele 10022069556000 aktsiaseltsis SEB Eesti Ühispank, kood 401, alljärgnevalt:

6.1 Marika Filatova – 50 (viiskümmend) krooni;

6.2 Peep Järvpõld – 50 (viiskümmend) krooni.

Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

7. Maa taotlejal:

7.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

7.2  tagada Ehitusseaduse §-s 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks Marika Filatovale, Peep Järvpõld`ile, Elo Talvojale ja Paul Mägile;

8.2  kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär