Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Eraldise kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Kaia Jäppinenile ja Merike Martinsonile
Tallinna Linnavalitsus 15.03.2006 korraldus number 498
Redaktsiooni kehtivus:15.03.2006 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. märts 2006 nr 498-k

 

 

Eraldise kasutamise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Kaia Jäppinenile ja Merike Martinsonile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5 ja Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 alusel:

 

 

 

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Tervise Arengu Instituudi ja Tallinna linna vahel sõlmitav eraldise kasutamise lepingu projekt südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise Tallinna linna tegevuskavas 2006 planeeritud tegevuste elluviimiseks.

2. Lepinguga linnale pandud kohustuste täitmiseks võtavad  Tallinna Haridusamet ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet eraldise kasutamise lepingu kestvuse ajaks teenistusse koosseisuvälise tervisedenduse spetsialisti.

3. Volitada Tallinna linna nimel punktis 1 nimetatud lepingule alla kirjutama abilinnapea Kaia Jäppineni ja abilinnapea Merike Martinsoni.

4. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Tervise Arengu Instituudile ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Jüri Ratas

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 15. märts  2006

korralduse nr 498-k      

LISA 

 

ERALDISE KASUTAMISE LEPING NR ...

 

 

 

 

 

 

Käesolev leping on sõlmitud Tallinnas                              2006.

 

Tervise Arengu Instituut (edaspidi TAI), registrikood 70006292, asukoht Hiiu tn 42, 11619 Tallinn, keda põhimääruse alusel esindab teadusdirektor Toomas Veidebaum

ja

Tallinna linn (edaspidi Eraldise saaja), asukoht Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, keda Tallinna Linnavalitsuse … 2006 korralduse nr  … - k  alusel  esindavad abilinnapea Kaia Jäppinen ja abilinnapea Merike Martinson

 

rõhutades vastastikkust soovi teha koostööd ning juhindudes Südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise riiklikust strateegiast 2005 - 2020, leppisid kokku alljärgnevas (edaspidi Leping):

 

 

1. Üldsätted

 

1.1 Leping sõlmitakse järgmiste loetletud tegevuste teostamiseks:

1.1.1 Eraldise saaja kohustub ellu viima Südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise Tallinna linna tegevuskava 2006 (edaspidi tegevuskava) planeeritud tegevused (Lisa 1);

1.1.2 Eraldise saaja kohustub esitama TAI-le vormikohased tegevus- ja finantsaruanded nii elektroonselt kui ka paberkandjal punktis 2.3.2 fikseeritud tähtaegadel (Lisa 2).

1.2 Oodatavad tulemused:

1.2.1 tegevuskavas määratletud tegevused on teostatud planeeritult ning tulemuslikult, õigeaegselt ja ettenähtud mahus. Tegevuskava täitmise aruanded on vastavuses käesoleva Lepingu lisadega ning on esitatud tähtaegselt.

 

 

2. Eraldise saaja õigused ja kohustused

 

2.1 Eraldise saaja tegutseb Tallinna Haridusameti ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti kaudu  ning ametitel on õigus kasutada eraldist Lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras Lepingu eesmärkide saavutamiseks.

2.2 Eraldise saajal on õigus:

2.2.1 saada TAI-lt Lepingu täitmiseks vajalikku informatsiooni;

2.2.2 Leping üles öelda, kui ilmneb, et kõiki asjaolusid arvesse võttes ja Eraldise saaja ning TAI huvisid kaaludes ei või oodata, et Eraldise saaja jätkaks Lepingu täitmist kuni Lepingu tähtaja möödumiseni.

2.3 Eraldise saaja kohustub:

2.3.1 kasutama eraldist sihipäraselt ja ratsionaalselt kokkulepitud tingimustel ja korras;

2.3.2 esitama TAI-le Lepingu täitmisega seotud vahearuanded hiljemalt 09.06.2006 (periood 01.01.2006 - 31.05.2006), 09.10.2006 (periood 01.06.2006 – 30.09.2006) ja lõpparuande (periood 01.01.2006 - 31.12.2006) hiljemalt 09.01.2007. a;

2.3.3 säilitama Lepinguga seotud dokumente, sh eraldise kasutamise kuludokumente õigusaktides sätestatud tähtaja jooksul;

2.3.4 võimaldama juurdepääsu TAI esindajale Lepinguga seotud dokumentidele, sh kuludokumentidele, eesmärgiga kontrollida eraldise kasutamise sihipärasust;

2.3.5 esitama TAI esindajale tema nõudel kogu Lepingu ja selle täitmisega seotud informatsiooni ja dokumentatsiooni, sh raamatupidamisdokumentatsiooni; 

2.3.6 tagastama TAI-le Lepingu ühepoolsel lõpetamisel eraldisest kasutamata jäänud osa, samuti tagastama eraldise osa, mille sihipärane kasutamine ei ole dokumentaalselt tõestatud, kümne tööpäeva jooksul arvates TAI-lt kirjaliku nõude saamisest.

2.4 Eraldise saaja poolt esitatud lõpparuanne (tegevusaruanne ja finantsaruanne) kinnitatakse pretensioonide puudumisel tööde üleandmise- vastuvõtmise aktiga 10 päeva jooksul (Lisa 3).

2.5 Eraldise saaja volitatud esindajateks Lepingu täitmisega seotud informatsiooni andmisel on Urmas Sadam (tel. 645 7885, e-post urmas.sadam@tallinnlv.ee) ja Ene Tomberg (tel: 645 7456, e-post: ene.tomberg@tallinnlv.ee).

 

 

3. TAI õigused ja kohustused

 

3.1 TAI-l on õigus:

3.1.1 kontrollida jooksvalt eraldise kasutamise sihipärasust ja Lepingu täitmise käiku;

3.1.2 teha ettepanekuid Lepingut puudutavatesse Eraldise saaja pressiavaldustesse ja sõnavõttudesse;

3.1.3 Leping üles öelda, kui ilmneb, et kõiki asjaolusid arvesse võttes ja Eraldise saaja ning TAI huvisid kaaludes ei või oodata, et TAI jätkaks Lepingu täitmist kuni Lepingu tähtaja möödumiseni.

3.2 TAI-l on kohustus:

3.2.1 anda Eraldise saajale Lepingu täitmiseks vajalikku informatsiooni;

3.2.2 kanda eraldis üle Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse arvelduskontole 10002011878002 kokkulepitud tingimustel ja korras.

3.3 TAI volitatud esindajaks Lepingu täitmisega seotud informatsiooni andmisel ja tegevuste kvaliteedi kontrollimisel on Triin Lepp (tel: 6593973,  e-post: Triin.Lepp@tai.ee ).  

 

 

4. Vastutus Lepingu rikkumisel ja vääramatu jõud

 

4.1 Pooled vastutavad oma Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest VÕS sätestatud alustel ning poolel on õigus kasutada VÕS § 101 sätestatud õiguskaitsevahendeid.

4.2 Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pooled rikkusid kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata, et nad Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.   

4.3 Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas.

 

 

5. Eraldise eraldamine

 

5.1 TAI eraldab Eraldise saajale Lepingu lisas 1 Südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise Tallinna linna tegevuskava 2006 loetletud tegevuste teostamiseks kokku 784 227 (seitsesada kaheksakümmend neli tuhat kakssada kakskümmend seitse) krooni. Sellest kasutatakse:

5.1.1 Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tegevuste teostamiseks 370 713 krooni, sh  126 316 krooni Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tervisedenduse spetsialisti töö tasustamiseks;

5.1.2 Tallinna Haridusameti tegevuste teostamiseks 413 514 krooni, sh  105 262 krooni Tallinna Haridusameti tervisedenduse spetsialisti töö tasustamiseks.

5.2 Eraldise eraldamisel lähtutakse Südame veresoonkonna haiguste ennetamise maakondliku rahastamise 2006 tabelist (Lisa 4).

5.3 TAI eraldab punktis 5.1 nimetatud summa alljärgnevalt:

5.3.1 esimene osamakse kantakse üle Eraldise saajale Lepingu allkirjastamise järgselt taotluse alusel summas 325 031 krooni, sh Tallinna Haridusameti tegevuste teostamiseks 146 308 krooni, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tegevuste teostamiseks 178 723 krooni;

5.3.2 teine osamakse kantakse üle Eraldise saajale 20 tööpäeva jooksul peale I vahearuande (09.06.2006) laekumist taotluse alusel summas 225 573 krooni, sh Tallinna Haridusameti tegevuste teostamiseks 108 578 krooni, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tegevuste teostamiseks 116 995 krooni;

5.3.3 kolmas osamakse kantakse üle Eraldise saajale taotluse alusel  20 tööpäeva jooksul peale II vahearuande (09.10.2006) laekumist summas 233 623 krooni, sh Tallinna Haridusameti tegevuste teostamiseks 158 628 krooni, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tegevuste teostamiseks 74 995 krooni.

 

 

6. Vastutus aruannete mitteesitamisel

 

Vahearuannete mitteesitamisel või mitteõigeaegsel esitamisel ei finantseerita järgmise aruandlusperioodi tegevust.

 

 

7. Lepingu lõpetamise tingimused ja kord

 

7.1 TAI-l on õigus Lepingust taganeda, kui Eraldise saaja rikub Lepingut. Lepingu rikkumiseks loetakse käesolevas Lepingus alljärgnevaid asjaolusid:

7.1.1 eraldist või selle osa ei kasutata sihipäraselt;

7.1.2 Eraldise saaja ei esita TAI-le Lepingus sätestatud informatsiooni ja dokumentatsiooni;

7.1.3 Eraldise saaja ei hoia korras Lepinguga seotud dokumentatsiooni, mistõttu ei ole TAI-l võimalik veenduda, et eraldist on kasutatud Lepinguga sätestatud tingimustel ja korras.

7.2 Eraldise saajal on kohustus tagastada TAI nõudmisel kogu eraldis või osa sellest juhul, kui eraldise mittesihipärane kasutamine või valeandmete või muu eksitava teabe esitamine saab TAI-le teatavaks alles pärast Lepingu täitmist.

 

 

8. Konfidentsiaalsusklausel

 

Pool peab hoidma saladuses talle Lepingu täitmisega teatavaks saanud asjaolusid, mille saladuses hoidmiseks on teisel poolel õigustatud huvi või mille saladuses hoidmist teine pool on nõudnud. Saladuse hoidmise kohustust ei ole, kui poolel on asjaolude avalikustamiseks teise poole kirjalik luba või kui ta on avalikustamiseks kohustatud seadusest tulenevalt.

 

 

9. Teadete edastamine

 

9.1 Üks pool edastab Lepinguga seotud teated teisele poolele Lepingus märgitud aadressil või kontaktnumbril. Aadressi või kontaktnumbri muutusest on pooled kohustatud teineteist informeerima.

9.2 Teadete edastamine toimub e-posti või faksi teel, v.a juhtudel, kui Lepingus on ette nähtud teate edastamine tähitud kirjaga.

9.3 Poole nõue teisele poolele, mis esitatakse tulenevalt Lepingu rikkumisest, peab olema edastatud tähitud kirjaga.

 

 

10. Lõppsätted

 

10.1 Leping jõustub selle allakirjutamise momendist ja kehtib 31. detsembrini 2006.

10.2 Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema poole poolt allakirjutamise momendist või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

10.3 Lepingut saab muuta vaid poolte kirjalikul kokkuleppel.

10.4. Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

 

10.5 Leping on koostatud eesti keeles neljal (4) lehel kahes (2) identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb TAI-le, teine Eraldise saajale.

 

 

11. Lepingu dokumendid

 

11.1. Käesoleva Lepingu lahutamatuteks osadeks on:

11.1.1 Lisa 1 Südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise Tallinna linna tegevuskava 2006;

11.1.2  Lisa 2 Tegevusaruande ja finantsaruande vormid;

11.1.3  Lisa 3 Eraldise kasutamise lepingu tööde üleandmise-vastuvõtmise akt;

11.1.4  Lisa 4 Südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise maakondlik rahastamine 2006.

 

 

 

Poolte allkirjad:

 

 

 

Toomas Veidebaum                              Kaia Jäppinen               Merike Martinson

Tervise Arengu Instituut                 .                  Tallinna Linnavalitsus

Registrikood 70006292                                                Vabaduse väljak 7       

Hiiu  tn 42                                                                    15199 Tallinn

11619 Tallinn                                   .                           arvelduskonto 10002011878002

Faks 3 72 6 593901                                                     Faks 6 404 327

Tel 372 6593900                                                         Tel 6 404 141

                                                                                                                                                Eraldise kasutamise lepingu Lisa 1

Südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise Tallinna linna tegevuskava 2006

Tegevuskavas lisada iga meetme juurde täpne loetelu tegevustest, mida antud meetme raames rakendatakse indikaatorid.

Tegevus

Sihtgrupi suurus ja kirjeldus

Teostajad / vastutajad

Summa

Täitmise periood

Selgitused

Strateegiline eesmärk: Rahvastiku varajane haigestumine ja suremus südame- ja veresoonkonnahaigustesse on püsiva langustendentsiga
Indikaatorid:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - nooremate kui 65-aastaste meeste suremus südame- ja veresoonkonnahaigustesse on vähenenud 2020. aastaks 40% võrra, mille tulemusel sureb enne 65. eluaastat iga 100 000 mehe kohta 100 meest aastas vähem kui 2002. aastal (2002 a. 248 meest 100 000 elaniku kohta).
- nooremate kui 65-aastaste naiste suremus südame- ja veresoonkonnahaigustesse on vähenenud 2020. aastaks 30% võrra, mille tulemusel sureb enne 65. eluaastat iga 100 000 naise kohta 24 naist aastas vähem kui 2002. aastal (2002 a. 81 naist 100 000 elaniku kohta).

Alaeesmärk 1: Rahvastiku füüsiline aktiivsus on suurenenud
Indikaatorid:
- 16-64 aastaste osakaal, kes on vähemalt kaks korda nädalas kehaliselt aktiivsed,  suureneb 2008. aastaks 40%-ni (2002 a. 30%) ja 2020. aastaks 60%-ni (allikas: Eesti Täiskasvanud Elanikkonna Tervisekäitumise uuring).
- õpilaste osakaal, kes on vähemalt 5 korda nädalas vähemalt 30 minutit kehaliselt aktiivsed suureneb 2008. aastaks 70%-ni (2001/2002 a. 59%)  ja 2020. aastaks 80%-ni (allikas: Eesti kooliõpilaste liikumisaktiivsus 2001/2002).

Meede 1: Elanikkonna teadlikkuse tõstmine tervist toetavast liikumisest
Indikaatorid:
- 80% elanikkonnast, kellele on edastatud info liikumis-ja sportimisvõimalustest oma linnas
- 2 meediateavitust, 12 tervisttoetavat liikumisüritust, kuhu on kaasatud vähemalt 6 Tallinna linnaosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Tegevus 1.1.  Erinevad tervisespordi üritused linnaelanikele, mis on suunatud rahvastiku füüsilise aktiivsuse suurendamiseks

Tallinna linna elanikkond

 

 

 

Viiakse ka läbi tegevuste 6.4.- 6.11.  raames.                                                     Tallinna Spordi- ja Noorsooamet korraldab tervisespordiüritusi 2006. aastal Tallinna erinevates vanuserühmades linnaelanikele. Seoses sellega keskendutakse käesolevas tegevuskavas füüsilise aktiivsuse edendamisel kõikides vanuseastmetes erivajadustega inimestele.                                           

Tegevus 1.2. Tervisespordipäevad  erivajadustega lastele ja täiskasvanutele

Tallinna erivajadustega inimesed.
Kuni 70 erivajadustega täiskasvanut ja kuni 200 erivajadustega last

TSTA, EPIK, erivajadustega lasteasutused

35 000.-

Ettevalmistav etapp: I - II  kv

Läbiviimise etapp: II -III kv mai

Kokkuvõttev etapp ja aruandlus: IV kv

Motiveerida erineva puudeliigi ja raskusastmega inimesi osalema erinevatel tervisespordi üritustel. Alad on välja valitud sellest põhimõttest lähtuvalt, et neid on hiljem võimalus edasi harrastada.

Tegevus 1.3. Liikumisüritus Tallinna lasteaedades "Vahva liikumistegevus õues" ning samaaegselt  Tallinna linna ametnike jalutuskäik “Ametnik  kõnnib“   

Tallinna linna ametiasutuste ja linnaosade valitsuste ametnikud 500 inimest ja  Tallinna 122 lasteaeda.

TSTA, THA

 3000.-

II kv, aprill ettevalmistamine, linna ametiasutustega ja linnaosade valitsustega kooskõlastamine, ürituse plaani tegemine, mai - läbiviimine ja kokkuvõtete tegemine

Linna ametnikud külastavad  vastavate linnaosade lasteaedu, hinnates liikumistegevusi ja valides nende hulgast parima. Kaasfinantseerija ka TSTA. Raha kasutatakse auhindadeks.

Tegevus 1.4. Koolieelsete lasteasutuste terviseliikumise ühisüritused Tallinna erinevates linnaosades

Tallinna koolieelsed lasteasutused 8 linnaosast

THA TE spetsialist, TEL-ide koordinaator

40 000.-

 II kv kooskõlastused linnaosadega ja toetuskriteeriumite paikapanek,
III - IV kv
tegevuste läbiviimine ja kokkuvõtete tegemine

Projektikonkursi alusel valida parimad terviseliikumise üritused koolieelsetes lasteasutustes Tallinna erinevates linnaosades. Innustada lasteaedasid korraldama tervisespordiüritusi. Linnaosad korraldavad üritusi kevadel ja sügisel.

Raha kasutatakse korraldamise kuludeks ja auhindadeks.

Tegevus 1.5. Tallinna üldhariduskoolide ühisüritused terviseliikumise propageerimiseks

Tallinna üldharidus-
koolid  8 linnaosast

THA TT spetsialist, TEK-ide koordinaator

40 000.-

 II kv kooskõlastused linnaosadega ja toetuskriteeriumite paikapanek,
III - IV kv
tegevuste läbiviimine ja kokkuvõtete tegemine

Projektikonkursi alusel valida parimad terviseliikumise üritused üldhariduskoolides Tallinna erinevates linnaosades. Innustada koole korraldama tervisespordiüritusi. Raha kasutatakse korraldamise kuludeks ja auhindadeks.

Tegevus 1.6. Tallinna „TEK-ide kevadpäevad – maastikumängud

8 Tallinna Tervist Edendavat Kooli

THA ja
TEK-ide koordinaator

 5000.- 

II kv ettevalmistused maastikumänguks, II kv maastikumängude läbiviimine kokkuvõtete tegemine ja aruandlus

TEK-ide võrgustiku arendamiseks motivatsiooniüritus. Raha kasutatakse korraldamise kuludeks ja auhindadeks.

Tegevus 1.7.  Tallinna TEL-ide erinevad tervisedenduslikud üritused ja tegevused

Tallinna 11 TEL-i

THA ja TEL-ide koordinaator

 

I kv
info edastamine lasteaedadele projektitaotluste esitamiseks hariduskomisjoni;
 II-IV kvartal 
lepingute sõlmimine, projektide elluviimine, aruande esitamine

Tallinna TEL-ide võrgustiku motiveerimine ja nende tegevuste toetamine projektide alusel. Vastavalt projektitaotluste eelarvele finantseerib THA.

Alaeesmärk 2: Rahvastiku toitumisharjumused on paranenud
Indikaatorid:
- Täiskasvanute osakaal, kes tarbivad värsket puu-ja köögivilja 6-7 päeval nädalas, suureneb 2008. aastaks  30%ni ja  2020. aastaks 70%ni. (2002. a. 24%) (allikas: Eesti Täiskasvanud Elanikkonna Tervisekäitumise uuring).
- 11-15-aastaste laste- ja noorte osakaal, kes tarbivad puu- ja köögivilja, suureneb 2008 aastaks 45%ni  ja 2020. aastaks 60%ni. (2002. a. 36%) (allikas: Õpilaste Tervisekäitumise uuring).
- Toidu valmistamisel peamiselt toiduõli kasutajate osakaal, suureneb 2008. aastaks  92%ni ja  2020. aastaks 96%ni. (2002. a. 89%) (allikas: Eesti Täiskasvanud Elanikkonna Tervisekäitumise uuring).
- Tavalise keedusoola kasutajate osakaal väheneb 2008. aastaks  73%ni ja  2020. aastaks 65%ni. (2002. a. 77%) (allikas: Eesti Täiskasvanud Elanikkonna Tervisekäitumise uuring).

Meede 2: Soodustada elanikkonna tervislikke toitumisvalikuid ning tõsta teadlikkust tasakaalustatud toitumisest.                                                                                                                      Indikaatorid:
- ürituste arv linnas 8, 1 rahvusvaheline projekt,  meediateavitusi 2.  Osavõtjate arv  - 25% linna  elanikest, (täiskasvanud elanikke 15%, kooliõpilasi 40%, lasteaialapsi 20%).

Tegevus 2.1. Puu- ja köögivilja, rukkileiva ja väherasvaste ja vähese keedusoola sisaldusega toodete tarbimise edendamise teabekampaaniad noortele ja täiskasvanutele, toetamine tegevustega Tallinna linna tasemel

Tallinna linna elanikud

TAI, SoM, LV, LOV,  perearstid

 

2006. a

Riikliku strateegia toetus.

Tegevus 2.2. Konverents „Tervislik toitumine  alates  lapsepõlvest“

Perearstid, pereõed, Tallinna koolide tervishoiu-
töötajad   ~ 120 inimest

TSTA

 

I kv veebruar -   konverentsi ettevalmistamine, märtsis konverentsi läbiviimine ja kokkuvõtete tegemine

Koostöövõrgustiku tõhustamine ja ülevaate andmine laste toitumisega seotud küsimustest. Finantseerib TSTA.

Tegevus 2.3. Ümarlauad SoM, Tervisekaitsetalituse, TAI esindajatega ja toitumisspetsialistidega koolieelsete lasteasutuste toitlustamist puudutavates küsimustes

THA, TEL -ide töörühm

THA  TT spetsialist, TEL-ide koordinaator

2000.-

Kohtutakse kord kvartalis, kokku 3 ümarlauda

Selgitada välja koolieelsete lasteasutuste toitlustamisega seotud kitsaskohad ning arutada probleemide lahendamise võimalusi.

Raha kasutatakse korraldamise kuludeks.

Tegevus 2.4. Tallinna koolieelsete lasteasutuste toitumise kvaliteedi analüüs

Tallinna koolieelsed lasteasutused

THA TT spetsialist, TEK-ide koordinaator

20 000.-

II kv, mai - hindajate meeskonna moodustamine, hindamise protseduuri koostamine ;   
IV kv, oktoober - analüüsi läbiviimine, kokkuvõtte koostamine, auhindamine

10 päeva menüüdele hinnangu andmine, parendustegevuste planeerimine, parimate tunnustamine. Kaasfinantseerimine 10 000.- THA.

Raha kasutatakse korraldamise kuludeks ja auhindadeks.

Tegevus 2.5.  Koostöö tõhustamine erinevate riigi - ja linna asutuste ja organisatsioonidega - ümarlauad  täisväärtusliku koolitoidu ja joogivee kättesaadavuse teemal

 SoM, TAI, Tervisekaitse-
talitus, THA, TEK-ide töörühm,
MTÜ-d

THA TT spetsialist, TAI

 

Kohtutakse kord kvartalis, kokku 3 ümarlauda

Selgitada välja koolide toitlustamisega seotud kitsaskohad ning arutada probleemide lahendamise võimalusi.  

Tegevus 2.6.  Tallinna koolipuhvetite arendamine tervisliku valiku suunas
          

77 Tallinna üldharidus-
koolide juhti,  16 kooli tervise-
nõukogude liikmed, 77 Tallinna üldharidus-
kooli õpilasoma-
valitsuste liikmed, 77 Tallinna üldharidus-
kooli hoolekogude liikmed, 20 koolipuhveteid haldavate äriühingute esindajad, kokku  ~250 - 300 inimest

THA, TT spetsialist, Eesti  Toiduravi Konsultantide Ühing, Toitumisteadlaste Selts

34 000.-

I - II kv - kohtumine koolijuhtidega ja toitlustus-
ettevõtete töötajatega probleemide teadvustamine ning parandustegevuste planeerimine;
II-III kv - kooliõpilaste küsitlus nende poolt koostatud parimate menüüde selgitamiseks;
III - IV kv - puhvetfirmade menüüde konkursi läbiviimine ja parima koolipuhveti väljaselgitamine ning auhindamine

 Edastada teadmisi tervislikust toitumisest ja nende teadmiste rakendamise vajalikkusest koolijuhtidele ja toitlustamist korraldavatele ettevõtetele, mille tulemusena peaks 10-20%  koolide puhvetites pakutavast sortimendist vastama tervisliku toitumise põhialustele. Koolipuhvetite arendamine tervisliku valiku suunas. Raha kasutatakse töötasudeks ja auhindadeks.
     

Tegevus 2.7. Projekt „Shape Up“

Tallinna koolid, TAI, THA

TAI, THA

TAI

 

Rahvusvaheline TAI pilootprojekt Tallinna koolides eesmärgiga laiendada tegevusi ka teistele koolidele.

Tegevus 2.8. Lapsesõbraliku koolisöökla konkurss

Tallinna 77 üldharidus-
kooli

THA TT spetsialist

10 000.-  

II kv - konkursi väljakuulutamine, hindajate meeskonna moodustamine, menüüde hindamine, parimate väljaselgitamine ja autasustamine

Selgitada välja parimad koolisööklad. Raha kasutatakse auhindadeks.

Alaeesmärk 3: Tubaka tarbimislevimus ja tubakasuitsuses keskkonnas viibimine on püsiva langustendentsiga .
Indikaatorid:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - Igapäevasuitsetajate osakaal 13 aastaste hulgas on püsiva langustendentsiga ning16-64 aastaste meeste hulgas väheneb 2008. aastaks  40%ni ja 2020 30%ni; naiste hulgas 2008. aastaks 16%ni ja 2020. aastaks 10%ni (2002 mehed 45%, naised 18%, 13-aastased 10%) (allikad: Eesti Täiskasvanud Elanikkonna Tervisekäitumise uuring, Õpilaste Tervisekäitumise uuring).
- Väljaspool kodu tubakasuitsuses keskkonnas vähemalt tund aega päevas viibivate meeste osakaal väheneb 2008. aastaks 12%-le, 2020. aastaks 6%-le; naiste seas 2008. aastaks 5%-le, 2020 2%-le (2002 a. vastavalt mehed 26% ja naised 10%).                                                                                  

Meede 3. Erinevate sihtrühmade väärtushinnangute ja käitumismudelite kujundamine tubaka tarbimisest ja passiivsest suitsetamisest hoidumiseks.
- Suitsuprii klassi kampaanias osalevate klasside arv 60
- kampaania edukalt lõpetanud klasside arv 35;
- 2 kampaaniat, 3 meediateavitust

Tegevus 3.1.  Riiklikus  kampaanias LOOBU JA VÕIDA osalemine

Tallinna linna elanikkond

TAI, SoM, TSTA, THA

 

Meediateavitused, kampaania väljakuulutamine

Riikliku strateegia toetus. Koostöö vastavalt riiklikus programmis ettenähtud ajakavale.

 Tegevus 3.2. RV "Suitsuprii klass“ kampaanias osalemine

Tallinna kooliõpilased.

TAI, THA TT spetsialist, TEK-ide koordinaator

15 000.-  

2006.a. sept - 2007.a. mai

Riikliku strateegia toetus infovahetuse, meediateavituse ja linna auhindamise kujul. Raha kasutatakse auhindadeks.

Meede 4. Tubakavaba keskkonna suurendamine läbi järelevalvesüsteemi tegevuse parandamise.
Indikaatorid:
- 70% elanikkonnast, kellele on edastatud teave muudatustest tubakaseaduses ning nende õigustest tubakavabale keskkonnale

Tegevus 4.1. Tubakaseaduse efektiivne ja tulemuslik rakendamine koostöös järelvalveüksustega ning meediaga.
Kodanikualgatuse suurendamine koos avalikustamisega. Viiakse läbi ka tegevuse 6.3. raames

Tallinna linna elanikkond

TSTA, THA

 

I - IV kv

Riikliku strateegia toetus.

Tegevus 4.2. Linnaelanike suitsetamisest loobumise nõustamine Aktsiaseltsis Ida-Tallinna Keskhaigla  ja sihtasutuses Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Suitsetajad

Projektipõhine

 

2006. a

SVH riiklik strateegia. Projektipõhine.

 

Alaeesmärk 4: Tagada programmi terviklik ja tõhus elluviimine maakondlikul tasandil.
Indikaatorid: Kohalike omavalitsuste kaasatus, toimiv võrgustikutöö
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Meede 5. Maakondlik tervise edendamise struktuuride loomine.
Indikaatorid:
- toimiv ja jätkusuutlik maakondlik tervisenõukogu, vähemalt 7 nõukogu koosolekut
- toimivad ja jätkusuutlikud tervisetoad.                                                                                                                                                                     
võrgustike jätkusuutlikkuse tagamine - 9 teabepäeva, 3 motivatsiooniseminari, 5 erinevat üritust, 5 ümarlauda ja 1 messil osalemine.
Laieneb TEL-ide võrgustik, liitub 5 TEL-i samuti laieneb TEK-ide võrgustik, liitub 3 TEK-i                                                                                                                                                                                                                                                                                

Tegevus 5.1. Tallinna Tervisenõukogu võimestamine ja selle töö haldamine 

Tallinna  TN 13 liiget

abilinnapea
M. Martinson

20 000.- 

Vähemalt kord kvartalis toimub tervisenõukogu koosolek.

Tagada SVH riikliku strateegia eesmärkide ja tegevuste sihipärase elluviimise korraldamine Tallinnas, et kindlustada linnaelanike parem tervis ja elukvaliteet. TN töö toimub vabatahtlikkuse alusel. Raha kasutatakse korraldamise kuludeks, täiendõppeks ja transpordikulude katteks.

Tegevus 5.2. Tallinna Tervisenõukogu logoga kleebiste tellimine ja kasutamisele võtmine.

Tallinna  TN liikmed

TSTA, THA,

2500.-

I kv

1000 tk.

Tegevus 5.3. Tallinna ja Harjumaa TN  koostöö tõhustamine

Tallinna ja Harjumaa TN liikmed ning koostöö-
partnerid

Tallinna ja Harjumaa TN

13 000.-

II kv aprill I seminar ja IV kv oktoober II seminar

2 ühist motivatsiooniseminari

Tegevus 5.4. Tallinna tervisetubade võimestamine ning töö korraldamine

Tallinna elanikkond läbi LO-de, asutuste ja organisatsioo-
nide ning koostöövõrgus-
tike

TSTA TT spetsialist ja THA TT spetsialist

242 627.-

2006. a vastavalt SVH ennetamise Tallinna linna tegevuskavale

Tervisetuba korraldab riikliku poliitika elluviimist ja riiklike tervisestrateegiate ja -programmide tegevusi linnas tervisenõukogu juhtimisel. Korraldab/koordineerib TEK-ide ja TEL-ide tööd. Raha kasutatakse 2 TT spetsialisti töötasudeks veebruar-detsember.

Tegevus 5.5. LOV-ide võimestamine, Teabepäevad LO-dele koostöövõrgustiku arendamiseks.

8 LO-de ametnikud
kokku ~ 100 inimest, mõlemal üritusel ~ 50 inimest

TSTA, LO

10 000.-


II kv  esimese teabepäeva ettevalmistamine, läbiviimine ning kokkuvõtte tegemine.
IV kvartal teise teabepäeva ettevalmistamine, läbiviimine ning kokkuvõtte tegemine.

Teabepäevad LOV-idele koostöövõrgustiku arendamiseks
( tervisedenduse sotsiaalsed indikaatorid;  riigi ja Tallinna SVH ennetamise tegevusekava tutvustamine;  TEL-ide ja  TEK-ide võrgustik Tallinnas;  
hea praktika näited ). Raha kasutatakse 2 teabepäeva korraldamise kuludeks, lektorite töötasudeks ja ruumide rendiks.

Tegevus 5.6. Teabepäev Tallinna koolide tervishoiutöötajatele

Koolide tervishoiutöötajad


~100 inimest

TSTA
Sihtasutus Tallinna
Kooli-
tervishoid,

2000.-

I kv veebruaris  teabepäeva ettevalmistamine läbiviimine ja kokkuvõtete tegemine

Riiklikku SVH strateegia  ning Tallinna SVH ennetamise tegevuskava tutvustamine. Tallinna TN ja Tallinna koolide koostöö tõhustamine ja  koostöövõrgustiku arendamine. Raha kasutatakse korraldamise kuludeks, lektorite töötasudeks ja ruumi rendiks.

Tegevus 5.7. Teabepäev koolide tervishoiutöötajatele
„ SVH  preventsioon alates lapseeast“

Koolide tervishoiutöötajad

~100 inimest

TSTA
Sihtasutus Tallinna Kooli-
tervishoid

5000.-

II  kvartal mai
teabepäeva ettevalmistamine,
läbiviimine ja kokkuvõtete tegemine

Tõhustada kooli tervishoiutöötajate rolli SVH primaarses preventsioonis. Raha kasutatakse teabepäeva korraldamise kuludeks, lektorite töötasudeks ja ruumid rendiks.

Tegevus 5.8. Tallinnas, Saku Suurhallis toimuval spordi- ja tervisemessil osalemine

Messi külastajad

TSTA, Tallinna TN liikmed

10 000.-

I kv ruumi broneerimine, messil töötubades esinejate valimine, esitatavate materjalide ettevalmistamine;
II kv, aprill -messil osalemine.

Messi raames tööseminar Tallinna  SVH ennetamist tutvustava infoga. Raha kasutatakse korraldamise kuludeks, bürookuludeks, transpordikuludeks.

Tegevus 5.9. Tallinna Perearstide Seltsi traditsiooniline Tervisenädal, teemaks  "Tervislik toitumine"

Tallinna linna elanikkond

TSTA
Tallinna Perearstide Selts

 

II kv, 2.-5. mai

Finantseerib TSTA                               

Tegevus 5.10. Ümarlauad erialaseltside ja –liitudega  koostöös  SVH preventsiooniks

Eesti Vähiliit, Eesti Kopsuliit, Eesti Südameliit, Eesti Kardioloogide Selts, Eesti Tervis-
edenduse Ühing, Eesti Õdede Liit, Eesti Patsientide Esindusühing,  Eesti Perearstide Selts, EPIK jms

TSTA

900.-

II kv

Tallinna TE võrgustiku laiendamine ja koostöö tõhustamine erinevate erialaseltside ja –liitudega. Raha kasutatakse korraldamise kuludeks.

Tegevus 5.11.Koostöö arendamine Eesti teiste TEL-idega

 TEL-ide meeskonnad

THA TT spetsialist, TEL-ide koordinaator

3100.-.-

I kv märts sõit Tartusse,
II kv aprill sõit Raplasse,
II kv juuni sõit Viljandisse

Tutvumine ja kogemuste vahetamine Eesti teiste TEL-idega. Raha kasutatakse sõidukuludeks Tartusse ja bussiüüriks Raplasse.

Tegevus 5.12. Tallinna linna koolieelsete lasteasutuste  tervishoiutöötajate kvalifikatsiooni kaardistamine

Tallinna lasteaedade tervishoiu-
töötajad

THA TT spetsialist

 

II kv  - küsitluse ettevalmistamine, III kv küsitluse läbiviimine ja IV kv kokkuvõtete tegemine ja esitamine Tallinna TN-le

Selgitada välja tervishoiutöötajate kvalifikatsioon ja  vastavalt vajadusele planeerida täiendkoolitusi.

Tegevus 5.13. TEL-ide tegevuse tõhustamine ja motiveerimine
- kolm teabepäeva TEL-ide meeskondadele

11 TEL-i meeskondade esindajad

THA, TEL-ide koordinaator

15 000.-

III kv - teabepäevade ettevalmistamine, läbiviimine ja kokkuvõtete tegemine

TEL-ide võrgustiku tervisedenduse planeerimise, meeskonnatöö ja  SVH temaatilised täiendkoolitused . Raha kasutatakse korraldamise kuludeks.

Tegevus 5.14. Tallinna Tervist Edendavate Lasteaedade koostöö võrgustiku koordineerimine ja arendamine

TEL-ide meeskondade esindajad, igast lasteaiast 1-3 inimest, kokku 11 lasteaiast

THA TT spetsialist, TEL-ide koordinaator

40 050.-

I - II kv esimene ümarlaud,
IV kv teine ümarlaud

TEL-ide töörühmade  korralised nõupidamised probleemide ja vajaduste väljaselgitamiseks ja TEL-ide motiveerimiseks ning võrgustiku laiendamiseks. Raha kasutatakse korraldamise kuludeks ja töötasudeks.

Tegevus 5.15.   „Tervislike vahetundide“ konkurss

 Tallinna 77 üldharidus-
kooli

THA TT spetsialist

10 000.-

II kv - ettevalmistamine, juhendi koostamine ja edastamine koolidele, parimate/huvitava-
mate väljaselgitamine

Tervislike eluviiside propageerimine Tallinna koolinoorte hulgas. Raha kasutatakse korraldamise kuludeks.

Tegevus 5.16. TEK-ide tegevuste tõhustamine ja laiendamine.

TEK-ide õpilasmees-
kondade esindajad, kokku kuni 30 inimest

THA TT  spetsialist ja TEK-ide koordinaator

 

I kv esimese teabepäeva ettevalmistamine, läbiviimine ja kokkuvõtete tegemine ja 
IV kv teise teabepäeva ettevalmistamine, läbiviimine ja kokkuvõtete tegemine

Kaks ühepäevast koolitust TEK-ide 7. – 9. klasside õpilaste meeskondadele ja motivatsiooniüritus päeva lõpus. TEK-ide võrgustiku SVH - temaatilise tegevuse toetus.  Finantseerib THA 20 000.

Tegevus 5.17. TEK-ide võrgustiku koordineerimine ja arendamine.

TEK-ide  õpetajate meeskonnad 

THA, TAI

 

I kv - suvekooli aja ja koha täpsustamine; II kv - koolituskavade koostamine ja edastamine koolidele; III kv - suvekooli läbiviimine, hinnangu andmine

Kolmepäevane suvekool TEK-ide õpetajatele toimub 6 aastat, on järjepidev protsess, kus on kaasatud koolide tervisemeeskonnad ja ka õpilased.

Tegevus 5. 18. Ümarlauad Tallinna Tervist Edendavate Koolide tegevuste aruteluks ja võrgustiku laiendamise koordineerimiseks

TEK-ide meeskondade esindajad ja teiste Tallinna koolide esindajad

THA TT spetsialist, TEK-ide koordinaator

40 050.-

II ja IV kv toimuvad vähemalt 2 ümarlauda - arutelu

TEK-ide töörühmade  korralised nõupidamised probleemide ja vajaduste väljaselgitamiseks ja TEK-ide motiveerimiseks ning võrgustiku laiendamiseks.

Meede 6. Tervisthoidvate eluhoiakute kujundamine.
Indikaatorid: maakonnaleht, vallalehed, võrgustikud, maakondlikud konverentsid.
 50% linnaelanikest on teavitatud

Tegevus 6.1.   SVH teavitamiskontseptsiooni rakendamine linnas

Tallinna linna elanikkond

TSTA, THA , TSNA

mitterahaline

I - II kv Tallinna koduleheküljel tervisedenduse lingi avamine ja aastaringselt pidev täiendamine

Toimib linna teabelevi.

Tegevus 6.2. Temaatilised artiklid linnaosade lehtedes ja  linnalehes Pealinn

Tallinna linna elanikkond

Tallinna TN

5000.-

aastaringselt

Tervislikke eluviise propageerivad  artiklid. Raha kasutatakse honoraride väljamaksmiseks.

Tegevus 6.3.  Raadiosaadete sari  vene keeles

Tallinna linna elanikkond

TSTA, Eesti Raadio -  Raadio 4

28 000.-

II ja IV kv

Raadio  4-s 8- osaline saadete sari, mille sihtauditoorium oleks noored inimesed vanuses 17 - 30 a. Raha kasutatakse saadete produtseerimiseks.

Tegevus 6.4. Tervisepäevad Tallinna linnaosades

Tallinna LO-de elanikud

TSTA, LO-d

 58 000.-

I kv  konkursi tingimuste koostamine,
II kv konkursi läbiviimine,                                                
III -IV kv linnaosade ürituste läbiviimine ja kokkuvõtete tegemine

Projektikonkurssi alusel valida parimad ideed tervisedenduse päevade läbiviimiseks Tallinna  linnaosades.

Tegevus 6.5. Tervisepäev Pirita Vaba Aja Keskuses

Pirita noored, kuni 300 inimest

Pirita LOV, TSTA

5000.-

IV kv oktoober - tervisepäeva ettevalmistamine, läbiviimine, kokkuvõtete tegemine

Pirita Noortenädala raames suitsetamisvastane üritus noortekeskuses.  Toetada noori innustamaks neid tervislikule eluviisile.

Tegevus 6.6. Eakate tervisepäevad Pirita linnaosas

Pirital elavad eakad, kuni 200 inimest

Pirita LOV, TSTA

5000.-

IV kv oktoober - tervisepäeva ettevalmistamine, läbiviimine, kokkuvõtete tegemine

Toetus innustamaks LO eakaid tervislikule eluviisile.

Tegevus 6.7.  Kristiine LO tervisespordipäev eakatele

Kristiine linnaosa 150 eakat

Kristiine LOV, TSTA

8000.-

II kv mai - tervisepäeva ettevalmistamine, läbiviimine, kokkuvõtete tegemine

Toetus innustamaks LO eakaid tervislikule eluviisile.

Tegevus 6.8. Tallinna TEH-te südamenädala ja südametervisepäeva üritused Kristiine linnaosas. 1.Aktsiaseltsi Ida-Tallinna Keskhaigla eestvedamisel kahepäevane terviseüritus (aprillis)
2. Südamepäev (septembris)

Kristiine LO elanikkond

Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla, TSTA, Kristiine LOV

29 000

II kv märts -  südamenädala ürituste ettevalmistamine, aprill - läbiviimine ja kokkuvõtete tegemine;
III kv september - südamepäeva  ettevalmistamine, läbiviimine ja kokkuvõtete tegemine

Toetada TEH-i innustamaks LO elanike tervislikule eluviisile. Raha kasutatakse ürituse korraldamiseks.

Tegevus 6.9. Tervisenädal Tallinna Teeninduskoolis

Tallinna Teenindus-
kooli  õpilased ja töötajad, 1200 inimest

THA TT spetsialist 

10 000.-

IV kv oktoober - ettevalmistamine, läbiviimine, kokkuvõtete tegemine ja autasustamine

Tervislike eluviiside propageerimine Tallinna koolinoorte hulgas. Raha kasutatakse korraldamise kuludeks.

Tegevus 6.10.  Südamepäev Tallinna Linnavalitsuses südamenädala raames

Tallinna Linnavalitsuse ametnikud,
~ 60 inimest

 TSTA, TLV, sihtasutus Põhja-Eesti Regionaal-
haigla Südamekeskus

9000.-

I kv märts - ettevalmistamine, aprill - läbiviimine ja kokkuvõtete tegemine

Riskirühma kuuluva elanikkonna kaasamine, positiivse eluhoiaku ja tervisliku eluviisi propageerimine. Raha kasutatakse ürituse korraldamise kuludeks.

Tegevus 6.11.  Südamepäev Tallinna Linnateatris

Tallinna Linnateatri personal,
 ~ 60 inimest

Tallinna Linnavalitsus, sihtasutus Põhja-Eesti Regionaal-
haigla Südamekeskus

9000.-

III kv august - ettevalmistamine, september -ürituse läbiviimine ja kokkuvõtete tegemine

Riskirühma kuuluva elanikkonna kaasamine. Raha kasutatakse ürituse korraldamise kuludeks.

Lühendid:
EPIK - Eesti Puuetega Inimeste Koda
LO    - linnaosa
LOV  - linnaosa valitsus
MTÜ  - mittetulundusühing
SoM  - Sotsiaalministeerium
SVH  - südame- veresoonkonnahaigused
TEH  - tervistedendav haigla
TEK  - tervistedendav kool
TEL  - tervistedendav lasteaed
THA  - Tallinna Haridusamet
TN    - tervisenõukogu
TSNA- Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
TSTA - Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
TT     - tervisetuba
              

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku:

784 227.-

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

LISA 2

LISA

LISA 3

LISA 4